Harmonogram na 72. posiedzeniu Sejmu 22-25 lipca 2014 r.

Na 72. posiedzeniu Sejm zajmie się ustawami regulującymi kwestie energetyki, systemem opieki zdrowotnej oraz zmianami w prawie karnym.

Pierwszego dnia we wtorek posłowie będą obradować nad sprawozdaniami komisji:
- o rządowym projekcie zmian w ustawie o rencie socjalnej i ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- o rządowym projekcie ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, zmian w ustawie o ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin;
- o projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 150. rocznicy urodzin oraz 75. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego;
- o projekcie zmian w ustawie o drogach publicznych oraz ustawie o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym;
- w sprawie wniosku Komendanta Głównego Policji z dnia 25 kwietnia 2014 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie posła Wojciecha Penkalskiego.

Wysłuchają w pierwszym czytaniu projektów:
- ustawy o odnawialnych źródłach energii;
- ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej;
- zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustawach – zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (są to trzy projekty – senacki, rządowy i poselski);
- zmian w Ordynacji podatkowej (projekt senacki);
- zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

Sejm zadecyduje, czy obrady powinnny zostać uzupełnione o kwestie:
- projektu uchwały w sprawie uczczenia generała Andrzeja Błasika, dowódcy Sił Powietrznych RP;
- Informacji Prezesa Rady Ministrów na temat działań naprawczych, związanych z sytuacją finansową województwa mazowieckiego;
- Informacji Prezesa Rady Ministrów o stanie infrastruktury transportowej wobec niekorzystnego dla Polski raportu Komisji Europejskiej;
- punktu spornego – utrzymania w porządku dziennym pierwszego czytania projektu uchwały w sprawie powołania komisji śledczej;
- projektu zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustawach;
- projektu zmian w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustawach;
- projektu zmian w ustawie o konsultantach w ochronie zdrowia.

W środę Sejm zajmie się sprawozdaniami:
- z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2013 r.;
- o Informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2013 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego;
- z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2013 roku wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych;
- z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2013 roku.

Odbędzie się debata nad przedstawionym przez Prezesa Rady Ministrów dokumentem: "Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2013 r.".

Sejm wysłucha w pierwszym czytaniu projektów zmian w ustawach:
- Kodeks karny oraz niektórych innych ustawach (projekty rządowy i poselski);
- Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustawach (projekt senacki);
- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (projekt senacki);
- o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustawach.

W czwartek Sejm zapozna się z Informacją o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2013 roku wraz ze stanowiskiem Komisji.

Posłowie zajmą się sprawozdaniami:
- o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej, sporządzonej w Abu Zabi dnia 13 stycznia 2013 r.
- w sprawie wniosku Komendanta Głównego Policji z dnia 26 marca 2014 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie posła Tadeusza Iwińskiego;
oraz Informacją z działalności Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w roku 2013 wraz ze stanowiskiem Policji.

Harmonogram może zostać uzupełniony o sprawozdania z projektów:
- ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (projekt rządowy);
- zmian w ustawie Kodeks postępowania cywilnego;
- zmian w ustawie Prawo atomowe (projekt senacki).

Posłowie wysłuchaja pierwszego czytania projektów zmian w ustwach:
- o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustawach;
- przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych;
- Prawo o aktach stanu cywilnego (projekt rządowy).

W piątek odbędą się głosowania nad:
- poselskim projekcie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej;
- powołaniem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
- wyborem nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej.

Posłowie wysłuchają Informacji Prokuratora Generalnego o ostatnich działaniach prowadzonych przez organy Prokuratury wobec posła Jana Burego.

Odbędzie się pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania Komisji śledczej w celu zbadania okoliczności, jakie towarzyszyły powstaniu projektu ustawy o likwidacji WSI i weryfikacji ich kadr, powstaniu i publikacji "Raportu o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 roku o Wojskowych Służbach Informacyjnych w zakresie określonym w art. 67 ust. 1 pkt 1-10 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku "Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego" oraz o innych działaniach wykraczających poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej", zbadania okoliczności weryfikacji kadr WSI przez Komisję Weryfikacyjną w okresie od 21 lipca 2006 r. do 30 czerwca 2008 r. oraz skutków tych działań, jak również zbadania przyczyn umorzenia śledztwa o sygnaturze Ap V Ds. 49/09 prowadzonego przez Prokuraturę Apelacyjną w Warszawie w związku z wynikami śledztw prowadzonych przez prokuratury wojskowe i rozstrzygnięciami sądów cywilnych, w aspekcie zagrożenia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacja powstała na podstawie danych dostępnych na stronach Sejmu RP – planu i harmonogramu posiedzenia, a także omówienia ustaw dostępnych na podstronach poszczególnych projektów.

Zobacz najnowsze