O co pytamy w kwestionariuszu doświadczenia i poglądów?

1280 osób kandyduje na funkcję posła do Parlamentu Europejskiego. Przeciętny polski obywatel wybiera jednego z 99 kandydatów startujących w jego okręgu. Większości nie kojarzy, część zna z plakatów. MamPrawoWiedziec.pl po raz kolejny zbierze informacje o kandydatach i ich poglądy oraz udostępni je online.

Kwestionariusz składa się z dwóch części. Pierwsza pozwala lepiej poznać kandydujących – ich doświadczenie zawodowe, wykształcenie oraz główne cele. Przyszli europosłowie będą współdecydować o prawie, które obowiązuje pół miliarda Europejczyków, wpływa na sytuację mieszkańców kraju i regionu, z którego zostaną wybrani oraz migrantów, w tym kilku milionów Polaków, którzy przemieszczają się po Unii w poszukiwaniu pracy. Pytamy, jak zamierzają reprezentować interesy tych grup i jakie cele będą realizować.

W drugiej części kwestionariusza zadajemy 65 szczegółowych pytań o konkretne polityki, którymi zajmuje się Parlament Europejski. Przede wszystkim dotyczą one gospodarki. Świadczy o tym m.in. lista aktów prawnych przyjętych przez europosłów w minionej kadencji: najwięcej (13 proc.) spraw dotyczyło gospodarki i waluty. Kolejne kategorie, w których posłowie tworzyli prawo odnoszą się do poszczególnych gałęzi gospodarki: rolnictwa, rybołówstwa, handlu, przemysłu, energetyki, transportu czy turystyki. Większość przepisów uchwalanych w innych branżach np. rozwoju regionalnym czy środowisku także ma znaczący wpływ na gospodarkę państw członkowskich.Polityka gospodarcza i budżetowa – tutaj PE ma najwięcej do powiedzenia

W nadchodzącej kadencji kwestie gospodarcze i rynkowe nadal będą głównymi obszarami pracy europosłów. W kwestionariuszu pytamy między innymi o to, jakie, zdaniem kandydatów, powinny być priorytety budżetu UE oraz gdzie kierować unijne środki, by realizować te cele.

Ważnym tematem będzie sfinalizowanie umowy o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi. Transatlantyckie Partnerstwo na rzecz Handlu i Inwestycji – TTIP – stworzy największą strefę wolnego handlu na świecie. Umowa będzie negocjowana przez Komisję Europejską, a ostatecznie przyjmie ją Parlament. Ważnym punktem będzie dostęp do amerykańskich surowców energetycznych. Chociaż strony zgodziły się co do tego, że w ramach tej umowy nie będzie się negocjować kwestii związanych z ochroną danych osobowych (np. przepływ danych, wyjaśnienie działania programów masowej inwigilacji obywateli UE itp.), to uporządkowanie tej sfery będzie jednym z wyzwań nadchodzącej kadencji. Pytamy więc, jak zdaniem kandydatów Unia Europejska powinna ustosunkować się do działań prowadzonych na jej terenie w ramach programu PRISM i jak powinna dbać o prywatność swoich obywateli. Kwestie prywatności będą ważne nie tylko w kontekście stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. Postępujący proces cyfryzacji stwarza nowe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa danych i ochrony prywatności również wewnątrz Wspólnoty.

W kolejnej kadencji ciągle aktualne będą pytania o stabilizację strefy Euro w związku z kryzysem gospodarczym. Anna Czepiel (FOR) tłumaczy na czym polega główny dylemat wokół propozycji uwspólnotowienia długu publicznego: "Takie rozwiązanie pozwoliłoby na obniżenie kosztów obsługi długu publicznego w części państw UE, szczególnie w bardzo zadłużonych państwach południa Europy. Inwestorzy nie żądaliby od Grecji czy Hiszpanii wyższych odsetek od spłaty obligacji niż od Niemiec czy Holandii. Z drugiej strony, w takiej sytuacji jedne państwa członkowskie ponosiłyby konsekwencje za ewentualne nadmierne zadłużanie się drugich. Należy zaznaczyć, że dużo bardziej realne jest wprowadzenie uwspólnotowienia długu na poziomie strefy euro niż w całej UE".

Wspólny dług publiczny, to nie jedyny przykład konfliktu między interesami poszczególnych krajów a zasadą solidaryzmu. Podobny dylemat rysuje się np. w kontekście stosunków z Rosją czy w polityce migracyjnej. Czy państwa członkowskie powinny wstrzymać współpracę w zakresie przemysłu obronnego i podejmować solidarne decyzje w kontekście zagrożenia dla Ukrainy, czy jednak priorytetem pozostaje korzystna wymiana handlowa? Kto powinien pokryć koszty pobytu migrantów starających się o status uchodźcy – państwa, do których oni przybywają czy jednak wszystkie kraje UE mają solidarnie się tymi kosztami dzielić?

Poza obecnie dyskutowanymi tematami, pytamy kandydatów o ich opinie dotyczące bardziej ogólnych kwestii, które definiują sposób funkcjonowania Wspólnoty. Przede wszystkim jest to podział kompetencji między państwa członkowskie a instytucje unijne: kto ma podejmować decyzje w sprawach światopoglądowych i etycznych, jakie cele stawiać w polityce klimatycznej czy w jaki sposób ustalać ramy wydawania unijnych funduszy. Przyznawanie kompetencji państwom członkowskim lub Unii Europejskiej, jako całości, określa model rozwoju wspólnoty – dążenie w stronę federacji lub zachowanie jak największej niezależności państw. Pytamy więc, czy więcej decyzji powinny podejmować instytucje UE czy też w każdej kwestii wypracowywać należy odrębny kompromis między interesami poszczególnych krajów?

Postępująca integracja rynku oraz poszczególnych polityk sprawia, że posłowie więcej uwagi będą musieli poświęcić prawom obywateli państw członkowskich. Rosnąca migracja zarobkowa wewnątrz UE wywołała np. propozycje ograniczenia praw socjalnych osobom pracującym w innym państwie. Miałoby to ograniczyć tzw. turystykę socjalną. Pojawiają się też postulaty ujednolicania praw pracowników (np. taka sama płaca minimalna i wysokość podatku we wszystkich państwach członkowskich) oraz praw konsumentów (np. prawa pasażerów linii lotniczych i biur podróży, zabezpieczenie praw użytkowników internetu).

Nie wszystkie wymienione kwestie leżą wprost w kompetencjach Parlamentu Europejskiego. Na wszystkie jednak ma on wpływ poprzez proces tworzenia europejskiego prawa. Poglądy kandydatów w różnych sprawach pokazują ich filozofię polityczną i to jak widzą przyszłość Wspólnoty. Pozwalają też przyjrzeć się konsekwencji kandydatów i spójności ich opinii w różnych sprawach. Europejska izba reprezentantów zajmuje się szerokim spektrum spraw, a europosłowie pracują nad poszczególnymi obszarami w komisjach. Dlatego proponujemy kandydatom by spośród 65 wybrali przede wszystkim kwestie, którymi chcieliby się zająć jeśli zostaną wybrani i zajęli w nich stanowiska.

Serwis MamPrawoWiedziec.pl kieruje elektroniczny kwestionariusz doświadczenia i poglądów do wszystkich kandydatów, którzy udostępniają swój adres e-mail. Nasze działanie ma pomóc obywatelom w podjęciu świadomej decyzji nad urną wyborczą. Jeśli kandydujesz do Europarlamentu i chciałbyś wypełnić kwestionariusz napisz na kandydaci@art61.pl.

Zobacz najnowsze