Plan obrad 59. posiedzenia Sejmu w dniach 22-24 stycznia 2014 r.

22 stycznia w środę Sejm rozpoczął obrady od przyjęcia przez aklamację przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci Wincentego Witosa w 140. rocznicę jego urodzin.

Posłowie wysłuchają w pierwszym czytaniu:
 
 - rządowego projektu zmian w ustawie Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw;

 

- przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu zmian w ustawie Prawo o zgromadzeniach;

 

- poselskiego projektu ustawy o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

 

Oraz sprawozdań komisji w sprawach:  

 

-  rządowego projekcie ustawy o zmianach w ustawach: o Policji, o Straży Granicznej, o Państwowej Straży Pożarnej, o Biurze Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw;

 

- o rządowym projekcie zmian w ustawach: o prokuraturze, Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz o Sądzie Najwyższym;

 

- o rządowym projekcie zmian w ustawach: Prawo o ustroju sądów powszechnych, o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw;

 

- o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie zmian w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych;

 

- o rządowym projekcie zmian w ustawie o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

 

- o rządowym projekcie zmian w ustawach: Prawo energetyczne, Prawo ochrony środowiska oraz o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw;

 

- o rządowym projekcie zmian w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw.

 

W czwartek zostanie przedstawiony wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza z inicjatywy posłów KP PiS.

 

Sejm wysłucha w pierwszym czytaniu poselskich projektów zmian w ustawach: Kodeks postępowania cywilnego i Kodeks wyborczy.

 

Posłowie zapoznają się ze sprawozdaniami komisji:

 

-o komisyjnym projekcie zmian w Kodeksie postępowania karnego

 

- o uchwale Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2014;

 

- o uchwale Senatu w sprawie zmian w Kodeksie pracy;

 

- o uchwale Senatu w sprawie zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw

 

- o uchwale Senatu w sprawie projektu zmiany w ustawie Prawo łowieckie

 

- o rządowym projekcie zmiany w ustawie o lasach.

 

W piątek posłowie będą głosować nad:

 

- Informacją Prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji w "Przewozach Regionalnych" sp. z o.o. w kontekście planowanego podziału spółki na mniejsze podmioty oraz sytuacji w kolejowych regionalnych przewozach pasażerskich;

 

- Informacją Prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji w Grupie PKP, ze szczególnym uwzględnieniem planów prywatyzacji spółek z Grupy PKP oraz planów wyłączenia z użytkowania linii kolejowych;

 

- Informacją Prezesa Rady Ministrów w sprawie okoliczności wszczęcia procedury odwołana Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. Janusza Noska oraz sytuacji w MON;

 

- Informacją Prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji finansowej placówek oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem planów objęcia 6-latków obowiązkiem szkolnym oraz możliwości realizacji dodatkowych zajęć w przedszkolach.

 

Oraz sprawozdaniami Komisji o:

 

- senackim projekcie zmian w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

 

- poselskim projekcie ustawy o Korpusie Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej,

 

- rządowym projekcie zmian w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw

 

- o rządowym projekcie ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych

 

Sejm zapozna się z dokumentem: Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2012 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wraz ze stanowiskiem Komisji. 
 
 
Informacja powstała na podstawie danych dostępnych na stronach Sejmu RP – planu i harmonogramu posiedzenia, a także omówienia ustaw dostępnych na podstronach poszczególnych projektów. 

Zobacz najnowsze