Sejm: na 1 czerwca ustawa antyterrorystycznana

Cały pierwszy dzień 18. posiedzenia Sejmu posłowie PiS chcą poświęcić na rozliczenie 8 lat rządów PO-PSL. Co z ustawą antyterrorystyczną? 1 czerwca ma wejść w życie, ale nie ma jej jeszcze w harmonogramie pracy posłów.

W środę między 9:15 a 16:30 zaplanowano przedstawienie „Raportu o stanie spraw publicznych i instytucji państwowych na dzień zakończenia rządów koalicji PO-PSL (2007-2015)” przygotowanym przez Radę Ministrów oraz krótką debatę. – Ministrowie na forum Sejmu przedstawią wyniki audytu – zapowiedział rzecznik rządu Rafał Bochenek.

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska pytana przez dziennikarzy o audyt powiedziała, że jest on traktowany „niepoważnie”: – Gdyby to było poważne, posłowie powinni dostać dokument, z którym powinni się zapoznać i potem powinna być informacja na sali, bo nie wyobrażam sobie, że po wystąpieniach poszczególnych ministrów będzie można bardzo szybko się do tego odnieść, nie mając materiałów ani dokumentów, o których mówią.

Pierwsze czytanie będzie miał poselski projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży.

Sala sądowa szeroko otwarta

W projekcie nowelizacji Kodeksu postępowania karnego posłowie PiS proponują „zwiększenie transparentności procesu karnego poprzez wzmocnienie konstytucyjnej zasady jawności rozprawy w postępowaniu karnym oraz powiązanie możliwości utrwalania i transmisji przebiegu rozprawy przez przedstawicieli środków masowego przekazu z jawnością jej przebiegu”.

Projekt ustawy

Jawność postępowania karnego jest zagwarantowana w artykule 45 Konstytucji. Zgodnie z artykułem 360 Kodeksu postępowania karnego sąd może ograniczyć tę zasadę, jeśli jawność procesu może „wywołać zakłócenie spokoju publicznego, obrażać dobre obyczaje, ujawnić okoliczności, które ze względu na ważny interes państwa powinny być zachowane w tajemnicy, naruszyć ważny interes prywatny”. 

Teraz projektodawcy chcą, aby proces karny mógł przebiegać niejawnie wyłącznie w sytuacji, gdy naruszona może zostać prywatność oskarżonego, świadka lub innej osoby, biorącej udział w postępowaniu. W pozostałych przypadkach powinien odbywać się jawnie przy udziale przedstawicieli mediów i organizacji społecznych. Warunkiem ich uczestnictwa będzie złożenie wniosku przed rozpoczęciem postępowania i zgoda przynajmniej jednej ze stron w procesie. Niezależnie jednak od zgody stron, sąd może zezwolić na obecność przedstawicieli organizacji, jeśli uzna to za korzystne dla wymiaru sprawiedliwości.

– Brakuje jeszcze pozwolenia dla organizacji na przystąpienie do udziału w procesie nie tylko przed wszczęciem postępowania, ale także w jego trakcie. Strony często w trakcie procesu decydują się na zaproszenie organizacji do udziału, powinna być więc taka możliwość – mówi MamPrawoWiedziec.pl poseł Jerzy Jachnik z Kukiz’15.

Sąd nie będzie mógł bez wyraźnego powodu zabronić przedstawicielom mediów udziału w rozprawie, a także nagrywania audio i wideo procesu. Powodem cofnięcia zezwolenia na udział może być utrudnianie procesu z powodów techniczno-organizacyjnych lub naruszanie porządku na sali rozpraw.

Zdaniem posła Arkadiusza Myrchy z PO w uzasadnieniu projektodawca nie podał danych, które byłyby dowodem na trudności z dostępem organizacji społecznych i mediów do udziału w rozprawach. Zdaniem posła brakuje diagnozy sytuacji i tym samym trudno jest ocenić, czy nowelizacja rzeczywiście jest odpowiedzią na brak przejrzystości procesów i jak duże będą jej skutki.

