PE: przemówienie papieża Franciszka i wręczenie nagrody im. Sacharowa

Przemówienie papieża Franciszka oraz wręczenie nagrody im. Sacharowa to główne wydarzenia posiedzenia Parlamentu Europejskiego, które rozpoczęło się w poniedziałek w Strasburgu.

Europarlamentarzyści (w dniach 24-27.11) zajęli się m.in.: bezpieczeństwem i higieną pracy, problemem niedożywienia dzieci oraz kwestią przemocy wobec kobiet. Poruszone zostały także kwestie: zmian w budżecie, oraz strategii Europa 2020. Dwukrotnie było głosowane votum nieufności dla KE. Dyskutowany był projekt rezolucji w sprawie Konferencji Klimatycznej, która w grudniu 2014 roku odbędzie się w Limie. PE przeprowadził także debatę nt. przyznania Palestynie statusu państwa.
 
Franciszek w PE
Papież Francieszek wygłosił we wtorek (25.11) uroczyste przemówienie w Parlamencie Europejskim. Papieska wizyta to odpowiedź na zaproszenie wystosowane rok temu przez Przewodniczącego Martina Schultza. Pierwszą głową Kościoła Katolickiego, która odwiedziła siedzibę PE, był Jan Paweł II, który w 1988 roku wygłosił przemówienie na forum izby. Ojciec Święty odwiedzi również siedzibę Rady Europy. Transmisja z wydarzenia dostępna jest pod linkiem: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/video?date=25-11-2014.
 
Nagroda im. Sacharowa
W środę nagrodę im. Sacharowa odebrała dr Denis Mukwege. Kongijski lekarz ginekolog został uhonorowany w uznaniu zasług za pomoc kobietom będącymi ofiarami wykorzystywania seksualnego przez rebeliantów w Demokratycznej Republice Konga. Kandydatów do nagrody Sacharowa zgłasza frakcja PE lub grupa przynajmniej 40 deputowanych. Następnie Komisja ds. Zagranicznych i Komisja rozwoju w głosowaniu wskazują trzech finalistów. Kandydatura D. Mukwege została wybrana w tajnym głosowaniu przewodniczących grup politycznych PE. Patron nagrody - A. Sacharow był współtwórcą bomby wodorowej oraz sowieckim dysydentem.
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy
W poniedziałek (24.11) europosłowie zajęli się europejskim programem monitorowania zagrożeń zawodowych i problemów psychospołecznych. Podjęli temat narażenia pracowników na wpływ czynników rakotwórczych oraz wpływ innych substancji niebezpiecznych na zdrowie. Poruszane zostały też kwestie bezpieczeństwa ruchu drogowego i liczby wypadków w drodze do pracy i z pracy.
 
Niedożywienie dzieci
W czwartek (27.11) PE przeprowadzi także dyskusję nad zaleceniem Komisji Europejskiej na temat niedożywienia dzieci w krajach rozwijających się. Ponad 165 milionów dzieci jest niedożywionych. KE zaleca podjęcie zdecydowanych działań w dziedzinach: rolnictwa, zdrowia publicznego, wody i urządzeń sanitarnych oraz ochrony socjalnej i edukacji. Dyskuja nad tym zaleceniem wiąże się z przypadającą na listopad 25. rocznicą powstania Konwencji o Prawach Dziecka.
 
Kwestia przemocy wobec kobiet
Posłowie przedyskutowali kwestię przemocy wobec kobiet.  W celu promowania i wspierania zapobiegania przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Jak pokazały badania Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) w Unii Europejskiej, 33% kobiet powyżej 15. roku życia spotkało się z przemocą seksualną. Więcej informacji: http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2014/2916(RSP).
 
Zmiany w budżecie
We wtorek zostały zaprezentowane wyniki pracy komisji pojednawczej w sprawie budżetu UE na rok 2015.  PE zajęło się również sprawą rozszerzenia uprawnień Europejskiego Banku Centralnego do nakładania sankcji: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2014-0028&language=PL#title1.

Program Europa 2020
Parlament Europejski przeprowadził dyskusję na temat zatrudnienia i jego aspektów społecznych. Poruszony został temat wzrostu liczby osób bezrobotnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. PE sformułował w tym względzie kilka pytania do Rady Unii Europejskiej: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=OQ&reference=O-2014-000076&language=PL.
Wotum nieufności dla Komisji Europejskiej
 
W związku z aferą LuxLeaks (stosowaniem przez Luksemburg) preferencyjnych stawek podatkowych złożone zostały dwa wnioski o votum nieufności dla KE. Do szefa PE Martina Schulza trafił wniosek Europy Wolności i Demokracji Bezpośredniej (EFDD). Natomiast frakcja Zjednoczonej Europejskiej Lewicy zapowiedziała złożenie wniosku o powołanie komisji śledczej oraz rozpoczęła zbieranie podpisów pod własnym wnioskiem o wotum nieufności dla Komisji. Obecny przewodniczący Komisji Europejskiej był w latach 1995-2013 premierem Luksemburga.
 
Konferencja klimatyczna w Limie
Eurodeputowani przedyskutowali rezolucję dotyczącą konferencji klimatycznej w Limie. Przedmiotem obrad były zagadnienia zmian klimatycznych oraz międzynarodowe i regionalne środki ochrony środowiska.

Zobacz najnowsze