Sejm: Likwidacja prawa do tytułu egzekucyjnego

Pozbawienie banków prawa do tytułu egzekucyjnego, dyskusja o in vitro i zmiany w prawie mieszkaniowym. Trwa 94. posiedzenie Sejmu (8–11 czerwca).

Podczas pierwszego czerwcowego posiedzenia posłowie zajmą się projektem Senatu, który chce ujednolicenia przepisów dotyczących przekształcania na własność mieszkań wybudowanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Projekt posłów PiS nakłada na Radę Ministrów obowiązek określenia maksymalnej wysokości opłat bankowych związanych z wyodrębnianiem mieszkań należących do spółdzielni na własność. Przepisy mają dotyczyć lokali wybudowanych przy udziale kredytu z Banku Gospodarki Krajowej.

Zmiany w instytucjach finansowych

Posłowie PiS, PO i SLD w trzech oddzielnych projektach wnioskują o pozbawienie banków kompetencji do wystawiania tytułów egzekucyjnych. Obecnie klient, który chce wziąć kredyt, podpisuje dobrowolne poddanie się bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, który zabezpiecza bank w razie braku spłaty zobowiązań. Bank nie musi już wtedy prowadzić postępowania rozpoznawczego w sądzie, ponieważ sąd bada wniosek banku jedynie formalnie. TK uznał, że obecnie pozycja klienta jest słaba – jest on zmuszony do podpisania zgody na egzekucję, a przepisy nie nakazują bankowi, by powiadamiał klienta, że wystąpiono do sądu o taki tytuł egzekucyjny i klient może się bronić dopiero wtedy, gdy egzekucja jest już prowadzona.

Powołanie stanowiska Rzecznika Finansowego to jeden z postulatów projektu ustawy członków PO. Projekt dotyczy jednoznacznego przesądzenia ustawowego trybu i terminów rozpatrywania przez instytucje finansowe reklamacji składanych przez klientów.

Do Sejmu wraca ustawa o in vitro

Z komisji zdrowia wraca ujednolicony projekt ustawy o in vitro. Komisja pracowała nad dwoma projektami: rządowym i posłów SLD.

Według projektu rządowego zapłodnieniu ma podlegać nie więcej niż 6 komórek rozrodczych, a do 10 ograniczono liczbę urodzonych dzieci pochodzących od jednego dawcy w dawstwie innym niż partnerskie (czyli przekazywanych osobom innym niż osoby tworzące dany związek). Warunkiem działania banków i ośrodków zajmujących się in vitro jest uzyskanie pozwolenia wydawanego na 5 lat. Dokumentacja dotycząca wykonywanych czynności (w tym m.in. rodzajów i liczby komórek rozrodczych i zarodków, przetestowanych, zakonserwowanych, przetworzonych, wykorzystanych) przez centra leczenia niepłodności będzie przechowywana przez 90 lat od dnia jej utworzenia.

Posłowie SLD zaproponowali w swoim projekcie, by „postępowanie w zakresie metod rozrodu wspomaganego medycznie” było prowadzone tylko w ośrodkach rozrodu wspomaganego medycznie po zgodzie ministra zdrowia. Zakazane ma być niszczenie zarodków, a dokumentacja dotycząca przechowywania i wydawania komórek ma być przetrzymywana przez min. 30 lat w ramach krajowego rejestru do spraw rozrodu wspomaganego medycznie. Ustawa nie dotyczy procedur medycznych, ale warunków wykonywania zabiegów oraz kontroli państwa nad prowadzonymi procedurami. Projekt przewiduje oprócz dawstwa partnerskiego także dawstwo zarodków, czyli przekazywanie ich obcym osobom.

Sprawozdania o prawach pacjenta i walce z paleniem papierosów

Premier Ewa Kopacz przedstawi sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta. Czytamy w nim, że Rzecznik Praw Pacjenta w 2013 r. stwierdził naruszenie praw w 192 instytucjach leczniczych. Przedmiotem naruszeń było najczęściej prawo do świadczeń zdrowotnych (29 proc.), dokumentacji medycznej (29 proc.) i informacji (26 proc.).

Posłowie wysłuchają także sprawozdania z realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce w 2013 r. Wg raportu porównującego wyniki badań dotyczących palenia tytuniu z 2009, 2011 i 2013 roku, odsetek palaczy spada wśród mężczyzn (z 39 proc. w 2011 r. do 31 proc. w 2013 r.), a wśród kobiet utrzymuje się bez zmian od 2011 r. na poziomie 23 proc.

Zmiany w ustawie o sporcie

Posłowie zajmą się trzema zmianami w ustawie o sporcie. Pierwsza z nich, rządowa, dotyczy m.in. wprowadzenia zakazu pełnienia funkcji członka zarządu Polskiego Związku Sportowego dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą związaną z zadaniami PZS, posiadającą więcej niż 10 proc. udziałów lub akcji w spółce kapitałowej.

Z kolei SLD proponuje, by kluby sportowe mogły być prowadzone w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub w formie spółek (obecnie klub sportowy musi mieć osobowość prawną). Posłowie SLD chcą również, by zawodnik, który chce wziąć udział w zawodach sportowych organizowanych poza swoim klubem, musiał uzyskać pozwolenie od władz klubu, w którego barwach trenuje.

Swój projekt zaproponowała także sejmowa komisja sportu. Posłowie chcą znieść przepis nakazujący klubom sportowym, które są członkami Polskiego Związku Sportowego, uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez ten związek. Kluby często nie miały wystarczających środków na udział w zawodach i tym samym były wykluczane z PZS.

Na posiedzeniu Prokurator Generalny przedstawi informację dotyczącą upublicznienia akt śledztwa w sprawie nielegalnych podsłuchów.

 

Zobacz najnowsze