Plan na 45 posiedzenie Sejmu (10-12.07.13)

Dziś początek 45 posiedzenia Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. uchwałami upamiętniającymi ofiary wydarzeń na Wołyniu, prezydenckim projektem wprowadzenia systemu oceny zasadności istnienia poszczególnych sądów rejonowych, projektami dotyczącymi współpracy między urzędami skarbowymi państw UE

Opórcz tego zajmą się Kartą praw osób z autyzmem, zakazem stosowania klatek obrotowych w uboju rytualnym, ustanowieniem nowej komisji - Komisji Energii, Surowców Energetycznych i Bezpieczeństwa Energetycznego oraz powołaniem Rzecznika Praw Dziecka.
 
Dziś rozpoczyna się 45. posiedzenie Sejmu. Posłowie wysłuchają informacji Rzecznika Praw Obywatelskich o stanie przestrzegania praw człowieka w Polsce w zeszłym roku wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Dalej posłowie zapoznają się ze sprawozdaniem:
-        Komisji Polityki Społecznej i Rodziny na temat zmian w Kodeksie pracy związanych z dostosowaniem naszego prawa do wytycznych unijnych dotyczących urlopów rodzicielskich;
-        Komisji Finansów Publicznych w sprawie zmian w ordynacji podatkowej dotyczących wymiany informacji między instytucjami podatkowymi krajów członkowskich UE. Projekt ma na celu wykonanie prawa UE;
-        Komisji Infrastruktury w sprawie zmian w ustawie o transporcie kolejowym, dostosowujących nasze przepisy do unijnych;
-        Komisji Gospodarki oraz Komisji Skarbu Państwa w sprawie projektu ustawy zgłoszonego przez posłów PO dotyczącego przyznania dotacji Przedsiębiorstwu Państwowemu Kopalnia Soli "Bochnia", Kopalni Soli "Wieliczka" SA, Centralnej Pompowni "Bolko" sp. z o.o. w Bytomiu;
-        Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych w sprawie ratyfikacji umowy o wymianie informacji podatkowej między Polską a Gibraltarem;
-        Komisji Kultury i Środków Przekazu w sprawie projektu nowelizacji ustawy o Radzie Ochrony Pamięci Walk I Męczeństwa autorstwa posłów PO, która ma na celu objęcie ochroną prawną znaku Polski Walczącej – Kotwicy;
-        Komisji Kultury i Środków Przekazu w sprawie projektów uchwał upamiętniających wydarzenia wołyńskich autorstwa klubów PiS, SP, PO oraz dwóch projektów złożonych przez posłów PSL.
Dalej w środę posłowie wysłuchają pierwszego czytania komisyjnego projektu nowelizacji ustawy o transporcie drogowym oraz o czasie pracy kierowców dostosowujących oba dokumenty do nowych zasad stosowania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej, oraz sprawozdania:
-        Komisji Kultury i Środków Przekazu dotyczącego projektu uchwały autorstwa posłów PiS dotyczącej uczczenia pamięci profesorów uczelni lwowskich, którzy zginęli w 1941 roku; 
-        Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka dotyczących projektu uchwały Karta praw osób z autyzmem autorstwa posłów PO;
-        Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich w sprawę projektu uchwały posłów PiS ustanawiającej nową komisję - Komisji Energii, Surowców Energetycznych i Bezpieczeństwa Energetycznego.
 
 W czwartek posłowie zajmą się:
-        pierwszym czytaniem rządowego projektu ustawy wdrażającego dyrektywę unijną w sprawie współpracy państw unijnych przy odzyskiwaniu wierzytelności podatkowych i celnych;
-        pierwszym czytaniem rządowego projektu zmian w Ordynacji podatkowej dotyczących tzw. towarów wrażliwych, jak paliwa, złoto, wyroby stalowe, czy niektóre odpady;
-        pierwszym czytaniem projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym autorstwa posłów SLD;
-        sprawozdaniem Komisji w sprawie wniosku Prezydenta RP o ponowne rozpatrzenie ustawy o sądach powszechnych, która miała cofnąć reformę sądownictwa autorstwa ówczesnego ministra Jarosława Gowina;
-        pierwszym czytaniem projektu nowelizacji ustawy o sądach powszechnych autorstwa prezydenta RP wprowadzającej system oceny zasadności istnienia sądów rejonowych oparty na obiektywnych i racjonalnych przesłankach.
 
A także sprawozdań Komisji w sprawie uchwał Senatu dotyczących zmian w ustawach o:
-        wykonywaniu kary w systemie dozoru elektronicznego;
-        księgach wieczystych i hipotece;
-        związkach zawodowych i Kodeksu pracy;
-        podatku akcyzowym;
-        usługach płatniczych;
-        transporcie kolejowym;
-        Prawo o ruchu drogowym;
-        Prawo lotnicze.
 
W piątek odbędą się głosowania, ale także posłowie wysłuchają:
-        pierwszego czytania projektu autorstwa RP zwalniającego przedsiębiorcę z podatku dochodowego i składek w pierwszym okresie prowadzenia firmy;
-        sprawozdania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt mającej zakazać stosowania tzw. klatek obrotowych w uboju rytualnym bydła;
-        informacji Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie realizacji wieloletniego „Programu ochrony brzegów morskich" w 2012 roku;
-        pierwszego czytania projektu nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, która wprowadza możliwość zażalenia na odmowę nadania statusu pokrzywdzonego. Projekt autorstwa posłów SP;
-        pierwszego czytania nowelizacji ustawy o Prawie bankowym autorstwa posłów PiS, która odbiera bankom prawo do wystawiania tytułów egzekucyjnych;
-        pierwszego czytania nowelizacji Kodeksu wyborczego, której autorem są posłowie SP. Nowelizacja ma na celu wprowadzenie bezpośredniego wyboru starosty i marszałka województwa.
Tego dnia zaplanowano także powołanie Rzecznika Praw Dziecka.

Informacja powstała na podstawie danych dostępnych na stronach Sejmu RP – planu i harmonogramu posiedzenia, a także omówienia ustaw dostępnych na podstronach poszczególnych projektów.