PE: Unia uzna Chiny za gospodarkę rynkową?

Według raportu AEGIS Europe oficjalne uznanie Chin za gospodarkę rynkową – i związane z tym zniesienie barier ochronnych w handlu z nimi – oznacza groźbę utraty w Unii do 3,5 mln miejsc pracy. M.in. o tym będą rozmawiać europosłowie na najbliższym posiedzeniu od 1 do 4 lutego.

Z powodu kryzysu migracyjnego w Europie sześć z 26 państw strefy Schengen przywróciło na granicach tymczasowe kontrole: Austria, Dania, Niemcy, Norwegia, Szwecja oraz Francja. Kodeks graniczny Schengen pozwala na przywrócenie kontroli na granicach państwa członkowskiego, „jeżeli istnieje poważne zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego”. Kontrole mogą trwać przez 10 dni, ale można je przedłużyć do 30 dni, a w ostateczności – do dwóch lat. Państwo, które chce przywrócić kontrole, musi o tym poinformować Komisję Europejską.

Kodeks graniczny Schengen

O trudnej sytuacji w strefie Schengen będą we wtorek debatować europosłowie z wiceprzewodniczącym Komisji Fransem Timmermansem. Na ostatnim posiedzeniu Parlamentu przedstawiciel KE zapowiadał, że kontrola tożsamości w strefie Schengen może zostać przywrócona na dwa lata, jeśli Grecja nie naprawi „poważnych uchybień” w zarządzaniu własnymi granicami.

Posłowie wrócą do sprawy jeszcze w środę, gdy będą debatować o zbliżającym się szczycie państw Unii Europejskiej zaplanowanym na 18 i 19 lutego. Przedyskutują także kwestię brytyjskiego referendum w sprawie wyjścia z Unii. Zgodnie z przedwyborczymi zapowiedziami Camerona takie referendum miałoby się odbyć „najpóźniej do końca 2017 r.”.

W Parlamencie powstał projekt rezolucji, który wzywa Komisję do „pilnych działań zapobiegających systematycznym masowym morderstwom popełnianym na mniejszościach religijnych przez tak zwane Państwo Islamskie w Iraku i Syrii”. Posłowie apelują, by traktować mordy dokonywane przez tzw. PI na mniejszościach religijnych jako akty ludobójstwa.

3 mld euro dla Turcji

Przedstawiciele Komisji i Rady Europejskiej odpowiedzą we wtorek na interpelację posłów dotyczącą sposobu sfinansowania pomocy dla Turcji, którą zadeklarowała Komisja w listopadzie 2015 r. Pieniądze miałyby pochodzić z budżetów państw członkowskich i budżetu Unii – nie wiadomo jednak, ile kto miałby dokładnie przeznaczyć środków.

Turcja zmaga się obecnie z falą uchodźców z Bliskiego Wschodu. Delegacja posłów z parlamentarnej komisji budżetowej i komisji do spraw wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych uda się do Turcji w 8 lutego, by na miejscu zobaczyć, w jakiej sytuacji są uchodźcy, także ci, którzy żyją poza obozami.

Posłowie wątpią w inicjatywę Europejskiego Banku Centralnego

Na najbliższym posiedzeniu PE odbędzie się debata na temat rocznego raportu z działalności Europejskiego Banku Centralnego w 2014 r. Weźmie w niej udział przewodniczący EBC Mario Draghi, a dyskusja dotyczyć ma kluczowych wskaźników dla strefy euro takich jak niskie poziomy inflacji (głównym celem EBC jest utrzymanie stabilności cen w strefie euro i inflacji na poziomie poniżej 2 proc., ale blisko tej wartości, co powinno zagwarantować zdrowy wzrost gospodarczy) oraz inicjatywy tzw. poluzowania ilościowego (comiesięczny zakup obligacji skarbowych państw strefy euro w wysokości 60 mld euro dla zwiększenia ilości pieniądza na rynku, pobudzenia inwestycji, zwiększenia zatrudnienia i inflacji).

Skuteczność tzw. poluzowania ilościowego budzi wśród posłów wątpliwości. Posłom zależy także na starannej ocenie roli EBC w tzw. trojce (Komisja Europejska, Europejski Bank Centralny i Międzynarodowy Fundusz Walutowy), w celu ustalenia odpowiedzialności Banku za przyjmowanie i wprowadzanie pakietów pomocowych, takich jak w Grecji.

Umowa o handlu usługami

Europarlamentarzyści przedstawią swoje oczekiwania dotyczące umowy o handlu usługami (TiSA – jest negocjowana od trzech lat i ma na celu wzmocnienie międzynarodowych przepisów w sektorze usług finansowych, cyfrowych czy transportowych). Domagają się zapewnienia, że umowa nie uniemożliwi Unii ani władzom państw członkowskich tworzenia przepisów w publicznym interesie, szczególnie w dziedzinach ochrony pracy oraz danych.

Unia jest największym eksporterem usług na świecie, z jedną czwartą udziału w światowym rynku. Blisko 70 proc. unijnych pracowników znajduje zatrudnienie w sektorze usług i szacuje się, że będzie w nim aż 90 proc. nowych miejsc pracy, które powstaną w latach 2013-2025.

W rozmowach nad TiSA bierze udział 23 krajów Światowej Organizacji Handlu, które łącznie mają 70 proc. udziałów w światowym rynku usług.

Chiny z gospodarką rynkową?

W poniedziałek posłowie będą debatować wraz komisarz do spraw handlu Cecilią Malmström nad tym, czy Unia powinna uznać Chiny za gospodarkę rynkową. Gdyby tak się stało, Wspólnota musiałaby uregulować szereg przepisów. Posłowie chcą wiedzieć, jakie plany w tej sprawie ma Komisja i czy przygotuje raport o skutkach takiej decyzji.

Kiedy w 2011 r. Chiny przystąpiły do Światowej Organizacji Handlu, państwa członkowskie nie uznały jej gospodarki za rynkową i stosowane były wobec niej przepisy dotyczące krajów z gospodarką nierynkową, co pozwalało na m.in. ustalanie wyższych ceł antydumpingowych. Według Chin, protokół przystąpienia do WTO z 2001 r. przewiduje, że uzyskanie statusu gospodarki rynkowej nastąpi automatycznie po 11 grudnia 2016 r.

Według raportu organizacji AEGIS Europe oficjalne uznanie Chin za gospodarkę rynkową – i związane z tym zniesienie barier ochronnych w handlu z nimi – oznacza groźbę utraty w Unii do 3,5 mln miejsc pracy.

Przemocy fizycznej lub/i seksualnej doświadczyła jedna trzecia kobiet w Unii

Po aktach przemocy wobec kobiet w Kolonii w Niemczech posłowie będą debatować na temat seksualnego napastowania i przemocy wobec kobiet w miejscach publicznych. Eurodeputowani wzywają Komisję do opracowania „Nowej Strategii dla Równości Płci i Praw Kobiet”. Zgodnie z ankietą Agencji Praw Podstawowych UE 62 mln kobiet (jedna trzecia kobiet w Unii) doświadczyła przemocy fizycznej lub/i seksualnej po ukończeniu 15. roku życia.

W czwartek Parlament zagłosuje nad rezolucją dotyczącą organizowania debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa. Mają być one organizowane na „pisemny wniosek przekazany przewodniczącemu przez komisję, delegację międzyparlamentarną, grupę polityczną lub co najmniej 40 posłów”.

Zobacz najnowsze