Na 66. posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą się oświatą, badaniami kosmicznymi i energetyką

Na 66. posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą się dalszymi zmianami w ustawie o systemie oświaty w związku z wprowadzeniem jednego podręcznika dla pierwszoklasistów.

Dzisiaj posłowie zajmują się w pierwszym czytaniu dwoma poselskimi projektami ustaw:
- odnośnie utworzenia Polskiej Agencji Kosmicznej;
- o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego.

Posłowie zapoznają się ze sprawozdaniami komisji:
- o rządowym projekcie zmian w ustawie o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym;
- o rządowym projekcie zmian w ustawie o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawie o gospodarce nieruchomościami;
- o poselskim projekcie zmian w ustawie o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
- o rządowym projekcie zmian w Prawie wodnym oraz niektórych innych ustaw;
- o poselskim projekcie zmian w ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz ustawie o działach administracji rządowej;
- o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia 10. rocznicy śmierci Jacka Kaczmarskiego;
- o rządowym projekcie ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług;
- o komisyjnym projekcie zmian w ustawie o kierujących pojazdami;
- o rządowym projekcie zmian w ustawie o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym;
-o rządowym projekcie ustawy o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych.

Ponadto odbędzie się ślubowanie poselskie poseł Ireny Tomaszak-Zesiuk.

W czwartek posłowie wysłuchają pierwszego czytania pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty. Projekt dotyczy wprowadzenia zasad przyznawania dotacji celowej na podręczniki dla uczniów.

Posłowie ponadto zapoznają się ze sprawozdaniami komisji:
- o poselskim projekcie ustawy o edukacji seksualnej; projekt dotyczy wprowadzenia w szkołach obowiązkowo jednej godziny lekcyjnej z wychowania seksualnego; projekt jest autorstwa posłów SLD;
- o rządowym projekcie zmian w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów.

Odbędą się głosowania nad:
- wnioskiem o odrzucenie przedstawionego przez Radę Ministrów sprawozdania z realizacji "Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.;
- poselskim projektem zmian w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów;
- rządowym projektem zmian w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawie Kodeks postępowania cywilnego. 

Informacja powstała na podstawie danych dostępnych na stronach Sejmu RP – planu i harmonogramu posiedzenia, a także omówienia ustaw dostępnych na podstronach poszczególnych projektów.

Zobacz najnowsze