Sejm: Dwa projekty o weteranach opozycji

Ochrona krajobrazu, obrót drewnem, zwierzchnictwo nad sądami wojskowymi, dane wrażliwe w NIK, weterani opozycyjni, dekret Bieruta i stacjonowanie NATO w Polsce – tym zajmie się Sejm na 89. posiedzeniu (18–20 marca).

Celem rządowych propozycji zmian w prawie o ustrojach sądów wojskowych rozpatrywanych podczas posiedzenia będzie nadanie ministrowi sprawiedliwości zwierzchniego nadzoru nad sądami wojskowymi w zakresie ich organizacji i administracji. Projekt zakłada, że nadzór zewnętrzny będą sprawować sędziowie sądów wojskowych delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości. Minister będzie miał prawo do przeprowadzenia lustracji sądu w razie znalezienia uchybień w ich pracy.

Posłowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej chcą, aby Najwyższa Izba Kontroli miała dostęp do tzw. danych wrażliwych. Chodzi tu o informacje na temat pochodzenia rasowego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, przynależności wyznaniowej lub związkowej, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym. Pierwsze czytanie odbędzie się po prawie trzyletniej pracy komisji do spraw kontroli państwowej.

Ochrona krajobrazu i handel drewnem

Posłowie wysłuchają w drugim czytaniu prezydenckiego projektu ustawy, która wzmacnia narzędzia ochrony krajobrazu. Celem projektu jest wdrożenie zapisów Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Projekt wprowadza m.in. urbanistyczne zasady ochrony krajobrazu ustanawiane przez sejmik województwa dla tzw. krajobrazów priorytetowych, w oparciu o tzw. audyt krajobrazowy. Dodatkowo rada gminy będzie mogła pobierać opłaty od reklam stojących na jej terenie, jeżeli wcześniej ustali odpowiednie zasady i warunki.

Rządowy projekt ustawy o lasach wprowadza rozporządzenie Rady Europejskiej w sprawie pozwoleń na przywóz drewna do Unii. Wprowadza ona karę pieniężną za przywóz drewna z innego kraju bez zezwoleń o wysokości dwukrotnej wartości produktu.

Status Weterana Opozycji Antykomunistycznej

Ustawa o statusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej i Korpusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej wobec dyktatury komunistycznej PRL w latach 1956–1989 została przedstawiona przez posłów Prawa i Sprawiedliwości. Reguluje ona zasady przyznawania statusu Weterana Opozycji Antykomunistycznej. Może nim zostać osoba o nieposzlakowanej opinii będąca działaczem opozycji antykomunistycznej lub represjonowana z powodów politycznych. W myśl projektu działaczem opozycji jest osoba, która w latach 1956–1989 przez co najmniej 6 miesięcy była członkiem nielegalnych organizacji niepodległościowych. Za represjonowane uznaje się osoby uwięzione jednorazowo na dłużej niż 48 godzin lub na łączny okres powyżej 30 dni za działalność niepodległościową.

Działaczom opozycyjnym poświęcony jest także projekt wzniesiony do Sejmu przez Senat. Ma na celu zagwarantowanie pomocy (świadczenia specjalnego oraz pomocy pieniężnej) działaczom opozycji demokratycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych w okresie od 1 stycznia 1957 r. do 4 czerwca 1989 r. znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej pod warunkiem uzyskania przez osobę zainteresowaną statusu działacza opozycji lub osoby represjonowanej oraz spełnienia kryterium dochodowego

Prawo pierwokupu nieruchomości objętych dekretem Bieruta

Sejm zajmie się także senackim projektem rozwiązania problemów wynikających z dekretu Bieruta. Senat zaproponował m.in. przyznanie Skarbowi Państwa i miastu stołecznemu Warszawie prawo pierwokupu niektórych praw i roszczeń określonych w dekrecie. Projekt ma też rozwiązywać problem, gdy prawowici właściciele złożyli wniosek o zwrot, a potem w żaden sposób nie ubiegali się o nieruchomość. Postępowanie ma być umorzone, jeżeli w ciągu 6 miesięcy od dnia ogłoszenia nikt nie zgłosi swoich praw. Umorzenie będzie też możliwe, jeżeli osoba zgłaszająca roszczenie nie udowodni swoich praw do nieruchomości w ciągu 3 miesięcy, bądź nie wskaże swojego adresu.

3. Batalion Łączności NATO w Polsce

Rząd chce ratyfikacji umowy o stacjonowaniu 3. Batalionu Łączności NATO, elementu podporządkowanego Grupie Systemów Łączności i Informatyki NATO (NCISG) w Polsce. Polska jest jednym z nowych państw NATO, na terytorium którego mieści się tak ważny element wsparcia dowodzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dowództwo 3NSB funkcjonuje w Bydgoszczy od 2010 r., znajduje się tam także kompania zabezpieczenia i wsparcia oraz mobilny moduł łączności (DCMA). Głównym zadaniem batalionu jest zabezpieczenie systemu łączności NATO.

Zobacz najnowsze