Obrady Sejmu w dniach 24-26 czerwca 2014 r.

Na 70. posiedzeniu Sejmu złoży ślubowanie nowy poseł Stanisław Chmielewski.

Pierwszego dnia Sejm rozstrzygnie, czy rozszerzyć plan obrad o Informację Prezesa Rady Ministrów, dotyczącą nieprawidłowości w Narodowym Funduszu Zdrowia, a w szczególności fikcyjnych kontroli przeprowadzanych przez tę instytucję w jej śląskim oddziale i nacisków wywieranych ze strony wiceministra zdrowia wobec prezesa NFZ, dotyczących kontraktów zawieranych przez prywatne podmioty.

Odbędzie się ślubowanie poselskie posła Stanisława Chmielewskiego.

Następnie posłowie wysłuchają sprawozdań komisji o projektach ustaw:
- o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej,
- o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw,
- o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego.

Sejm zapozna się także z Informacją o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2013 oraz uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka wraz ze stanowiskiem Komisji oraz wnioskiem powoda Moniki Kujawy, reprezentowanej przez adwokat Elżbietę Bogucką z dnia 19 lipca 2013 r. o wyrażenie przez Sejm zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej posła Jerzego Polaczka.

Odbędą się również obrady nad projektami ustaw:
- o zmianie Prawa o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy),
- o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw,
- o petycjach (projekt senacki),
- o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 roku,
- o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy,
- o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw,
- o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015",
- o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym.

Drugiego dnia obrad w środę posłowie zapoznają się z Informacją o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2013 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela wraz ze stanowiskiem Komisji.

Odbędą się pierwsze czytania projektów:
- zmian w Kodeksie karnym,
- zmian w Prawie o adwokaturze oraz ustawie o radcach prawnych,
- zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (projekt senacki).

Sejm zapozna się ze sprawozdaniami komisji spraw zagranicznych o rządowych projektach ustaw:
- o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., oraz Protokołem, sporządzony w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., podpisanego w Abu Zabi dnia 11 grudnia 2013 r. ,
- o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Bermudów (zgodnie z upoważnieniem Rządu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Uzgodnień końcowych dotyczących interpretacji oraz stosowania Umowy, podpisanych w Londynie dnia 25 listopada 2013 r.,
- o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu i Wspólnej Deklaracji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Brytyjskich Wysp Dziewiczych, podpisanych w Londynie dnia 28 listopada 2013 r.,
- o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Kajmanami o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Londynie dnia 29 listopada 2013 r.,
- o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Dubrowniku dnia 9 lipca 2010 r.

Plan obrad może również objąć sprawozdania komisji o uchwałach Senatu:
- w sprawie zmian w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw,
- w sprawie ustawy o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa,
- w sprawie zmian w Prawie o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw,
- w sprawie zmian w ustawie o kierujących pojazdami,
- w sprawie zmian w ustawie o transporcie kolejowym,
- w sprawie zmian w Prawie energetycznym.

W czwartek odbędą się głosowania po pierwszym czytaniu projektów:
- zmian w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
- zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- zmian w Kodeksie postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.

Informacja powstała na podstawie danych dostępnych na stronach Sejmu RP – planu i harmonogramu posiedzenia, a także omówienia ustaw dostępnych na podstronach poszczególnych projektów. 

Zobacz najnowsze