Obrady na 60. posiedzeniu Sejmu w dniach 5-7 lutego 2014 r.

Posłowie zajmą się m.in. projektem ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, zmianami w ustawie o podatku od towarów i usług, w prawie zamówień publicznych, sprawozdaniem Komisji Zdrowia dotyczącym przestrzegania praw pacjenta.

W środę posłowie wysłuchają pierwszego czytania trzech rządowych projektów zmian w ustawach:
 
- o podatku od towarów i usług oraz w niektórych innych ustawach (zmiany mają na celu wykonanie prawa unijnego),
- o prawach konsumenta  (zmiany mają na celu wykonanie prawa unijnego),
- o rzeczach znalezionych oraz w niektórych innych ustawach  (dotyczy stworzenia krajowego rejestru utraconych dóbr kultury i wyłączenia ujawnionych w nim przedmiotów spod działania przepisów o zasiedzeniu i nabyciu od nieuprawnionego).
 
Pod obrady zostanie poddany projekt zmian w  Kodeksie karnym, dotyczący  modyfikacji w zakresie przedawnienia przestępstw o charakterze seksualnym.
W imieniu właściwych komisji zostaną przedstawione sprawozdania:
 
-  o rządowym projekcie zmian w Prawie o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, projekt ma wykonać prawo unijne,
-  o rządowym projekcie zmian w Prawie zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, dotyczącym ułatwienia przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, które w szczególności wychodzą naprzeciw oczekiwaniom środowisk naukowo-badawczych oraz kultury i sztuki,
-  o poselskim projekcie zmian w ustawie o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
 
Sejm zapozna się również z informacjami Rady Ministrów o realizacji działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2011 i 2012 roku wraz ze stanowiskiem Komisji  Zdrowia.
 
W czwartek 6 lutego posłowie będą obradować nad sprawozdaniami komisji:
 
- o rządowym projekcie zmian w ustawie o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wykonującym prawo unijne,
- o senackim projekcie zmian w Kodeksie postępowania cywilnego.
 
Zostanie przedstawiona  Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2013 r. (przewodnictwo Litwy w Radzie Unii Europejskiej) wraz ze stanowiskiem Komisji  do Spraw Unii Europejskiej.
 
Posłowie wysłuchają w pierwszym czytaniu projektów ustaw:
 
-  rządowego projektu ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług , dotyczącego zniesienia obowiązku oznaczania ceną każdej sztuki towaru, który znajduje się w ofercie (wystarczy uwidocznienie cen); nowe przepisy przewidują odstąpienie od określenia wykazu oraz cen poszczególnych towarów,
-  poselskiego projektu zmian w  ustawie o podatku od towarów i usług, dotyczącego skrócenia okresu, w którym urząd skarbowy ma obowiązek dokonać zwrotu różnicy pomiędzy podatkiem naliczonym a podatkiem należnym,
-  poselskiego projektu zmian w ustawie o podatku akcyzowym.
 
Zostaną odczytane sprawozdania komisji o:
 
- uchwale Senatu w sprawie ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- uchwale Senatu w sprawie zmian w Kodeksie postępowania cywilnego,
- rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Liberii o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Nowym Jorku dnia 7 sierpnia 2013 r.,
- o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Kuala Lumpur dnia 8 lipca 2013 r.
 
Ostatniego dnia w piątek odbędą się głosowania oraz zostaną przestawione dwa rządowe dokumenty:
 
- Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz ze stanowiskiem Komisji  Zdrowia,
- Sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia.
 
Informacja powstała na podstawie danych dostępnych na stronach Sejmu RP – planu i harmonogramu posiedzenia, a także omówienia ustaw dostępnych na podstronach poszczególnych projektów.  

Zobacz najnowsze