Sejm: Górnictwo i projekty prezydenckie

Zaprzysiężenie trzech nowych posłów, informacja o górnictwie, czytanie projektów prezydenckich, prawo łowieckie, elektronizacja archiwów – zaczęło się 84. posiedzenie Sejmu, które potrwa do piątku 16 stycznia.

Na rozpoczynającym się posiedzeniu Sejmu ślubowanie składa trzech nowych posłów: Romuald Garczewski, który obejmie mandat po Jarosławie Gorczyńskim (PSL), nowo wybranym prezydencie Ostrowca Świętokrzyskiego; Urszula Pasławska (PSL), wiceminister skarbu, zajmie miejsce Zbigniewa Włodkowskiego (PSL), nowego burmistrza Orzysza; Małgorzata Woźniak (PO) zasiądzie na miejscu Radosława Witkowskiego (PO), wybranego na prezydenta Radomia.

Posłowie zdecydowali o nieuzupełnianiu porządku obrad o informację Rady Ministrów na temat sytuacji w górnictwie. Natomiast informację tę przedstawią urzędnicy niższego szczebla w czwartek.

Projekty prezydenckie

Odbędzie się pierwsze czytanie prezydenckiego projektu zmian w ordynacji podatkowej. Zakłada on rozstrzyganie wszelkich wątpliwości co do przepisów na korzyść podatników. Ogranicza możliwość wydania decyzji podatkowej pod rygorem natychmiastowej wykonalności w sytuacji, gdy do przedawnienia zobowiązania podatkowego zostało mniej niż trzy miesiące. Ma zostać zlikwidowany mechanizm tzw. korekty kosztów w podatkach dochodowych.

Posłowie zajmą się także zgłoszonym przez prezydenta projektem dotyczącym prawa o stowarzyszeniach. Zaproponowano w nim zmniejszenie m.in. wymaganej liczby osób niezbędnych do założenia stowarzyszenia z 15 na 9 i usunięcie organu nadzorującego w postępowaniu rejestrowym. Projekt daje możliwość przekształcenia stowarzyszenia w spółdzielnię socjalną lub spółdzielnię pracy oraz umożliwia tzw. stowarzyszeniom zwykłym organizowanie zbiórek publicznych, ubieganie się o dotacje czy zawieranie umów prawnych.

Zmiany w prawie karnym i łowieckim

Sejm wysłucha sprawozdań komisji nadzwyczajnej dotyczących zmian w prawie karnym skierowanych przez rząd, Senat, posłów SLD i koła poselskiego Bezpieczeństwo i Gospodarka. Rządowy projekt zakłada m.in., że system dozoru elektronicznego (SDE) stanie się przede wszystkim jedną z form kary ograniczenia wolności, a przestanie być formą wykonywania krótkoterminowych kar pozbawienia wolności. Posłowie SLD chcą, aby przestępstwa o charakterze seksualnym, nie ulegały przedawnieniu. Projekt senacki zakłada, że sąd będzie mógł odstąpić od zarządzenia wykonania kary, gdy wobec skazanego ponownie orzeczono karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.

Posłowie PiS, SLD, SP, PSL i PO złożyli projekt zmian w prawie łowieckim. Umożliwią one właścicielom nieruchomości objętej granicami obwodu łowieckiego ochronę jego interesów prawnych. Plan podziału województwa na obwody lub zmiany granic tych obwodów zostałby udostępniony do publicznej wiadomości, aby zainteresowani mogli zgłaszać uwagi lub wnioski. Projekt jest odpowiedzią na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził niekonstytucyjność zasad tworzenia i wydzierżawiania obwodów łowieckich.

Elektronizacja archiwów i powrót odnawialnych źródeł energii

Posłowie zajmą się rządowym projektem zmiany ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przedłożonym przez ministra kultury. Ma on wprowadzić zasady elektronicznego przechowywania dokumentacji. Dodatkowo Naczelny Dyrektorat Archiwów Państwowych będzie zobowiązany do popularyzacji wiedzy o materiałach archiwalnych i archiwach oraz prowadzenia działalności informacyjnej i wydawniczej.

Z komisji nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych wraca rządowy projekt o odnawialnych źródłach energii. Dostosowuje polskie prawo do standardów Unii. Zmiany dotyczą zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska, racjonalnego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, kształtowania mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej.

Zobacz najnowsze