Sejm: 7 nowych projektów rządowych

Rozliczenia za 2014 r., zmiany dla pracodawców oraz nowe projekty rządowe – zaczyna się czterodniowe posiedzenie Sejmu (21-24 lipca).

Posłowie zapoznają się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2014 r. PKB zwiększyło się w zeszłym roku o 3,4 proc., czyli dwukrotnie bardziej niż w 2013 r. i bardziej niż zakładała ustawa budżetowa (2,5 proc.). Dochody państwa wyniosły 283,5 mld zł, wydatki – 312,5 mld zł. Deficyt jest nie większy niż 48 mld zł.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła realizację ustawy budżetowej. Analizę z wykonania budżetu przedstawi w Sejmie prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.

Sprawozdania z działalności NIK, NBP i GKP

Komisja ds. kontroli państwowej przedstawi raport z działań NIK w 2014 r. Izba przeprowadziła 110 planowanych kontroli, skontrolowała 2483 podmioty i zrobiła 2 audyty organizacji międzynarodowych. Łączna korzyść finansowa z kontroli wyniosła 219,2 mln zł.

Posłowie zadecydują o przyjęciu przedstawionej przez premier Ewę Kopacz na ostatnim posiedzeniu Sejmu informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2014 r. przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Jak czytamy w dokumencie, BGK udzielił w 2014 r. 10 gwarancji Skarbu Państwa, w tym 8 na spłatę kredytów zagranicznych przez PKP Intercity i PKP PLK oraz na budowę dróg: S8, S3, S5 i S7.

Sejmowa komisja finansów przedstawi sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2014 r.

Gminy zwolnione z podatku od swoich nieruchomości

Projekt zgłoszony przez posłów Platformy Obywatelskiej zakłada przywrócenie zakresu kodów celnych (oznakowania towarów) obowiązujących dla lekkiego i ciężkiego oleju opałowego (z zawartością siarki powyżej odpowiednio: 0,1 proc. i 1 proc.) do stanu sprzed wejścia w życie ustawy z lipca 2014 r. Posłowie chcą zobowiązać prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do corocznego składania sprawozdań z realizacji Narodowego Celu Redukcyjnego do 30 września.

Senacki projekt zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych zakłada, że gminy nie będą musiały pobierać podatku od nieruchomości od samych siebie. Wyjątkowo zostaną potraktowane te nieruchomości, które zostały przeznaczone na działalność gospodarczą. Projekt powstał w odpowiedzi na skierowaną do Senatu petycję wójta gminy Ostrów Mazowiecka.

Wniesiony przez Twój Ruch projekt ustawy o uzgodnieniu płci daje możliwość wystąpienia z wnioskiem o sądowe orzeczenie w sprawie zaburzeń płci po ukończeniu 18 roku życia. Obecnie mogą go złożyć jedynie rodzice – nawet w przypadku osoby pełnoletniej. Osoby po 16 roku życia będą mogły ubiegać się o orzeczenie za zgodą rodziców.

Poszerzona rola mediatora

Zwiększenie znaczenia mediacji w sprawach cywilnych, zwłaszcza między przedsiębiorcami, zakłada rządowy projekt zmian w kodeksie postępowania cywilnego. Nowe przepisy mają wspierać polubowne metody rozwiązywania sporów. Do korzystania z mediacji, mają zachęcić zaliczanie ich kosztów do kosztów sądowych oraz zwolnienie od opłaty sądowej wniosków o zatwierdzenie ugody zawartej w wyniku mediacji pozasądowej.

Zmiany w kodeksie rodzinnym zaproponowane przez komisję polityki społecznej i rodziny mają uregulować mechanizm adopcji ze wskazaniem. Obecnie przekazywanie dziecka odbywa się bez udziału ośrodka adopcyjnego, a po zmianach będzie on musiał wydać opinię o skierowaniu dziecka pod opiekę osobom wskazanym przez rodzica.

Zmiany dla pracodawców

Pracodawca będzie uwzględniał wniosek pracownika dotyczący zmiany organizacji czasu pracy (zmniejszenia wymiaru czasu pracy, indywidualnego rozkładu czasu pracy, ruchomego czasu pracy, skróconego tygodnia pracy), jeśli pracownik wychowuje dziecko do lat 14 lub sprawuje opiekę nad osobą dorosłą. Takie zmiany ma wprowadzić prezydencki projekt zmian w kodeksie pracy. To już drugie czytanie projektu ustawy.

Projekt zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, który złożyli posłowie PO i PSL, wprowadza nowych mechanizm walki z bezrobociem wśród młodych. Zgodnie z nim pracodawcy mieliby otrzymać refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne przez 12 miesięcy za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanych przez starostę bezrobotnych do 30 roku życia. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będą mieli absolwenci wszystkich poziomów szkół, którzy po raz pierwszy zatrudniają się na umowę o pracę. Jak czytamy w uzasadnieniu, bezrobocie wśród osób do 25 roku życia wynosi 22 proc.

Siedem nowych projektów rządowych

Na najbliższym posiedzeniu Sejm zajmie się aż siedmioma nowymi rządowymi projektami ustaw.

Rządowy projekt ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej ma na celu wprowadzenie przepisów unijnych w ramach nowego systemu wypłacalności zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Ustawa ma zwiększyć ich stabilność finansową.

Projekt zmian ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa ma odciążyć instytucję, bo prowadzi ona zbyt wiele spraw. PGSP nie będzie mogła przekazywać sprawy innym podmiotom reprezentującym Skarb Państwa jedynie wtedy, gdy wartość przedmiotu sprawy przewyższa kwotę 10 mln zł.

Minister infrastruktury i rozwoju przedstawi projekt ustaw o pracy na morzu (wprowadza ujednolicone międzynarodowo standardy pracy i życia marynarzy na statkach morskich) i projekt zmian w ustawie o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. Minister sprawiedliwości zaprezentuje projekt zmian w kodeksie karnym, a minister gospodarki – zmiany w ustawie o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Premier Ewa Kopacz zaprezentuje projekt zmiany ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.