Parlamentarzyści o polityce zagranicznej ? z kim powinniśmy współpracować i do czego dążyć?

Posłowie i senatorowie byli pytani o dwóch największych sojuszników Polski.

Najwięcej osób uznało za naszego sojusznika Stany Zjednoczone i Niemcy. Te dwie odpowiedzi są zdecydowanie częstsze niż pozostałe. USA wskazało 13 parlamentarzystów, a Niemcy 11. Kolejni sojusznicy Polski to, zdaniem parlamentarzystów, NATO, Unia Europejska i Wielka Brytania, które były wskazywane po dwa razy.

 
Odpowiedzi na pytanie: Prosimy o wskazanie dwóch największych sojuszników Polski.

Sojusznik
Liczba odpowiedzi
Liczba wskazań danego państwa w komentarzu
Stany Zjednoczone
12
1
Niemcy
11
-
NATO
2
1
Unia Europejska
2
1
Wlk. Brytania
2
-

 

Kolejna kwestia dotyczyła współpracy w dziedzinie polityki obronnej – czy i z jakimi państwami Polska powinna współpracować w tym obszarze? Na 29 osób, które wypowiadały się w sprawach polityki zagranicznej tylko dwie nie widzą potrzeby takiej współpracy, a 6 nie ma zdecydowanej opinii. Pozostali politycy odpowiedzieli twierdząco, wskazując kraje europejskie, a w dalszej kolejności Stany Zjednoczone i NATO, jako te, z którymi powinniśmy tworzyć politykę obronną. W kwestii polityki obronnej politycy częściej, niż w pytaniu o największych sojuszników wymieniali Unię Europejską, „państwa europejskie” i określone grupy krajów, rzadziej natomiast wskazywali poszczególne państwa.
 

Odpowiedzi na pytanie: Z jakimi państwami Polska powinna zacieśniać współpracę w dziedzinie obrony?


Kraj
Liczba odpowiedzi
Stany Zjednoczone
8
Europa (UE + państwa europejskie)
10
NATO
6

 

Choć Stany Zjednoczone są naszym sojusznikiem i ważnym partnerem w dziedzinie polityki obronnej, posłowie i senatorowie niewiele uwagi poświęcają temu państwu definiując strategiczne cele z zakresu polityki zagranicznej. W odpowiedzi na pytanie o trzy najważniejsze cele na tą kadencję poruszają przede wszystkim tematy związane z relacjami z Unią Europejską i Europą Wschodnią.
 
Parlamentarzyści chcą przez te cztery lata wzmocnić rolę Polski w Unii Europejskiej. Np. Jarosław Sellin stawia za cel „uzyskanie pozycji jednego z 6 najważniejszych krajów UE m.in. poprzez wewnętrzne sojusze z krajami wyszehradzkimi, bałtyckimi, skandynawskimi i Rumunią”. Oprócz ogólnych haseł zacieśniania współpracy i wzmacniania pozycji Polski w Unii, nasi reprezentanci wskazali także szereg ogólnych celów, jakie należy osiągnąć w relacjach z Unią Europejską. Liderzy SLD, Ryszard Kalisz i Grzegorz Napieralski, uważają za kluczową sprawę ratyfikację Karty Praw Podstawowych. Grzegorz Napieralski (SLD) dodaje jeszcze „ratyfikacje przez Polskę zrewidowanej europejskiej karty społecznej zawierającej pożądane standardy społeczno-ekonomiczne”.
 
Andrzej Szewiński (PO) wymienia jako jeden z celów strategicznych „wynegocjonowanie korzystnego dla Polski budżetu UE na lata 2014 -2020”, a Małgorzata Gosiewska (PiS) twierdzi, że kluczowa jest „renegocjacja pakietu klimatycznego w UE”.
 
Dwóch posłów wspomina o wspólnej walucie w kontekście najważniejszych spraw na tą kadencję. Janusz Sepioł (PO) postuluje „przygotowanie wejścia do strefy euro”, a Roman Kosecki (PO) uważa, że ważnym celem jest „decyzja dotycząca wprowadzenia waluty euro”.
Marcin Święcicki (PO) chce postawić w tej kadencji na rozwój wspólnej polityki obronnej. Z kolei Artur Górski (PiS) jako cel strategiczny wskazuje bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej.
 
