Obrady na 71. posiedzeniu Sejmu

Na 71. posiedzeniu Sejmu w dniach 9-11 lipca 2014 r. posłowie zajmą się wnioskami o wotum nieufności dla rządu i ministra Sienkiewicza, a także zmianami w szkolnictwie wyższym oraz dalszym ciągiem prac nad utworzeniem Polskiej Agencji Kosmicznej.

Pierwszego dnia w środę posłowie zajmą się wnioskami o wyrażenie wotum nieufności:
- Radzie Ministrów kierowanej przez Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska i wybraniem Pana Piotra Tadeusza Glińskiego na Prezesa Rady Ministrów,
- wobec Ministra Spraw Wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza.

Sejm wysłucha sprawozdań komisji o projektach zmian w ustawach:
- Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustawach,
- o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustawach,
- o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
- o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Przedstawione zostaną informacje:
- przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Informacja o działalności sądów administracyjnych w 2012 roku,
- przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Informacja o działalności sądów administracyjnych w 2013 roku,
-sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2013 roku wraz z Aneksem pt. Media publiczne oraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2013 roku.

W pierwszym czytaniu posłowie zapoznają się z projektami zmian w ustawach:
- o podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej,
- o finansach publicznych oraz niektórych innych ustawach.

Sejm rozstrzygnie, czy będzie się zajmował sprawami:
- informacją Rady Ministrów na temat inwestycji w korytarz transportowy od Sławkowa do granicy z Republiką Czeską,
- informacją Prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji polskich przedsiębiorstw prowadzących wymianę handlową z Ukrainą oraz planowanej przez rząd pomocy dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, spowodowanej kryzysem politycznym na Ukrainie,
- informacją Ministra Gospodarki na temat stanu zaawansowania budowy terminalu przeładunkowego skroplonego gazu ziemnego (LNG), tzw. gazoportu w Świnoujściu.

W czwartek Sejm wysłucha pierwszego czytania projektów zmian w ustawach:
- Prawo o adwokaturze oraz ustawie o radcach prawnych,
- Kodeks karny.

Zapozna się także z informacjami:
- o działalności Sądu Najwyższego w roku 2013,
- z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2013 roku
oraz sprawozdaniami komisji o uchwałach Senatu.

W piątek odbędą się głosowania nad projektami:
- senackim projektem ustawy o petycjach,
- zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- zmian w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.,
- zmian w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Zostanie wybrany nowy składu Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz będą zmiany w składzie sekretarzy Sejmu.

Posłowie wysłuchają przedstawionego przez Ministra Skarbu Państwa sprawozdania z działalności Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. oraz sprawozdania Komisji Gospodarki oraz Komisji Obrony Narodowej o poselskim projekcie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej.

Informacja powstała na podstawie danych dostępnych na stronach Sejmu RP – planu i harmonogramu posiedzenia, a także omówienia ustaw dostępnych na podstronach poszczególnych projektów. 

Zobacz najnowsze