Kto może zostać radnym?

Zobacz, kto może zostać kandydatem na radnego.

Kandydatem na radnego danej rady (sejmiku województwa) może być osoba posiadająca prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) tzn:
- będąca obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat,
- stale zamieszkująca na obszarze działania danej rady, czyli odpowiednio: gminy, miasta, albo powiatu lub województwa. Ponadto kandydat na radnego rady gminy (miejskiej) musi być wpisany do stałego rejestru wyborców właściwego dla danej jednostki samorządu terytorialnego.

Kandydatem na radnego rady gminy (miejskiej) może być również obywatel Unii Europejskiej nie będący obywatelem polskim posiadający prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze), który:
- najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat,
- stale zamieszkuje na obszarze działania danej rady,
- jest wpisany do stałego rejestru wyborców właściwego dla danej jednostki samorządu terytorialnego,
- nie został pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem

Kandydatem nie może być (nie ma prawa wybieralności) osoba:
- karana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
- wobec której wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego
Posiadanie praw wyborczych ocenia się na dzień wyborów, dlatego też osoba, wobec której orzeczony wyrok lub wyrok w zawieszeniu (zatarcie skazania) zakończy się później niż w dniu wyborów, nie może być kandydatem na radnego.
- pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym,
- pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
- ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądowym.

Kandydatem nie może również być obywatel Unii Europejskiej nie będący obywatelem polskim, który został pozbawiony prawa wybieralności w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.
---
A jeśli już zdecydujecie się kandydować, to koniecznie zgłoście się do nas.
Tutaj można się zgłaszać.