Polityka ukierunkowana na kraje Europy Wschodniej była ważnym celem wskazywanym przez sporą część wypowiadających się parlamentarzystów. Najczęściej pisali oni o Programie Partnerstwa Wschodniego – jego wzmacnianiu i działaniach na rzecz przybliżania członków partnerstwa do Unii Europejskiej. Witold Waszczykowski (PiS) definiuje jako jeden z celów „odzyskanie pozycji podmiotowej w Unii Europejskiej, pozwalającej kształtować politykę tej instytucji na wschodzie”. Łukasz Abgarowicz (PO), Marcin Święcicki (PO), Marek Ziółkowski (PO) oraz Maciej Wydrzyński (RP) wyszczególnia Ukrainę, jako państwo, wobec którego Polska powinna prowadzić politykę mającą je zbliżyć do UE. Marcin Święcicki i Maciej Wydrzyński wymieniają także Białoruś w tym kontekście.
 
Kolejne państwo Europy Wschodniej, którego dotyczy część celów strategicznych definiowanych przez posłów i senatorów to Rosja. Parlamentarzyści piszą o relacjach z tym krajem z rezerwą – o „stabilizacji”, „normalności” czy „poprawności” stosunków.
Tylko dwóch posłów definiuje cele strategiczne odnoszące się do Stanów Zjednoczonych – John Godson (PO) oraz Jarosław Sellin (PiS). Obaj parlamentarzyści za cel stawiają współpracę ze Stanami Zjednoczonymi w dziedzinie polityki obronnej.
 
Dwóch posłów PiS, Jarosław Sellin i Artur Górski, oraz jeden przedstawiciel PO, Janusz Sepioł, uznają za kluczową sprawę, zacieśnianie współpracy z krajami Grupy Wyszechradzkiej. Marek Borowski (senator niezależny) i Marek Krząkała (PO) wśród wskazywanych celów przypominają o Trójkącie Weimarskim. Dwie osoby wymieniają cele związane z NATO. Jan Libicki (PO) pisze o współpracy z NATO, a Jarosław Sellin (PiS) „przybliżenie krajów Partnerstwa Wschodniego do NATO”.
 
Kolejne region świata, których dotyczą cele definiowane przez parlamentarzystów z Platformy Obywatelskiej, to obszary Azji i Afryki. Propozycją Johna Godsona jest „więcej otwartości oraz pro-aktywna polityka gospodarcza z innymi krajami w Azji i Afryce”.  Andrzej Gałażewski z kolei uważa, że celem jest „zwiększenie naszej obecności politycznej i gospodarczej w krajach arabskich a zwłaszcza w Afryce Płn”. Andrzej Szewiński (PO) stawia jako zadanie dla naszego państwa „na bazie polskich doświadczeń wsparcie państw Afryki Płn., w których występują transformacje ustrojowe”.
 

INFORMACJE O BADANIU

Badanie poglądów kandydatów i parlamentarzystów zostało przeprowadzone w okresie 09.2011-04.2012. W sumie wzięło w nim udział około 1000 osób – ok. 150 Parlamentarzystów i 850 kandydatów, którzy nie zostali wybrani na funkcje. Prezentowane dane opierają się na analizie 148 kwestionariuszy posłów i senatorów (pozostałe w trakcie autoryzacji).

Badanie było prowadzone za pomocą kwestionariusza wypełnianego przez internet lub podczas wywiadów bezpośrednich. Zaproszenie do udziału zostało skierowane do wszystkich parlamentarzystów. Poniższa tabela prezentuje jaki odsetek parlamentarzystów z poszczególnych klubów sejmowych/parlamentarnych wziął udział w projekcie.


  N PiS PO PSL RP SLD SP
liczba kwestionariuszy 1 23 74 2 28 9 1
liczba mandatów parlamentarnych 2 136 206 28 43 25 20
odsetek parlamentarzystów, którzy wzięli udział w projekcie 50% 17% 36% 7% 65% 36% 5%


Ze względu na małą liczebność w podsumowaniach zbiorczych nie zostały uwzględnione odpowiedzi parlamentarzystów Solidarnej Polski, Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz niezrzeszonych.

Zobacz najnowsze