Rozpoczęło się 58. posiedzenie Sejmu? Pierwsze w nowym roku

W dniach 8-10 stycznia 2014 r. odbędzie się 58. posiedzenie Sejmu, na którym posłowie m.in.  zajmą się zmianami w Kodeksie wyborczym, w związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego.

W środę posłowie wysłuchają sprawozdań o projektach ustaw i zmian w ustawach:

- o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
- o Korpusie Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej,
- Kodeks wyborczy,
- Kodeks postępowania cywilnego,
- o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych,
- o ratyfikacji Umowy wewnętrznej między przedstawicielami rządów państw członkowskich Unii Europejskiej, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy unijnej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 zgodnie z umową o partnerstwie AKP-UE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, sporządzonej w Luksemburgu i w Brukseli, odpowiednio dnia 24 i 26 czerwca 2013 r.,
- Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W czwartek Sejm zapozna się w pierwszym czytaniu z projektami ustaw i zmian w ustawach:

- o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych oraz niektórych innych ustaw,
- o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli,
- Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw,
- ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy – Kodeks karny.

Wysłucha też dwóch sprawozdań:

- w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Wojciecha Krawczyka, reprezentowanego przez adwokata Tomasza Krawczyka z dnia 21 września 2012 r. uzupełnionego w dniu 27 grudnia 2012 r. oraz 6 lutego 2013 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Dolaty,
- o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.

W piątek odbędą się głosowania oraz zostanie przedstawione Sprawozdanie z działalności Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w roku 2012.


Informacja powstała na podstawie danych dostępnych na stronach Sejmu RP – planu i harmonogramu posiedzenia, a także omówienia ustaw dostępnych na podstronach poszczególnych projektów.


Zobacz najnowsze