Przedświąteczne dwa w jednym w Sejmie

Budżet na 2015 r., rybołówstwo, rzeczy znalezione, biopaliwa i eksperymenty na zwierzętach – tymi sprawami będą się zajmować posłowie. Na wspólnym posiedzeniu Sejmu i Senatu przemówienie wygłosi prezydent Ukrainy Petro Poroszenko.

Dwa posiedzenia z rzędu i głosowania zaplanowane do 2 w nocy – tak zapowiada się tydzień na Wiejskiej.
 
82. posiedzenie Sejmu (16-17.12) zacznie się od złożenia ślubowania poselskiego: Grażyny Ciemniak, Tadeusza Naguszewskiego, Jarosława Stawiarskiego oraz Marcina Duszka. Oprócz ostatniego, wszyscy wracają na Wiejską po kilkuletniej przerwie. Wchodzą na miejsca tych, którzy po wyborach przeszli do samorządu (zobacz sylwetki wszystkich 13 posłów, którzy wybrali samorząd).

Budżet na 2015 r. Posłowie kontynuują prace nad rządowym projektem budżetu. Zakłada on wzrost dochodów państwa w porównaniu do bieżącego roku o 19,45 mld zł (297,27 mld zł). Wydatki zwiększa się o 19,47 mld zł (zostały ustalone na poziomie 297,25 mld zł). Oznacza to, że deficyt budżetowy nie przekroczy 46,08 mld zł (w 2014 r. – 47,5 mld zł). Zgodnie z projektem wzrost gospodarczy wyniesie 3,4 proc. (w 2014 r. – 2,5 proc.), a średnioroczna inflacja 1,2 proc. (w budżecie na 2014 r. – 2,4 proc.)

Zobacz, jak wygląda nowy budżet.

W drugim czytaniu posłowie wysłuchają rządowego projektu ustawy o rybołóstwie morskim. Zmiana ustawy z 2004 r. ma dostosować prawo krajowe do rozwiązań unijnych. Rozszerzone zostało pojęcie rybołówstwa o nową kategorię rybołówstwa komercyjnego (zarobkowego), które będzie mogło być prowadzone tylko przez statki rybackie wpisane do rejestru – z licencją i zezwoleniem połowowym. Rząd zaproponował także podział floty rybackiej w zależności od miejsca połowu (na wodach wewnętrznych, Morzu Bałtyckim oraz dalekomorską).

Obędzie się drugie czytanie ustawy i biokomponentach i biopaliwach ciekłych, zaproponowanej przez posłów PO. Ma ona na  celu wprowadzenie w życie dyrektywy PE dotyczącej promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Zobowiązuje ona m.in. ministra gospodarki do informowania o kosztach i korzyściach wynikających ze stosowania urządzeń czy systemów grzewczych itp. opartych o energię odnawialną.

Na salę sejmową powraca ustawa o odpadach. Wprowadza ona obowiązek sporządzania przez zarządy województw planów inwestycyjnych dla instalacji przetwarzania odpadów. Są one rozmieszczone nierównomiernie na terenie kraju, co powoduje, że odpady muszą być często wywożone w celach utylizacji do innego województwa. Ustawa pozwala na łączenie się gmin z różnych województw w regiony korzystające np. ze wspólnych spalarni śmieci. To będzie już drugie czytanie ustawy zaproponowanej przez Senat.

Posłowie zajmą się ponownie ustawą o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, która wdraża dyrektywę PE. Ustawa wprowadza obowiązek pozyskania pozytywnej decyzji powiatowego lekarza weterynarii do wykorzystywania zwierząt w celach naukowych. Będzie ona zapewniała, że dana placówka spełania m.in. wymagania dotyczące opieki nad różnymi gatunkami zwierząt. Pojęcie “doświadczenie” zostało w niej zastąpione “procedurą”. Projekt zakłada powołanie Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach oraz komisji lokalnych. Wprowadzone zostaną sankcje prawne za złamanie ustawy (grzywna, kara ograniczenia wolności lub więzienia do dwóch lat) oraz kary administracyjne (pieniężne od 1 do 50 tys. zł). Rządowy projekt zostanie odczytany po raz drugi.

