PE: szerszy dostęp do informacji publicznej

Na rozpoczynającym się środę (27 kwietnia) dwudniowym posiedzeniu Parlamentu Europejskiego posłowie zajmą się dostępem do informacji publicznej i prawami pracowników domowych.

W środę, posłanka Laura Ferrara (EWDB, Włochy), przedstawi sprawozdanie przygotowane przez komisję wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, dotyczące dostępu obywateli do informacji publicznej. Posłowie zwracają w nim uwagę, że wiele instytucji europejskich nadal nie wprowadziło w życie przepisów w tej sprawie, nie powołało urzędnika ds. przejrzystości lub nie uruchomiło publicznego rejestrów dokumentów.

Według posłów oficjalne dokumenty Unii są nadmiernie utajniane, a instytucje zbyt często obradują za zamkniętymi drzwiami, bez odpowiedniego uzasadnienia. Posłowie uważają za niesprawiedliwą praktykę, w ramach której podczas posiedzenia nie rejestruje się podpisów wszystkich posłów zgłaszających poprawki.

Posłowie postulują wprowadzenie obowiązkowego rejestru lobbystów działających przy instytucjach europejskich. Według Transparency Register obecnie jest ich 4647, jednak, ze względu na brak obowiązku rejestracji działalności lobbingowej, liczba ta z pewnością nie oddaje rzeczywistości.

Co oficjalnie wiemy o lobbingu w Unii Europejskiej? (Raport z 2013 r.)

Kobiety w branży informacyjno-komunikacyjnej (ICT)

W Europie tylko dziewięciu programistów na stu to kobiety, a 19 proc. menadżerów w sektorze ICT oraz wśród przedsiębiorców jest płci żeńskiej – czytamy w sprawozdaniu w sprawie równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet w erze cyfrowej. Co więcej, 54 proc. kobiet zatrudnionych w sektorze ICT zajmuje gorzej płatne stanowiska, wymagające niższych kwalifikacji. Dlatego komisja praw kobiet i równouprawnienia „pilnie zwraca się do Komisji i Rady o pełne wykorzystywanie potencjału społeczeństwa informacyjnego bez względu na wiek i płeć”.

Komisja uważa, że państwa członkowskie powinny podjąć działania, które od najmłodszych lat będą pokazywały kobietom możliwość pracy w sektorze ICT, ponieważ zauważalne jest „odchodzenie przez nie od przedmiotów przyrodniczych, inżynieryjnych, matematycznych i technicznych z powodu stereotypów płci. Komisja uważa, że pomóc może m.in. rozszerzenie dostępu do darmowych oprogramowań.

W sektorze ICT rocznie powstaje 120 tys. nowych miejsc pracy. Według badań „Kobiety aktywne zawodowo w sektorze ICT” („Women active in the ICT sector”) Europa będzie musiała zmierzyć się z niedoborem 900 tys. pracowników w sektorze ICT do 2020 r.

Posłem sprawozdawcą jest Terry Reintke (Zieloni, Niemcy).

Większe prawa dla pracowników domowych i opiekuńczych

Kostadinka Kuneva (Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej,Grecja), członkini komisji praw kobiet i równouprawnienia, przedstawi sprawozdanie w sprawie kobiet wykonujących pracę domową i opiekuńczą w Unii. Posłowie wzywają w nim do rozszerzenia definicji pracownika domowego, która obecnie obejmuje „każdą osobę zaangażowaną w pracę w gospodarstwie domowym w ramach stosunku pracy” tak, by obejmowała również „pracę w niepełnym wymiarze godzin wykonywaną okazjonalnie lub sporadycznie”.

Europosłowie wzywają do objęcia ochroną prawną tę kategorię pracowników, ponieważ w „większości krajów UE praca domowa i opiekuńcza wykonywana jest jako praca nierejestrowana, co skazuje pracowników na życie w cieniu, niewidzialność oraz brak praw podstawowych i ochrony w ramach opieki socjalnej”. Posłowie uważają, że „potrzeba wspólnego uznania na szczeblu UE zawodu oraz wartości pracy domowej i opiekuńczej jako rzeczywistej pracy”.

W 2010 r. w sektorze prac domowych na całym świecie pracowały 52 mln osób, z czego 83 proc. stanowiły kobiety. Co trzecia nie ma zagwarantowanego prawa do urlopu macierzyńskiego, a 45 proc. wszystkich pracowników nie przysługują cotygodniowe dni wolne lub płatny urlop wypoczynkowy.

Debata na temat umowy z Turcją

Wiceprzewodniczący komisji europejskiej Frans Timmermans i holenderski minister sprawiedliwości Klaas Dijkhoff wezmą udział w debacie dotyczącej realizacji umowy między Unią a Turcją zawartej w styczniu 2016 r. Dotyczy ona powrotu imigrantów z wysp Grecji do Turcji. Posłowie podczas wcześniejszej debaty plenarnej wyrazili swoje zaniepokojenie dotyczące zgodności tej umowy z prawem europejskim oraz wezwali organy europejskie do monitorowania sytuacji w zakresie praw człowieka i wolności słowa w Turcji.

Więcej informacji dotyczących umowy znajdziesz tutaj.

Oprócz tego w środę posłowie zapoznają się łącznie z 53 sprawozdaniami dotyczącymi wydatkowania budżetu Unii Europejskiej w 2014 r.

Bardziej przejrzyste wskaźniki finansowe

W czwartek posłowie będą głosowali nad rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki w instrumentach finansowych i umowach finansowych. Chodzi głównie o wyliczanie LIBOR (londyńskiej międzybankowej stopy procentowej) i EURIBOR (międzybankową stopę procentowa dla euro). Są one wykorzystywane przy wycenach umów finansowych, których średnia wartość wynosi, co najmniej, 500 mld euro. Są podstawą handlu m.in. złotem, srebrem, ropą i gazem ziemnym, a na ich podstawie przyznawane są kredyty o wartości bilionów dolarów.

Celem nowych przepisów jest stworzenie przejrzystego procesu opracowywania tych wskaźników, ponieważ, jak czytamy w rozporządzeniu, w ostatnich czasach dochodziło do manipulowania tymi wskaźnikami, co spowodowało „znaczne straty dla konsumentów i inwestorów oraz umniejszenie zaufania obywateli do sektora bankowego”.

Więcej o wskaźnikach finansowych można przeczytać tutaj.

Zobacz najnowsze