Nowe prawa w tym tygodniu (30 lipca - 5 sierpnia 2018 r.)

Większe dotacje dla organizacji działających w interesie publicznym oraz ograniczenia dla właścicieli hurtowni farmaceutycznych i aptek.

#weszło we wtorek, 31 lipca

  • Państwo może pokryć w formie dotacji do 80 proc. (wcześniej do 50 proc.) wartości inwestycji realizowanych przez organizacje pozarządowe i kościoły, które działają w interesie publicznym, społecznym lub mają na celu na ochronę życia lub zdrowia ludzkiego (np. pomoc kierowana na Bliski Wschód).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  • Uzasadnienie do ustawy budżetowej musi dodatkowo zawierać: opis scenariusza makroekonomicznego i jego porównanie z prognozami Komisji Europejskiej, opis działań, jakie zostaną podjęte, jeśli okaże się, że prognozy makroekonomiczne się nie sprawdzają oraz analizy wrażliwości w zakresie deficytu i długu.

  • Ustawa dostosowuje przepisy do dyrektywy unijnej.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych

  • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przejęło od marszałków województw część kompetencji dotyczących budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Będzie m.in. wydawać zgody na inwestycje prowadzące do obniżenia poziomu wody lub zmiany ukształtowania terenu przylegającego do wody.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

#weszło w środę, 1 sierpnia

  • Jeden przedsiębiorca nie może łączyć działalności leczniczej z obrotem lekami, np. właściciel hurtowni farmaceutycznej nie może prowadzić przychodni.

  • Od 30 września (początkowo zakładano termin od 1 stycznia 2017 r.) hurtownie farmaceutyczne i apteki, będą przekazywać dane o obrocie produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi oraz refundowanymi środkami spożywczymi do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. Przedsiębiorcy, którzy nie realizowali tego obowiązku nie zapłacą kary.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

Zobacz najnowsze