PE: O stanie Unii i jej największym problemie

Europosłowie wracają do pracy. Tematem głównej debaty najbliższego posiedzenia (7–10 września) będzie stan Unii Europejskiej.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wygłosi swoje pierwsze orędzie w Parlamencie Europejskim (w tym roku po raz pierwszy zostanie wysłuchany przewodniczący faktycznie wybrany, a nie tylko zatwierdzony przez PE). Będzie ono dotyczyło stanu Unii i stojących przed nią wyzwań. Coroczna debata na ten temat służy kontroli pracy Komisji przez PE i odbywa się regularnie od 5 lat.

Europosłowie będą debatowali o zasadach przeniesienia migrantów, którzy obecnie przebywają w Grecji i we Włoszech, do pozostałych krajów Unii. Ma się ono odbywać w ciągu 2 lat i objąć grupę 40 tys. wnioskodawców (24 tys. z Włoch i 16 tys. z Grecji). Komisja ds. wolności obywatelskich chce jednak, by liczba ta uległa powiększeniu, jeśli do Europy będzie przybywało więcej migrantów. Polska zobowiązała się do przyjęcia 2 tys. osób.

Komisja wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych przedstawi sprawozdanie o przestrzeganiu praw podstawowych Unii w latach 2013–2014. Wzywa w nim do rozwijania ogólnoeuropejskiej bazy danych na ten temat. W dokumencie znalazły wyraz obawy związane ze skalą i formami przemocy wobec kobiet w Unii – unijne badanie FRA wskazuje, że jedna kobieta na trzy doświadczyła fizycznej lub seksualnej przemocy od 15. roku życia oraz szacunkowo 3,7 mln kobiet w Unii doświadcza przemocy seksualnej w okresie jednego roku. Komisja nawołuje do większej solidarności państw członkowskich w sprawie migrantów, poszanowania ich praw, a także potępia zabezpieczanie granic Unii np. przez budowanie murów.

Eurodeputowani wysłuchają sprawozdania o ochronie interesów finansowych Unii w kontekście wspólnej polityki rolnej. Komisja kontroli budżetowej wzywa do zmniejszenia biurokracji związanej ze wspólną polityką rolną, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo popełniania błędów przez rolników. Komisja wnioskuje także o zwiększenie kontroli wśród osób uzyskujących wsparcie Unii. Koszty przeprowadzania kontroli wspólnej polityki rolnej już teraz wynoszą 4 mld euro.

Komisja przemysłu, badań naukowych i energii wzywa państwa członkowskie w swoim sprawozdaniu z działalności przedsiębiorstw rodzinnych do uproszczenia procedur administracyjnych i systemów podatkowych, uwzględniając przede wszystkim problemy małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw rodzinnych. Według Ernst and Young Family Business Yearbook z 2014 r. 85 proc. wszystkich europejskich przedsiębiorstw to firmy rodzinne, które zapewniają 60 proc. miejsc pracy w sektorze prywatnym.

Czy rok 2018 zostanie Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego? Jest to jedno z zaleceń Komisji kultury i edukacji w sprawozdaniu na temat dążenia ku zintegrowanemu podejściu do dziedzictwa kulturowego w Europie. Komisja zaleca stworzenie jednego portalu Unii poświęconego materialnemu i niematerialnemu dziedzictwu kulturowemu, gromadzącego informacje ze wszystkich unijnych programów finansujących dziedzictwo kulturowe.

Duża część sprawozdań będzie dotyczyła kwestii zwalczania bezrobocia w Unii. Komisja zatrudnienia i spraw socjalnych przedstawi sprawozdanie o roli przedsiębiorczości społecznej i innowacji społecznych w zwalczaniu bezrobocia. Posłowie wysłuchają sprawozdania na temat sytuacji gospodarki społecznej i wyzwań przed nią stojących. W Unii są 2 mln przedsiębiorstw gospodarki społecznej i solidarnej (to 10 proc. przedsiębiorstw w UE). Dają one zatrudnienie 14 mln osób (6,5 proc. zatrudnionych w UE).

Transmisja posiedzenia rozpocznie się o godzinie 17.