Już dziś przedostatnie posiedzenie Sejmu. Co będzie się działo?

Przedostatnie posiedzenie Sejmu przed wakacjami zaczyna się już dziś! Z tej okazji my zaczynamy nowy cykl z Wiejskiej.

Chcemy przybliżyć wam prace Sejmu podczas kolejnych posiedzeń. Informacje zaczerpnęliśmy oczywiście ze strony Sejmu RP, ale mgliste, pisane prawniczym slangiem opisy postaraliśmy się nieco rozjaśnić i skonkretyzować. Zlinkowaliśmy też strony posłów i posłanek sprawozdawców z ich profilami na MamPrawoWiedziec.pl, tak, żebyście szybko mogli sprawdzić ich doświadczenie i poglądy.
 
Planowany porządek obrad:
 
- Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy regulującej kwestię zwrotu kosztów podróży osobie wezwanej m.in przez sąd. Regulacja jest efektem wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Sprawozdawać będzie poseł Jerzy Kozdroń http://tnij.org/jkozdron_mpw.
 
- Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych rekomendujące rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru, która ma ukrócić tak zwany tax-sparing, czyli wykorzystywanie Cypru jako “raju podatkowego” przez polskie firmy. Sprawozdanie przedstawi poseł Killion Munyama http://tnij.org/killionmunyama_mpw.
 
- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie Kodeksu postępowania karnego zgodnie z decyzjami ramowymi Rady UE, który porządkuje kwestie konfliktów jurysdykcji w postępowaniu karnym i w sprawie rozstrzygania takich konfliktów,( np. gdy przeciwko obywatelowi RP toczy się jednocześnie postępowanie w jednym z krajów członkowskich UE) oraz w sprawie stosowania przez państwa członkowskie UE zasady wzajemnego uznawania decyzji o zastosowaniu środku nadzoru alternatywnego do tymczasowego aresztowania. Zasadność przyjęcia tego projektu będzie uzasadniał Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin http://tnij.org/jgowin_mpw.
 
- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy zgłoszonego przez grupę posłów PO, porządkującego przepisy dotyczące spółdzielni mieszkaniowej i dostosowujące je do wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Projekt przedstawi posłanka Lidia Staroń http://tnij.org/lstaron_mpw. Projekt wpłynął do Sejmu 5 kwietnia 2012 roku.
 
- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy zgłoszonego przez grupę posłów PiS o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, który ma w określonych przypadkach dać inspektorom pracy możliwość nakazania zastąpienia umowy-cywilno prawnej umową o pracę. Projekt sprawozda poseł Janusz Śniadek (http://tnij.org/jsniadek_mpw). Projekt wpłynął do Sejmu 7 maja 2012 roku.
 
- Sprawozdanie z działalności Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w roku 2011 przedstawione przez Ministra Skarbu Państwa Mikołaja Budzanowskiego oraz posła Tadeusza Aziewicza (http://tnij.org/taziewicz_mpw).
 
- Sprawozdanie z działalności Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w roku 2011 przedstawione przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Wojciecha Wiewiórowskiego wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, które przedstawi posełanka Zofia Czernow (http://tnij.org/zczernow_mpw).
 
Porządek może być uzupełniony o:
 
- Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy - Prawo łowieckie dostosowujących nasze prawo do prawa UE.
 
- Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie zmian dotyczących rejestracji danych o zmianie obywatelstwa m.in. w zbiorze PESEL oraz unieważniania, z urzędu, dowodów osobistych osób, które utraciły polskie obywatelstwo. Sprawozdawać będzie poseł Marek Wójcik (http://tnij.org/mwojcik_mpw).
 
- Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie zmian w ustawie o działach administracji rządowej koniecznych w związku z powołaniem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
 
- Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie zmian w ustawie o działach administracji rządowej dotyczącej przygotowywania decyzji w kwestiach polityki przestrzennej i miejskiej.
 
- Wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kandydatem jest profesor Leon Kieres, którego kandydaturę zgłosili posłowie PO, PSL i SLD.
 
 
Informacja powstała na podstawie danych dostępnych na stronach Sejmu RP – planu i harmonogramu posiedzenia, a także omówienia ustaw dostępnych na podstronach poszczególnych projektów.