Lobbyści a Stałe Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej w Brukseli

Między lipcem 2014 r. a lipcem 2015 r. 54% spotkań pracowników Stałego Przedstawicielstwa RP w Brukseli odbyło się z lobbystami reprezentującymi biznes.

Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli, jako jedno z nielicznych udzieliło odpowiedzi na zadane przez ALTER-EU, we współpracy z Fundacją Frank Bold, pytanie dot. spotkań pracowników Przedstawicielstwa z lobbystami.

W dniu 3 lipca 2015 r. zapytaliśmy o „liczbę spotkań, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, pracowników Przedstawicielstwa z przedstawicielami firm, organizacji lub innych interesariuszy (w tym w szczególności z osobami prowadzącymi szeroko rozumianą zawodową i niezawodową działalność lobbingową)”. Dodatkowo – poza liczbą spotkań – prosiliśmy o przygotowanie informacji, kto brał udział w każdym z tych spotkań (zarówno ze strony Przedstawicielstwa jak i innych podmiotów), kiedy dane spotkanie się odbyło i jaki temat był jego przedmiotem.

W odpowiedzi 24 lipca 2015 r. przesłano nam dokument zatytułowany „Kalendarium wydarzeń Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE, 7 lipca 2014 r. – 17 lipca 2015 r.”. Dokument ten zawiera listę 28 spotkań, które mieli w przeciągu roku odbyć pracownicy polskiego przedstawicielstwa w Brukseli. Niestety (poza kilkoma wyjątkami) próżno w kalendarium tym szukać informacji o temacie spotkań, jednakże z drugiej strony – co wyróżnia polską listę na tle informacji przedstawionych przez stałe przedstawicielstwa innych krajów – wielokrotnie pojawia się informacja o osobach biorących udział w spotkaniu i to nie tylko ze strony rządowej. Praktyka taka zdecydowanie zasługuje na aprobatę.

Aż 54% spotkań (15/28) odbyło się z udziałem lobbystów reprezentujących interesy biznesu, w tym takich podmiotów jak PGE, Amerykańskiej Izby Handlowej, General Electric, Konfederacji Lewiatan czy IKEA. Tylko w 14% spotkań (4/28) brali udział przedstawiciele szeroko rozumianego społeczeństwa obywatelskiego.

Wśród podmiotów, z którymi spotykali się pracownicy Stałego Przedstawicielstwa RP znajdowali się zarejestrowani lobbyści, ale także podmioty, które takiej rejestracji nie dokonały – zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. Przykładem takim jest amerykańska firma lobbingowa Podesta Group.

Zobacz najnowsze

Powyższe ustalenia prowadzą do wniosku, że wszystkie rekomendacje zawarte w raporcie „National representations in Brussels: open for corporate lobbyists” pozostają aktualne także w przypadku Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej w Brukseli. Dlatego apelujemy do Przedstawicielstwa RP o:

– wprowadzenie równowagi w spotkaniach z lobbystami reprezentującymi interesy wielkiego biznesu i lobbystami reprezentującymi inne podmioty;

– bieżące publikowanie informacji o kontaktach z lobbystami, w tym zawodowymi lobbystami w rozumieniu polskiej ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, podmiotami zarejestrowanymi w Rejestrze Przejrzystości, a także innymi podmiotami, które prowadzą szeroko rozumianą działalność lobbingową, a mimo to nie zgłosiły się do Rejestru;

– wskazywanie w informacji o spotkaniach lobbingowych nie tylko daty spotkania i osób w nim uczestniczących, ale także tematu, którego spotkanie dotyczyło;

– odmawianie spotkań podmiotom niezarejestrowanym w Rejestrze Przejrzystości, na wzór rozwiązania przyjętego przez Komisję Europejską.