Nowe prawa w tym tygodniu (25 czerwca - 1 lipca 2018 r.)

Nowe zasady ustanawiania stref ekonomicznych, jeden wspólny rejestr jachtów, ułatwienia dla osób niepełnosprawnych, mechanizm dzielonej płatności VAT i przesunięcie terminu wejścia e-zaświadczeń.

#weszło we wtorek, 26 czerwca

 • Minister zdrowia przejął od ministra spraw wewnętrznych i administracji zarządzanie Systemem Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, który służy m.in. do odbierania zgłoszeń alarmowych z numerów 112 i 999.

 • Dyspozytornia medyczna zyskała status komórki organizacyjnej urzędu wojewódzkiego, a dyspozytorzy – urzędników.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#częściowo weszło we wtorek, 26 czerwca

 • Uruchomiony zostanie Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości, w którym zamieszczane będą dokumenty związane z postępowaniami restrukturyzacyjnymi i upadłościowymi przedsiębiorstw. Rejestr umożliwi składanie pism i doręczeń przez internet. Będzie nim zarządzał Minister Sprawiedliwości.

Ścieżka prac nad projektem ustawy - Prawo restrukturyzacyjne

Głosowanie

#weszło w środę, 27 czerwca

 • Pracodawcy z sektora finansowego (np. banki, kasy oszczędnościowe) mogą zażądać od kandydata ubiegającego się o pracę zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

 • W przypadku pracowników już zatrudnionych, pracodawca może żądać takiego zaświadczenia raz na rok.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego

Głosowanie

#weszło w czwartek, 28 czerwca

 • Powstanie jeden rejestr dla wszystkich jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Rejestracji podlegać będą: jachty oraz łodzie używane do amatorskiego połowu ryb (długość min. 7,5 m lub napęd o mocy min. 15 kW). Obowiązek dotyczy też jednostek żeglujących poza granicami Polski. Dostęp do rejestru będą miały głównie służby ratownicze, organy ścigania i administracja państwowa.

 • Rejestracji można dokonać w wybranym starostwie, Polskim Związku Żeglarskim lub Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego oraz przez internet (przez e-PUAP).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

Głosowanie

#wchodzi w piątek, 29 czerwca

 • Od 1 grudnia 2018 r. lekarze mogą wystawiać zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy wyłącznie w wersji elektronicznej.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#wchodzi w sobotę, 30 czerwca

 • Zrezygnowano z ograniczeń terytorialnych dla specjalnych stref ekonomicznych, na których inwestorzy otrzymują zwolnienia z podatku dochodowego (wcześniej powierzchnia strefy nie mogła przekraczać 25 tys. ha). Przedsiębiorca może wybrać dowolny obszar na terenie Polski, na którym zarządca (spółka skarbu państwa lub samorząd) przeprowadza procedurę udzielania zwolnień podatkowych i przyznawania dotacji.

 • Zwolnienia podatkowe są wydawane na okres od 10 do 15 lat. Mogą z nich korzystać inwestorzy, którzy spełniają kryteria ilościowe (minimalne koszty inwestycji uzależnione od poziomu bezrobocia w powiecie) i jakościowe (zgodne ze strategią na rzecz odpowiedzialnego rozwoju).

 • Warunkiem zwolnienia podatkowego jest utrzymanie przez przedsiębiorcę nowo utworzonych miejsc pracy przez pięć lat w przypadku dużych firm, lub trzy lata w przypadku małych i średnich. W tym czasie przedsiębiorca nie może też sprzedawać składników majątku związanych z wydatkami inwestycyjnymi (np. budynków i maszyn).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o wspieraniu nowych inwestycji

Głosowanie

#wchodzi w niedzielę, 1 lipca

 • Osoby ze znaczną niepełnosprawnością będą przyjmowane w aptekach i u lekarza poza kolejką.

