Geografia dotacji Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich.

Gdzie znajdują się organizacje z dotacjami państwowego operatora?

Przyznane dotacje – podział geograficzny

W latach 2019-2021 projekty finansowane lub dofinansowane przez NIW były lub są realizowane w 252 powiatach (łącznie powiaty i miasta na prawach powiatu). Były lub są, ponieważ część konkursów miała charakter kilkuletni, a organizacje otrzymywały finansowanie również na lata przyszłe. Badaniem objętych zostało 18 konkursów, a łączna suma dotacji przyznanych organizacjom wyniosła 222 275 165 zł.

Na mapie przyznanych dotacji dominują organizacje zarejestrowane w miastach na prawach powiatu: Warszawie (242), Krakowie (63), Wrocławiu (53), Poznaniu (43) oraz powiecie słupeckim (w woj. wielkopolskim) (37). Organizacje w tych powiatach otrzymały łącznie 438 na 1312 przyznanych dotacji. W wysokości przyznanych środków również przodują organizacje zarejestrowane w miastach: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Białymstoku, które otrzymały łącznie 104 992 049 zł. W podziale na województwa najgęściej objęte dotacjami były podkarpackie oraz małopolskie.

Gdzie projekty PROO nie były realizowane?

Powiaty bez organizacji objętych finansowaniem w ramach PROO dominują w zachodniopomorskim (11 na 21 powiatów), kujawsko-pomorskim (11 na 23) oraz w powiatach granicznych (na północy warmińsko-mazurskiego). Łącznie powiatów bez dotacji PROO było 121.

Nierównomierne rozłożenia geograficzne dotacji nie jest jasne. Należy zaznaczyć, że przyczyny mogą być różne – obiektywne: brak organizacji startujących w konkursach w danym powiecie, niska jakość składanych projektów lub subiektywne: decyzje o organizacjach objętych dotacją mogą mieć charakter polityczny.

Im większa gmina, tym wyższe dotacje

Na poziomie gmin pod względem liczby dotacji rekordzistką jest Warszawa – 240 grantów. Średnia wysokość dotacji w Warszawie wyniosła 283 095 zł, a mediana – 275 217 zł.

Organizacje w najmniejszych gminach (do 5 tys. mieszkańców) otrzymały 56 grantów o średniej wysokości 129 782 zł. 

W gminach o liczbie mieszkańców:

Zobacz najnowsze

  • między 5 do 10 tys. - 163 granty o średniej wysokości 80 223 zł
  • między 10 a 20 tys. - 168 grantów o średniej wysokości 103 825 zł
  • między 20 a 50 tys. - 158 grantów o średniej wysokości 108 097 zł
  • między 50 a 200 tys. - 209 grantów o średniej wysokości 177 619 zł
  • między 200 a 800 tys. - 318 grantów o średniej wysokości 196 314 zł
  • Warszawa - 240 grantów o średniej 283 095 zł.

Najwięcej z programu PROO na lata 2018-2021 otrzymały organizacje w powiecie Warszawa (67 942 753 zł). najmniej – dotacje do 100 tys. łz, w tym czasie otrzymało 130 organizacji. 124 powiaty nie otrzymały żadnej dotacji.

Najwyższe średnie dotacje (w przedziale 485 – 700 tys. zł) otrzymywały organizacje działające na terenie 16 powiatów: rawskim, piskim, ełckim, olkuskim, dąbrowskim, dzierżoniowskim, kolbuszowskim, radziejowskim, słubickim, pułtuskim, głogowskim, węgrowskim, miechowskim oraz powiatach Gorzów Wielkopolski i Zamościu. W 14 z nich dotacja została przyznana tylko jednej organizacji. 

Dotację o najwyższej średniej wysokości trafiły do organizacji w powiatach: kieleckim (10 dotacji, średnio po 392 tys. zł), w dwóch powiatach w woj. kujawsko-pomorskim – włocławskim (osiem dotacji po 402 tys. zł) oraz Włocławek (siedem dotacji po 401 tys.) oraz po siedem dotacji w powiecie Opole i krośnieńskim na Podkarpaciu o średniej wysokości odpowiednio 364 tys. zł i 360 tys. zł. 

W podziale na województwa, najwięcej grantów (304 dotacji) otrzymały organizacje z Mazowsza. Średnia wysokość grantu wyniosła tutaj 248 132 zł, a mediana – 198 338 zł.

Najmniej dotacji otrzymały organizacje w województwach lubuskim (22 granty) i opolskim (24 granty). Jednak sumarycznie, to lubuskie zanotowało najwyższą średnią kwotę dotacji – 268 911 zł, z medianą – 254 575 zł.

Średnia wysokość grantu przewyższająca kwotę 200 tys. zł była, poza województwem lubuskim, jeszcze w czterech  województwach: wspomnianym już mazowieckim oraz w świętokrzyskim, kujawsko-pomorskim i lubelskim. 

W konkursie na dotacje interwencyjne – zabezpieczające bieżące potrzeby organizacji – grantobiorca może otrzymać maksymalnie 10 tys, zł. Najczęściej tego rodzaju pomoc otrzymywały organizacje z Mazowsza i Wielkopolski  (127 i 126 grantów), najrzadziej – z województw: opolskiego i lubuskiego (17 i 9 grantów). 

W ciągu 4 lat działania PROO najwyższą kwotą dotacji została wsparta Warszawa i organizacje tu zarejestrowane. Najmniej z konkursów Narodowego Instytutu Wolności korzystali mieszkańcy północno-wschodniej Polski, opolskiego, kujawsko–pomorskiego, zachodniopomorskiego. Z kolei powszechnie realizowane były konkursy z dotacji PROO w małopolskim i na Podkarpaciu.

**Nota metodologiczna: w analizie uwzględniliśmy dane organizacji, które otrzymały finansowanie z PROO w latach 2018-2021. W wyliczeniu nie braliśmy uwagę organizacji, które złożyły wnioski, ale dotacji nie otrzymały.