Sejm: posłowie zagłosują przeciwko Radzie UE?

Sejmowa komisja do spraw Unii Europejskiej rozpatrzyła dwa poselskie projekty uchwał dotyczących polityki imigracyjnej Polski i unijnych zobowiązań. W sprawozdaniu komisja rekomenduje posłom przyjęcie jednej uchwały, która mówi, że Sejm negatywnie ocenia decyzję Rady Unii Europejskiej z 22 września 2015 r. w sprawie relokacji 120 tys. uchodźców oraz poparcie w głosowaniu na forum Rady przez ówczesny rząd PO-PSL tej decyzji, „wbrew stanowisku pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej i Rumunii”. Sprawozdawcą będzie poseł Szymon Szynkowski vel Sęk, wcześniej samorządowiec i dyrektor biura posła do PE Ryszarda Czarneckiego.

Projekt uchwały

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego materiały pirotechniczne (np. petardy) będą musiały spełniać podwyższone wymogi bezpieczeństwa. Ich producenci zostaną zobowiązani do informowania kupujących o zasadach bezpiecznego używania produktów. Każda petarda – i inne materiały wybuchowe – będzie musiała mieć numer rejestracyjny, aby możliwe było ustalenie producenta. Za niespełnianie tych wymogów, które wynikają z nowych przepisów unijnych, będą nakładane kary finansowe. Projekt ustawy przedstawi minister rozwoju Mateusz Morawiecki.

Projekt ustawy

Poseł PiS Łukasz Schreiber, były pracownik samorządowy, przedstawi rządowy projekt ustawy o ratyfikacji umowy o utworzeniu Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB) sporządzonej w Pekinie 29 czerwca 2015 r. Chiny budują AIIB do rozwijania infrastruktury w regionie Azji i Pacyfiku. Do współtworzenia banku zostało zaproszonych 57 państw, w tym Polska. – Nasz udział w tym przedsięwzięciu powinien ułatwić wejście polskich firm na rynki azjatyckie – tłumaczy poseł Schreiber. Kapitał założycielski banku ma wynieść 100 mld dol., z czego 830 mln dol. włoży Polska.

Projekt ustawy

Posłowie będą pracować nad zwalczaniem wyłudzenia unijnych dopłat przez bezprawnych użytkowników ziemi wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (np. działki po zlikwidowanych PGR-ach). Jeśli ustawa wejdzie w życie, rolnik ubiegający się o dopłaty będzie musiał przedstawić dokument potwierdzający prawo do jej obrabiania np. umowę dzierżawy. Projekt złożyli w Sejmie posłowie PiS, sprawozdawcą projektu nowelizacji ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego będzie Piotr Polak, były samorządowiec i sadownik.

Projekt ustawy

Z prac w komisji nadzwyczajnej do spraw kodyfikacji wracają dwa projekty zmian w Kodeksie karnym i Kodeksie karnym wykonawczym. Pierwszy z nich reguluje używanie elektronicznego dozoru stacjonarnego. Sprawozdanie z prac przedstawi prawnik, poseł PiS Arkadiusz Mularczyk. Drugi projekt ma na celu odejście od zasady kontradyktoryjności w pracy sądów, tak by sędziowie mogli mieć inicjatywę dowodową – po reformie z lipca 2015 r. sędziowie stali się bezstronnymi arbitrami sporu. O pracach w komisji nad tym projektem z mównicy sejmowej będzie mówił prawnik, poseł PiS Andrzej Matusiewicz.

Projekt ustawy (dozór elektroniczny)

Projekt (sędziowie)

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska przedstawi sprawozdanie z realizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2014 r. Pokazuje ono, że od 2010 r. liczba żłobków wzrosła prawie czterokrotnie: w 2010 r. było ich 511, a w 2014 już 2493. Opieką w żłobkach jest objętych 7 proc. dzieci w wieku poniżej 3. roku życia (2,6 proc. w 2010 r.).

Sprawozdanie

Minister przedstawi również sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020 za 2014 r.

Sprawozdanie

Przedstawiciel Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN wygłosi sprawozdanie o stanie języka polskiego w dokumentach używanych w obrocie konsumenckim np. ulotkach lekarstw, instrukcjach obsługi, umowach telekomunikacyjnych. Według językoznawców dokumenty tego typu są pisane niezrozumiale, zbyt długimi zdaniami i z użyciem skomplikowanych terminów.

Sprawozdanie

Posłowie Kukiz’15 złożyli projekt uchwały w sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin Marii Mireckiej-Loryś – „niezłomnej bohaterki niepodległego państwa polskiego”. Posłem sprawozdawcą będzie poseł Piotr Liroy-Marzec. Mirecka-Loryś była działaczką Młodzieży Wszechpolskiej i Stronnictwa Narodowego, należała do Narodowej Organizacji Wojskowej i Armii Krajowej, była komendantką główną Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet. Po wojnie stała się polonijną liderką w Stanach Zjednoczonych.

Projekt uchwały

Drugi projekt uchwały autorstwa klubu Kukiz’15 ma na celu uczczenie pamięci Jam Saheba Digvijay Sinhji, indyjskiego arystokraty, który pomógł ponad tysiącu polskich dzieci ewakuowanym z ZSRR w 1941 r. Sprawozdanie komisji kultury i środków przekazu o projekcie uchwały przedstawi Bogusław Sonik, poseł PO.

Projekt uchwały

Zobacz najnowsze