Prezydent poprawia 500+

Zgodnie z prezydenckim projektem zmian w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym świadczenie 500+ nie wpłynie na wysokość alimentów wypłacanych na dzieci przez jednego z rodziców. Rodzic płacący alimenty nie będzie miał podstaw do złożenia w sądzie wniosku o obniżenie swoich świadczeń z powodu 500 zł dodatku, które otrzymuje rodzic opiekujący się dziećmi.

Projekt jest odpowiedzią na głosy ekspertów, że świadczenie 500+ w obecnym kształcie prawa może być interpretowane przez sądy na korzyść płacących alimenty. O pierwszym wyroku w takiej sprawie pisał w kwietniu Dziennik Gazeta Prawna.

Projekt ustawy

Antoni Macierewicz tworzy Akademię Sztuki Wojennej

Posłowie zajmą się projektem ustawy o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej, przygotowanym przez resort ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza.

Nowa uczelnia zastąpi istniejącą Akademię Obrony Narodowej. Pracownicy AON zostaną w ASW na okres dwóch miesięcy bez zmiany umowy. Po tym czasie ASW zaproponuje im nowe warunki zatrudnienia. Studenci i doktoranci będą mogli bez żadnych dodatkowych formalności kontynuować studia na nowej uczelni. Minister obrony narodowej będzie nadzorował szkołę i przygotowanie programu nauczania.

Jak informuje MamPrawoWiedziec.pl rzecznik prasowy MON Bartłomiej Misiewicz, projekt ma przede wszystkim dostosować Akademię do potrzeb wojska: – Jest to uczelnia wojskowa, w której nie ma ani jednego wojskowego studenta. Są tylko kursanci, którzy szkolą się od tygodnia do kilku miesięcy i to wszystko. To właśnie oni wystąpili do nas, aby przedłużyć im te kursy, tak by mogli liczyć na tytuł oficera dyplomowanego. A to będzie dopiero wprowadzone wraz z utworzeniem Akademii Sztuki Wojennej.

Uczelnia będzie umożliwiać awans oficerom. Jako ośrodek ekspercki ma prowadzić  badania, analizy i kwerendy na temat sytuacji geopolitycznej oraz militarnej w wybranych częściach świata.

Były szef MON skrytykował projekt na Twitterze:

Projekt ustawy

Powstanie baza krajowych przewoźników

Rządowy projekt zmian w ustawie o transporcie drogowym nakłada na Głównego Inspektora Transportu Drogowego obowiązek utworzenia i prowadzenia Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego.

Powstanie publicznie dostępna baza przewoźników krajowych. GITD będzie także prowadził rejestr naruszeń przepisów o prowadzeniu przewozu drogowego i rejestr przedsiębiorców, którzy zostali uznani za niezdolnych do prowadzenia działalności przewozowej. Dostęp do tych dwóch baz będą miały tylko uprawnione instytucje po złożeniu specjalnego wniosku, m.in. starostwa, wojewódzkie komendy policji, Straży Celnej czy szef ABW. Projekt wprowadza prawo unijne i ma ułatwić przepływ danych między krajami członkowskimi.

Projekt ustawy

PSL chce krótszego dnia pracy w Wigilię i Wielki Piątek

Sejm będzie głosował na dwoma projektami opozycji. Posłowie Kukiz’15 wnieśli projekt, który ma wykonać wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 października 2013 r. Zgodnie z projektem zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym nie ulegałyby przedawnieniu (podobnie jak wszystkie inne zobowiązania podatkowe). Projekt przedstawi poseł Jakub Kulesza.

Posłowie PSL proponują, aby w Wielki Piątek i Wigilię ustawowy dzień pracy był skrócony do 4 godzin. Posłem sprawozdawcą będzie Krzysztof Paszyk.

Co z ustawą antyterrorystyczną?

Organizacje pozarządowe przewidywały, że na tym posiedzeniu Sejmu odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o działaniach antyterrorystycznych, opublikowanego na stronie MSW 21 kwietnia. W harmonogramie posiedzenia nie ma jednak informacji na ten temat. Wiadomo, że projekt będzie rozpatrywany w najbliższym czasie, bo z założenia ma wejść w życie już 1 czerwca.

