Połączone posiedzenia Sejmu 56. i 57.? czym będą zajmować się posłowie?

Kolejne obrady nad budżetem na 2014 rok, zmiany w Kodeksie pracy i zasadach prowadzenia rejestru pożytku publicznego – te i inne sprawy zostaną poruszone na dwóch połączonych posiedzeniach Sejmu w dniach 11-13 grudnia 2013 r.

Pierwszego dnia posłowie wysłuchają sprawozdań Komisji o projektach: 

- ustawy budżetowej na rok 2014,
- ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, dotyczącej rozszerzenia katalogu prac, które mogą być wykonywane w niedziele i święta,
- ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie, dotyczącej wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego w zakresie dyscyplinarnego sądownictwa łowieckiego,
- ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych,
- uchwały w sprawie uczczenia pamięci Włodzimierza Przerwy-Tetmajera w 90. rocznicę Jego śmierci,
- ustawy o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii do Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdawii o readmisji osób przebywających nielegalnie, sporządzonej w Brukseli dnia 10 października 2007 r., podpisanego w Matrahaza dnia 11 października 2012 r.
- ustawy o ratyfikacji Protokołu o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), sporządzonego w Darmstadt dnia 1 grudnia 1986 r. 
 
Oraz o uchwałach Senatu w sprawach:
- ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece,
- ustawy o cudzoziemcach. 
 
W czwartek posłowie zapoznają się z:
 
- Informacją Ministra Spraw Zagranicznych na temat przebiegu i rezultatów szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie w dniach 28-29 listopada 2013 r.,
- sprawozdaniem Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw, dotyczącym usprawnienia procedury tworzenia i prowadzenia rejestru organizacji pożytku publicznego,
- w pierwszym czytaniu z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy, mającym na celu wykonanie dyrektywy unijnej. 
 
Po wysłuchaniach odbędą się głosowania. 
 
W piątek przed południem Sejm wysłucha kolejnych sprawozdań o uchwałach Senatu w sprawach: 
 
- ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych,
- ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,
- ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2013",
- ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013,
- ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych,
- ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych,
- ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
- ustawy o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina. 
 
O 12.00 tego dnia rozpocznie się 57 posiedzenie Sejmu, na którym posłowie będą kontynuowali dyskusję nad ustawą budżetową oraz odbędzie się głosowanie nad sprawozdaniem Komisji Finansów Publicznych o projekcie budżetu.
 
 
Informacja powstała na podstawie danych dostępnych na stronach Sejmu RP – planu i harmonogramu posiedzenia, a także omówienia ustaw dostępnych na podstronach poszczególnych projektów.