Posłowie będą po raz drugi rozmawiać o rządowej nowelizacji  ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. Przesuwa ona termin integracji rejestru PESEL, rejestru Dowodów Osobistych i rejestru stanu cywilnego z 1 stycznia na 1 marca 2015 r. Rząd tłumaczy go skalą i charakterem przedsięwzięcia, które ma objąć 2479 gmin w Polsce.

Sejm rozpatrzy w drugim czytaniu rządowy projekt ustawy  o rzeczach znalezionych. Zmiany w ustawie mają uzupełnić luki prawne, które zostały wskazane przez Trybunał Konstytucyjny. Nowa ustawa obliguje starostę do ustalenia procedur i sposobu przechowywania rzeczy odnalezionych. Minimalna wartość rzeczy, która obliguje znalazcę do jej oddania to 50 zł.  Będzie mu przysługiwało znaleźne w wysokości jednej dziesiątej jej wartości.Wyjątkiem ma być sytuacja, gdy rzecz zostałaby znaleziona w budynku publicznym lub środkach komunikacji np. autobusie. W takim przypadku znalazca powinien oddać zgubę zarządcy budynku lub przewoźnikowi.

Obędzie się drugie czytanie projektu komisji infrastruktury o transporcie kolejowym. Pozwoli on m.in. decydować samorządom o lokalizacji linii kolejowej oraz umożliwi korzystanie z nieruchomości polożonych na terenie inwestycji kolejowej bez koniecznosci wywłaszczania ich przez Skarb Państwa lub samorząd.  

Rządowy projekt nowelizacji ustawy  o statystyce publicznej zostanie wysłuchany w pierwszym czytaniu. Ma ona wzmocnić system statystyki publicznej w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz określenia granic i źródeł ich pozyskiwania. Wprowadza ona katalog 23 zmiennych m.in. zawód czy wykszatałcenie, które mają stworzyć nowy katalog zmiennych. Projekt zawiera też 42-punktowy katalog informacji o życiu i sytuacji osób fizycznych, zawierający takie informacje jak m.in. małżeństwa, rozwody i separacje, migracje ludności. Zmiany spełniają zasadę tajemnicy statystycznej.

W środę (17.12) o 14 zacznie się uroczyste posiedzenie posłów i senatorów, podczas którego przemówienie wygłosi prezydent Ukrainy Petro Poroszenko.

Sejm zadecyduje, czy posłowie Armand Ryfiński i Przemysław Wipler  zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Taki wniosek złożył komendant Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

83. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 17, 18 i 19 grudnia 2014 r. (środa-piątek). Początek obrad w dniu 17 grudnia 2014 r. o 21:30.

Posłowie zajmą się projektem koalicji PO-PSL dotyczącym zmiany Konstytucji RP. Ma on zagwarantować lasom należącym do Skarbu Państwa ochronę przed procesem przekształceń własnościowych w tym komercjalizacji i prywatyzacji. Pod projektem podpisali się równiez posłowie SLD.

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Ma on na celu doprecyzowanie definicji “altana”. Wnioskodawcy powołali się na orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zastosował definicję “altany” zamieszczoną w słowniku języka polskiego. Konfrontując ją z ustawą wychodzi, że ok 900 tys. działkowców zbudowało samowolę budowlaną i jest zobligowana do rozbiórki budynków.

Wysłuchany zostanie także poselski projekt ustawy o zmianie ustaw o straży gminnej, ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Ma uregulować kwestie związane z fotoradarami i zasady korzystania z nich przez straż gminną (lub miejską). Zakłada m.in. odebranie prawa strażnikom miejskim do kontrolowania i rejestrowania prędkości i legitymowania kierowców oraz dawania im poleceń co do sposobu korzystania z drogi Projekt został zgłoszony przez posłów SLD.

Obędzie się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Projekt Twojego Ruchu chce zmienić nazwę na “ustawę o ochronie praw lokatorów i przeciwdziałaniu bezdomności”. Zmienia także brzmienie pojęć m.in lokalu czy wydatków związanych z utrzymaniem lokalu.

Zobacz najnowsze