Jego celem jest poszerzenie uprawnień służb w sytuacji zagrożenia zamachem terrorystycznym. Instytucją odpowiedzialną za działania antyterrorystyczne (zapobieganie zdarzeniom terrorystycznym i ich skutkom) i kontrterrorystyczne (postępowanie wobec sprawców działań o charakterze terrorystycznym i ich współpracowników) będzie szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Projekt wprowadza czterostopniową skalę zagrożenia: od A do D. Na postawie ustawy powstanie tajny wykaz osób i organizacji podejrzanych o działalność terrorystyczną.

W zależności od stopnia zagrożenia szef ABW będzie mógł w różnym stopniu ingerować w działalność organów państwa oraz prawa obywatelskie. W przypadku zagrożenia stopnia C lub D ABW – zawiesić prawo do zgromadzeń publicznych, a także wystąpić do ministra obrony narodowej o zaangażowanie wojska do działań antyterrorystycznych.

Na potrzeby śledztwa służby otrzymają wgląd w dane osobowe obywateli Polski i cudzoziemców przebywających na terenie kraju. ABW w przypadku zagrożenia terrorystycznego będzie mogła uzyskać, przetwarzać i utrwalać dane osobowe zgromadzone przez m.in.: policję, straż graniczną i celną, ministerstwa, ZUS, urzędy skarbowe, Urząd do Spraw Cudzoziemców, a także do danych komunikacji elektronicznej.

Przez trzy miesiące ABW będzie mogła śledzić podejrzanego cudzoziemca, zakładając mu podsłuchy, nagrywając go z ukrycia, sprawdzając prywatną korespondencję i przesyłki. Policja będzie uprawniona, aby w każdej chwili pobrać odciski palców osoby, nie posiadającej polskiego obywatelstwa i na wniosek szefa ABW udostępnić je służbom.

Projekt ustawy budzi kontrowersje wśród przedstawicieli organizacji strażniczych. Fundacja Panoptykon, Fundacja im. Stefana Batorego, Sieć Obywatelska – Watchdog Polska, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej i Amnesty International Polska napisały apel, w którym zwracają uwagę na zbyt duże ich zdaniem uprawnienia służb do przetwarzania danych osobowych obywateli polskich i cudzoziemców.

Projekty wracają z komisji

Z prac w komisjach pod obrady wrócą projekty dwóch nowelizacji Kodeksu pracy. Jeden jest realizacją przepisów unijnych o równouprawnieniu kobiet i mężczyzn. Dotyczy artykułu176 Kodeksu pracy, którego celem jest ochrona praw kobiet, jeśli wykonują pracę, która może niekorzystnie wpłynąć na ich zdrowie. Zdaniem Komisji Europejskiej zapis ten jest dyskryminujący i osłabia pozycję kobiet na rynku pracy. W nowelizacji rząd proponuje odnieść artykuł 176 wyłącznie do kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Projekt ustawy

Drugi projekt nowelizacji Kodeksu nakłada na pracodawcą obowiązek pisemnego przedstawiania pracownikowi warunków umowy w sytuacji, jeśli rozpoczyna pracę przed podpisaniem właściwiej umowy o pracę.

Projekt ustawy

Posłowie ponownie pochylą się na projektem zmian w prawie łowieckim autorstwa parlamentarzystów PiS. Na mocy ustawy decyzję o odszkodowaniu za szkody łowieckie będzie podejmował wojewoda, a nie jak dotąd koło łowieckie. Odszkodowania będą wypłacane na wniosek wojewody z utworzonego na mocy ustawy Państwowego Funduszu Odszkodowawczego.

Na salę plenarną wrócą także projekty: ustawy o dokończeniu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (druk 405), zmian w ordynacji podatkowej (druk 367), w prawie zamówień publicznych (druk 366), w ustawie o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych. Sejm wysłucha informacji Rady Ministrów o realizacji działań wynikających z „Narodowego programu ochrony zdrowia psychicznego” w 2014 roku (druk 176) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk 457).

Zobacz najnowsze