Obrady Sejmu w dniach 28-30 maja 2014 r.

W dniach 28-30 maja 2014 r. posłowie będą debatować m.in. nad zmianami w Konstytucji, dotyczącymi ochrony lasów państwowych przed prywatyzacją oraz nad możliwością podjęcia działalności gospodarczej „na próbę”.

W środę, Sejm wysłucha sprawozdań komisji w o projektach zmian w ustawach:

- o swobodzie działalności gospodarczej,

- o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy,

- o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej poza granicami kraju,

- o Sądzie Najwyższym,

- Kodeks wyborczy,

- o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych.

 

Posłowie będą obradować nad zmianami w ustawie o systemie oświaty, dotyczącymi wprowadzenia bezpłatnych podręczników do szkół. 

Odbędzie się pierwsze czytanie projektów zmian w ustawach:

- Prawo geodezyjne i kartograficzne,

- Swoboda działalności gospodarczej,

- Prawo o ustroju sądów powszechnych,

- Prawo ochrony zwierząt,

- Kodeks Wyborczy.

 

W czwartek, odbędzie się pierwsze czytanie poselskiego projektu zmian w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczących ochrony lasów państwowych przed prywatyzacją.

Odbędzie się także pierwsze czytanie projektu uchwały Regulamin Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu wysłuchania orędzia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Harmonogram Sejmu może zostać wzbogacony o debatę nad sprawozdaniami komisji o zmianach w ustawach:

- Prawo geodezyjne i kartograficzne,
- Prawo energetyczne,
- o ochronie konkurencji i konsumentów,
- Kodeks postępowania cywilnego,
- o prawach konsumenta,
- o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,
- o gospodarce nieruchomościami,
- o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego,
- o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym,
- Prawo wodne,
- o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym,
- o działach administracji rządowej,
- o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
- o zmianie ustawy o ochronie roślin.
 
W piątek odbędą się głosowania oraz Sejm wysłucha w pierwszym czytaniu projektów zmian w ustawach:
- Kodeks postępowania karnego
- Kodeks karny
- Kodeks karny wykonawczy
- Kodeks postępowania karnego,
 
Oraz projektów uchwał:
- w sprawie powołania komisji śledczej do zbadania prawidłowości działań organów administracji rządowej przy przetargach przeprowadzonych w trybie zamówień publicznych w latach 2007-2010 na zakup sprzętu i usług teleinformatycznych przez Centrum Projektów i Usług Informatycznych byłego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Komendy Głównej Policji oraz przetargach w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w 2011 r. na obsługę prezydencji Polski w Unii Europejskiej a także przetargach na wykonanie projektów informatycznych dla Głównego Urzędu Statystycznego w 2011 r. oraz Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie,
- w sprawie powołania komisji śledczej do zbadania nieprawidłowości przy zamówieniach publicznych na zakup sprzętu i usług teleinformatycznych przez Centrum Projektów Informatycznych byłego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Komendy Głównej Policji w latach 2007-2010 na kwotę ponad 2 mld zł oraz przy zamówieniach publicznych na obsługę prezydencji Polski w Unii Europejskiej na kwotę 34 mln zł, wykonanie projektów informatycznych dla Głównego Urzędu Statystycznego na kwotę 6 mln zł i na Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie na kwotę 24 mln zł oraz zamówieniach publicznych realizowanych przez CAM Media S.A. z siedzibą w Warszawie.
 
Informacja powstała na podstawie danych dostępnych na stronach Sejmu RP – planu i harmonogramu posiedzenia, a także omówienia ustaw dostępnych na podstronach poszczególnych projektów.  

Zobacz najnowsze