Plan na 44 posiedzenie Sejmu

W środę początek 44 posiedzenia Sejmu, a na nim między innymi zmiany w systemie dowodzenia armią, ustawy prospołeczne, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Korpus Weteranów Walk o Niepodległość RP, a także sprawozdanie KRRITV z działalności i problemów w roku 2012 oraz informacja o istotnych problemach wynikających z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2012 roku.

 
Pierwszego dnia posłowie wysłuchają:
- sprawozdania Komisji Obrony Narodowej w sprawie projektu zmian w systemie dowodzenia armią; 
- sprawozdania Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w sprawie rządowego projektu objęcia ubezpieczeniem emerytalnym osób, które przestały pracować by zajmować się dzieckiem;  
- sprawozdania Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w sprawie projektu zmian autorstwa SLD w ustawie o emeryturach i rentach z FUS, który ma na celu wprowadzenie korzystniejszych zasad ustalania kapitału początkowego dla kobiet, które przed 1 stycznia 1999 roku korzystały z urlopu wychowawczego; 
- sprawozdania Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w sprawie senackiego projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach związanej z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego; 
- sprawozdania Komisji Finansów Publicznych w sprawie rządowego projektu nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, wprowadzającej fundusz stabilizacyjny, który miałby być wykorzystany przez państwo w razie konieczności udzielenia bankom pomocy finansowej. Fundusz miałby być finansowany przez banki poprzez obowiązkową opłatę ostrożnościową; 
- sprawozdania Komisji o projekcie autorstwa PO nowelizującym ustawę o prawie energetyczny dostosowując ją do rekomendacji UE; 
- sprawozdania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące rządowej nowelizacji ustawy o ochronie praw zwierząt, wprowadzającej zakaz stosowania klatek obrotowych w uboju rytualnym krów; 
- sprawozdania Komisji Infrastruktury dotyczące projektu rządowej ustawy mającej lepiej chronić prawa pasażerów podróżujących drogą wodną zgodnie z dyrektywą unijną. 
Ponadto posłowie zapoznają się z:
- pierwszym czytaniem rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w kupnie mieszkania przez młodych; 
- pierwsze czytanie rządowego projektu uchwalającego Korpus Weteranów Walk o Niepodległość RP, rozszerzającym możliwości korzystania z ulg transportowych, opieki zdrowotnej i ułatwienie korzystania z tych przywilejów; 
 
W czwartek połowie wysłuchają:
- sprawozdania Komisji Kultury i Środków Przekazu w sprawie jej własnego projektu uczczenia pamięci Aleksandra Fredry w 220 rocznicę urodzin, która przypada na ten czwartek właśnie;  
- sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2012 roku; 
- Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2012 roku; 
- sprawozdania Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych dotyczące projektu ratyfikacji Konwencji między Polską a USA w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od podatków; 
- sprawozdania Komisji Infrastruktury oraz Komisji Spraw Zagranicznych w sprawie ratyfikacji Umowy między Polską a Litwą dotyczącej ustanowienia Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej; 
- pierwszego czytania projektu ustawy autorstwa posłów SLD i RP realizującego wytyczne Komisji Europejskiej dla Polski w sprawie dostosowania naszego prawa antydyskryminacyjnego do przepisów unijnych; 
- sprawozdania Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich w sprawie projektu ustanowienia nowej komisji – Komisji Energii, Surowców Energetycznych i Bezpieczeństwa Energetycznego. 
 
 
Na piątek tradycyjnie zaplanowano głosowania, w tym:
- głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie sprawozdania MSZ z realizacji w 2012 ustawy o nabywani nieruchomości przez cudzoziemców. 
Co więcej zaplanowano pierwsze czytanie:
- projektu ustawy autorstwa posłów Ruchu Palikota zwalniającej przedsiębiorcę w początkach jego działalności gospodarczej od obowiązku zapłaty podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie; 
- senackiego projektu ustawy rozszerzającej przedmiot zażalenia na postanowienia sądu I i II instancji, nakazujące zwrot kosztów za pomoc prawną z urzędu; 
- senackiego projektu zmian w Kodeksie wyborczych, zgodnych z wyrokiem TK, który nakazał wprowadzenie możliwości wniesienia skargi do sądu na odmowę przyjęcia zawiadomienia o utworzenie komitetu wyborczego lub rejestracji listy, skreślenie kandydata z listy lub jej unieważnienie po rejestracji. 
Posłowie wysłuchają także Informacji Rzecznika Praw Dziecka o jego działalności oraz stanie przestrzegania praw dziecka w 2012 roku. 
 

Informacja powstała na podstawie danych dostępnych na stronach Sejmu RP – planu i harmonogramu posiedzenia, a także omówienia ustaw dostępnych na podstronach poszczególnych projektów.