Kalendarz wyborczy

KALENDARZ WYBORCZY:  
6 maja 2010 - powołanie   okręgowych   komisji wyborczych

6 maja 2010 -  zgłoszenie  do  Państwowej  Komisji Wyborczej  kandydatów  na  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do zarejestrowania

16 maja 2010 -  podanie  do  wiadomości  publicznej informacji  o  numerach  i  granicach obwodów  głosowania  oraz  siedzibach obwodowych komisji wyborczych

21 maja 2010 -  zgłaszanie przez armatorów wniosków o  utworzenie  obwodów  głosowania na polskich statkach morskich

28 maja 2010 -  zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji  wyborczych  przez  pełnomocników komitetów wyborczych

30 maja 2010-  podanie  do  wiadomości  publicznej informacji  o  numerach  i  granicach obwodów  głosowania  za  granicą oraz siedzibach     obwodowych     komisji wyborczych  
od 30 maja do 6 czerwca 2010 - składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą    lub   okresową   służbę wojskową  oraz  pełniących  służbę  w charakterze  kandydatów  na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i  przeszkolenie  wojskowe,  a  także ratowników   odbywających  zasadniczą służbę   w   obronie   cywilnej  poza   miejscem  stałego  zamieszkania  oraz policjantów  z  jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony   Rządu,  Straży  Granicznej, Państwowej  Straży  Pożarnej i Służby więziennej    pełniących   służbę   w systemie  skoszarowanym,  wniosków  o dopisanie do spisu wyborców sporządzanego   dla  miejscowości,  w której odbywają służbę

31 maja 2010 -   podanie   do  wiadomości  wyborców danych  o  kandydatach  na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

od 5 do 18 czerwca 2010 -   nieodpłatne  (i odpłatne również)  rozpowszechnianie audycji   wyborczych   przygotowanych  przez     komitety     wyborcze     w  ogólnokrajowych            programach publicznych   nadawców   radiowych  i telewizyjnych,

do 6 czerwca 2010 - powołanie    przez   wójtów   lub burmistrzów    (prezydentów    miast) obwodowych komisji wyborczych oraz  sporządzenie  spisów wyborców przez gminy

do 10 czerwca 2010 -  składanie  wniosków  o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania oraz  składanie  wniosków  przez wyborców przebywających  czasowo  na  obszarze gminy     lub     wyborców    nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców

do 15 czerwca 2010 -  składanie  wniosków  przez wyborców niepełnosprawnych  o dopisanie ich do spisu  w wybranym obwodzie głosowania na   obszarze   gminy   właściwej  ze względu na miejsce stałego zamieszkania

do17 czerwca 2010 - zgłaszanie przez wyborców przebywających  na  polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisu  wyborców    w   obwodach   głosowania utworzonych na tych statkach oraz zgłaszanie     przez    wyborców przebywających  za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą

18 czerwca 2010 o godz.24.00 - zakończenie kampanii wyborczej

20 czerwca 2010 godz. 6.00-20.00 - GŁOSOWANIE

ps.
Zostań znajomym Mam Prawo Wiedzieć na Facebooku :) Będziemy Cię informować o wszystkich wyborczych newsach.
Możesz też zostać naszym fanem :) W tym przypadku też będziemy powiadamiać.