Po wakacynej przerwie Sejm wznawia obrady

Podczas trzydniowego posiedzenia (27- 29 sierpnia) przedmiotem prac posłów będą m.in.:
 
Prawo do refundacji kosztów leczenia zagranicą. Rządowy projekt jest wykonaniem prawa unijnego. Unormuje korzystanie z opieki zdrowotnej przez obywateli polskich na terenie UE - pacjenci będą mogli ubiegać się o zwrot kosztów leczenia zagranicą. Koszty leczenie będą wyliczane według stawek krajowych, a podstawą do jego otrzymania ma być przedstawiony w wojewódzkim oddziale NFZ rachunek. Zwrot obejmie wyłącznie świadczenia gwarantowane ustawą. Informacji w tej kwestii ma udzielać Krajowy Punkt Kontaktowy.
 
Ratyfikacja Traktatu o Handlu Bronią. Traktat został przyjęty przez ONZ 2 kwietnia 2013 r. w Nowym Yorku. Reguluje zasady handlowania bronią konwencjonalną zakazując sprzedaży broni do miejsc, gdzie prawdopodobnie będzie użyta wbrew międzynarodowym zasadom prawa humanitarnego lub prawom człowieka. W przygotowaniu traktatu uczestniczyły organizacje pozarządowe (min. Amnesty International i Oxfam).
 
Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydencki projekt ustawy ma na celu dookreślenie ram czasowych obowiązywania „czasu wojny” na terytorium RP (projekt przewiduje, że Prezydent RP, na wniosek Rady Ministrów, będzie postanawiał o dniu rozpoczęcia i dniu zakończenia „czasu wojny”) umożliwienie Prezydentowi korzystania z pomocy organu doradczego w kwestiach obrony państwa, a także określenia sposobu zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi (zmiany uprawniają Prezydenta RP do kierowania obroną państwa z chwilą mianowania i przejęcia dowodzenia przez Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych, podległego bezpośrednio Prezydentowi RP).  
 
 
Prawna ochrona flagi Unii Europejskiej. Posłowie wysłuchają pierwszego czytanie projektu zmian w Kodeksie Karnym, zgłoszonego przez posłów Twojego Ruchu: „Kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa flagę Unii Europejskiej podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”
 
 
 
Uprawnienia ministra sprawiedliwości. Zgłoszone przez posłów PO zmiany w Kodeksie Karnym mają umożliwić Ministrowi Sprawiedliwości wnoszenie kasacji w sprawach karnych (czyli podważenie prawomocnego wyroku Sądu).

Informacja powstała na podstawie danych dostępnych na stronach Sejmu RP – planu i harmonogramu posiedzenia, a także omówienia ustaw dostępnych na podstronach poszczególnych projektów. 

Tekst powstał na potrzeby projektu realizowanego w ramach Programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG.

Zobacz najnowsze