 • Zlikwidowano limity refundacji przez NFZ rehabilitacji i wyrobów medycznych. NFZ sfinansuje całe zapotrzebowanie na np. protezy, kule lub cewniki.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

Głosowanie

 • Wprowadzono mechanizm podzielonej płatności. Każdy podatnik VAT prowadzący działalność gospodarczą, który ma rachunek rozliczeniowy, będzie miał swój własny rachunek VAT otwarty bezpłatnie i automatycznie. W przypadku płatności za towar lub usługę kupujący może wybrać opcję podzielonej płatności. Wtedy bank automatycznie przelewa zapłatę na zwykły rachunek, a kwotę odpowiadającą kwocie VAT na specjalny rachunek VAT, który potem jest wykorzystywany przez przedsiębiorcę np. do rozliczenia z urzędem skarbowym.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

 • Klient ma maksymalnie trzy lata, żeby zareklamować usługę lub imprezę turystyczną zanim dojdzie do przedawnienia roszczeń (wcześniej było to 30 dni).

 • Wprowadzono uniwersalny formularz informacji o szczegółach wyjazdu turystycznego, żeby zakres udzielanych przez biura informacji był jednolity. Informacje mają obowiązywać m.in. koszty, wyjątkowe okoliczności mogące wpłynąć na przebieg wyjazdu, awaryjny numer telefonu.

 • Przed rozpoczęciem wyjazdu klient może zrezygnować, a o kosztach które poniesie ma decydować umowa. Kwota musi być uzasadniona przez organizatora.

 • Jeśli wystąpią nadzwyczajne okoliczności w trakcie wyjazdu, klient może zrezygnować bez ponoszenia strat finansowych.

 • Klient może odsprzedać wycieczkę komuś innemu bez zgody organizatora. Musi zawiadomić organizatora siedem dni przed wycieczką.

 • Za np. brak zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności, brak rejestracji działalności przez organizatora grozi kara finansowa do 50 tys, zł, ograniczenia wolności lub trzy lata więzienia.

 • Ustawa dostosowuje polskie przepisy do unijnej dyrektywy.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Głosowanie

#częściowo wchodzi w niedzielę, 1 lipca

 • Kwota emerytury i renty wolna od potrąceń i egzekucji (np. zajęcia przez komornika) w przypadku świadczeń niealimentacyjnych (np. kredytu bankowego) wynosi 825 zł (wcześniej 772,35 zł). W przypadku nienależnie pobranych np. zasiłków kwotę podwyższono do 660 zł (wcześniej 617,88 zł).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

 • Marszałek województwa ma siedem dni od otrzymania wniosku na wpisanie przedsiębiorcy do rejestru organizatorów turystycznych.

 • W przypadku zmiany danych przedsiębiorca ma 14 dni na złożenie wniosku o zmianę w rejestrze.

Ścieżka prac nad projektem ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Głosowanie

 • Straż Graniczna i Państwowa Inspekcja Pracy muszą nieodpłatnie udostępniać wojewodom i starostom informacje o tym, czy przedsiębiorcy zatrudniający cudzoziemców byli karani. Wojewoda lub starosta może także otrzymać informację od Krajowej Administracji Skarbowej o przychodach, dochodach i zaległościach podatkowych danego podmiotu.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

 • Wskaźniki i stopy referencyjne wykorzystywane do obliczania stopy procentowej kredytu powinny być „jasne, dostępne, obiektywne i możliwe do zweryfikowania przez strony umowy”.

 • W przypadku kredytów hipotecznych, których oprocentowanie jest oparte na stopie referencyjnej, zmiany stopy trzeba przekazać konsumentowi zgodnie z harmonogramem spłat i sposobem przekazywania informacji określonymi w umowie.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

Głosowanie

 • Plany gospodarki odpadami mogą wskazywać instalacje do przetwarzania odpadów w poszczególnych regionach oraz instalacje zastępcze do obsługi regionu np. w wypadku awarii.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

 

Głosowanie

Zobacz najnowsze