Sejm: Krótsze aplikacje i praca komorników

Na 87. posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą się m.in. zmianami w sądach administracyjnych, naliczaniu podatku VAT i w Krajowej Szkole Sądownictwa.

Między 18 a 20 lutego posłowie zajmą się prezydenckim projektem zmian w postępowaniu w sądach administracyjnych. Poszerza on ich kompetencje m.in. o określanie w wyroku sposobu załatwienia sprawy przez skarżony organ administracji publicznej. Dodatkowo rozszerza zakres zwolnień z obowiązku uiszczania kosztów sądowych oraz zawiera propozycje dotyczące usprawniania procedury wyznaczania pełnomocników z urzędu.

Rządowy projekt zmian w przepisach ustawy o VAT ma na celu zmniejszenie liczby przestępstw podatkowych. Mechanizmem obronnym ma stać się m.in. rozszerzenie katalogu produktów, przy których stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia – przesunięcie ze sprzedawcy na nabywcę obowiązku rozliczania VAT. Ma on objąć np. złoto w postaci surowca lub półproduktu (o próbie 0,325 bądź większej), telefony komórkowe, w tym smartfony oraz tablety, laptopy czy konsole do gier.

Projekty Senackie: kodeks rodzinny i Krajowa Szkoła Sądownicza

Senat zaproponował zmiany w kodeksie rodzinnym. Dotyczą one decyzji o wychowywaniu dziecka w przypadku rozwodu rodziców. Powinna ona zostać podjęta w drodze pisemnego porozumienia, a jeśli rodzice nie podejmą decyzji samodzielnie, sąd powinien rozważyć możliwość pozostawienia obojgu pełnego prawa do opieki nad dzieckiem. Jej ograniczenie ma nastąpić jedynie w przypadku, gdy będzie to dobre dla dziecka. Sąd nie będzie tez musiał rozstrzygać o kontaktach z dzieckiem, a pozostawi to rodzicom.

W drugim czytaniu posłowie wysłuchają senackiego projektu zmian w Krajowej Szkole sądownictwa i Prokuraturze. Zakłada m.in. likwidację aplikacji ogólnej i uwzględnienie częściowo jej programu w aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej, które będą jedynymi aplikacjami realizowanymi przez KSS. Skrócony ma zostać czas trwania aplikacji do 36 miesięcy (z 42 na ogólnej i prokuratorskiej i 60 na ogólnej i sędziowskiej). Kandydaci na aplikację nie będą musieli już składać zdjęć czy życiorysu, jednak w zamian złożą oświadczenie o stanie zdrowia.

Mniej osób na komornika. Ratyfikacja umowy z Peru

Sejm zajmie się zmianami w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji. Projekt Platformy Obywatelskiej zakłada zapewnienie obywatelom skutecznej i sprawnej egzekucji sądowej przy zachowaniu prawa wierzyciela do wyboru komornika. Projekt zakłada także zmiany w podziałach kancelarii komorniczych na trzy kategorie ze względu na liczbę wpływających spraw, co ma zależeć od ich efektywności. Ma to zmniejszyć liczbę obywateli przypadających na jednego komornika z obecnych 30 tys. do 25 tys.

Przedmiotem głosowania będzie także ratyfikacja umowy z Republiką Peru dotyczącej przekazywania osób skazanych państwu ojczystemu w celu odbycia kary.

Pomoc dla przedsiębiorców i ochrona warstwy ozonowej

Posłowie wysłuchają również raportów o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w latach 2011–2013. Jak wynika ze zgromadzonych danych, wsparcie to wynosiło w tych latach odpowiednio 21 462,5 mln zł, 21 795,6 mln zł oraz 20 618,6 mln zł, co daje łącznie ponad 63 miliardy złotych. Najwięcej środków trafia do województw: mazowieckiego, śląskiego, łódzkiego oraz podkarpackiego. Natomiast najwięcej per capita otrzymali przedsiębiorcy z województw: podkarpackiego, łódzkiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego.

W ramach dostosowania prawa do standardów Unii Europejskiej rząd przedstawił ustawę o substancjach zubożających warstwę ozonową (SZWO) oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (F–gazy). Zobowiązuje ona do okresowego sprawdzania pod względem wycieków urządzeń i systemów zawierających SZWO lub F–gazy, zapewnienia wykonywania instalacji, serwisowania i demontażu urządzeń zawierających F–gazy i SZWO przez personel posiadający odpowiednie certyfikaty.

Zobacz najnowsze