Sejm: Janosikowe jeszcze przez rok

Trwa dwudniowe, ostatnie przed wakacjami posiedzenie Sejmu (4–5 sierpnia). Na salę obrad posłowie wrócą 9 września.

Rząd napisał projekt zmian w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, który ma usprawnić inwestycje drogowe. Ma to związek z nową perspektywą unijną na lata 2014–2020. Ustawa doprecyzowuje przepisy, które stwarzały problemy interpretacyjne, np. nie było jasne, jakie załączniki powinien mieć wniosek o wydanie opinii na temat budowy. 

Inny rządowy projekt – zmian w prawie lotniczym – nakłada na firmy zarządzające ruchem lotniczym obowiązek dostarczenia planu lotu jeszcze przed startem maszyny. Rządowy projekt dostosowuje polskie przepisy do dyrektyw unijnych.

Posłowie PO proponują przedłużenie o rok wprowadzonej w ubiegłym roku korekty do tzw. janosikowego dla województw. Janosikowe to wprowadzona ustawą w 2003 r. obowiązkowa wpłata do budżetu państwa, której dokonują najbogatsze samorządy na rzecz pozostałych; stanowi określony, uzależniony od wpływów, odsetek dochodów podatkowych województwa sprzed dwóch lat). Do końca roku miał zostać wypracowany nowy system wyrównawczy, jednak – jak stwierdzają posłowie – raczej nie zostanie uchwalony do końca kadencji.

Posłowie PO przedstawili projekt zmian w ustawie o zatrudnieniu socjalnym. Mają one na celu umożliwienie osobom dotkniętym problemem uzależnienia, które nigdy nie odbyły terapii, osobom współuzależnionym lub zagrożonym uzależnieniem uczestniczenie w Centrum Integracji Społecznej. CIS zajmuje się aktywizacją zawodową i społeczną osób długotrwale zatrudnionych. Oprócz tego instytucja, która będzie chciała otworzyć CIS, będzie musiała przedstawić dokument poświadczający posiadanie miejsca na jego siedzibę.

Rolnicy, którzy chcą otrzymywać zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych, muszą złożyć oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy na nim. Tym samym państwo przejmuje na siebie obowiązek opłacania za taką osobę składek emerytalnych w ZUS. Posłowie PSL zwrócili uwagę na to, że rolnicy ubezpieczeni przed otrzymaniem zasiłku w KRUS nie mają możliwości wyboru dalszego ubezpieczenia w tej jednostce, a nie w ZUS. Mają to zmienić zaproponowane przez nich zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Klub SLD zaproponował zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, które usuwają ulgę podatkową m.in. dla spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych. Chodzi o ulgę w zakresie gospodarki mieszkaniowej obejmującą tylko dochody uzyskane z zarządzania mieszkaniami, które są następnie przeznaczone na ich utrzymanie. Według wnioskodawców, obowiązujące przepisy są niejednoznaczne interpretacyjnie.

Posłowie zapoznają się z senackim projektem zmian w ustawie o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw i jej bliskim. Obecnie o kompensatę (odszkodowanie czy zadośćuczynienie strat) może ubiegać się małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, wstępny, zstępny oraz osoba pozostająca z ofiarą w stosunku przysposobienia ofiary, a nie mogą np. rodzice małoletnich dzieci, które poniosły śmierć na skutek przestępstwa. Projekt Senatu ma to zmienić.

Informacje na temat działania Sądu Najwyższego ma przedstawić jego prezes – Małgorzata Gersdorf. Jak czytamy w sprawozdaniu, w 2014 r. nastąpił wzrost liczby spraw (zwłaszcza skarg kasacyjnych i kasacji). Nie wydłużył się jednak okres ich rozpatrywania. W Izbie Cywilnej oraz Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych wynosił on 10 miesięcy, w Izbie Karnej – 7, a w Izbie Wojskowej – 2.

Czterech posłów może stracić immunitet

Komendant Główny Policji Krzysztof Gajewski wystosował wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego przez Sejm Jerzemu Szmitowi (PiS), Barbarze Bartuś (PiS), Armandowi Ryfińskiemu (niezrzeszony) oraz Jackowi Żalkowi (ZP).

Szmit ma zostać pociągnięty do odpowiedzialności za to, że we wrześniu 2014 r. wspólnie z mieszkańcami Lekit – mimo wezwań policji do opuszczenia zbiegowiska – blokował dojazd do działki, na której prywatny inwestor miał wybudować wiatraki. Bartuś w kwietniu 2015 r. miała doprowadzić do kolizji samochodowej w okolicach Jasła. Żalek i Ryfiński przekroczyli dozwoloną prędkość jazdy – Ryfiński o 92 km/h, a Żalek o 26 km/h.