Sejm: Przezroczyste urny i pijani kierowcy

Na 86. posiedzeniu Sejm zajmie się propozycjami zmian w kodeksie wyborczym i karnym oraz funduszem na wsparcie rolników.

W środę zaczyna się 86. posiedzenie Sejmu i potrwa do piątku (4–6 lutego). Po raz pierwszy zostanie wysłuchany prezydencki projekt nowelizacji kodeksu wyborczego. Wprowadza on m.in. dziewięcioletnią kadencję członków Państwowej Komisji Wyborczej, klasyfikowanie głosów nieważnych, przezroczyste urny. Przywraca jednostronne karty do głosowania.

Projekt nakłada na wójtów obowiązek poinformowania wszystkich mieszkańców gminy „w formie imiennego zawiadomienia” o wpisaniu ich do spisu wyborców najpóźniej na dziesięć dni przed dniem wyborów. W zawiadomieniu znalazłyby się informacje o numerze obwodowej komisji wyborczej, jej siedzibie, dacie i godzinach głosowania, a także o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu.

Własny projekt zmian w kodeksie wyborczym zaproponowali posłowie PiS (warto wspomnieć, że jeden projekt partii Jarosława Kaczyńskiego został już odrzucony przez Sejm w grudniu). PiS chce, aby dokumenty z wyborów były przechowane w archiwum państwowym przez co najmniej pięć lat i udostępniane zainteresowanym. Projekt zakłada również, że protesty wyborcze będzie można zgłaszać przez 30 dni od ogłoszenia oficjalnych wyników przez PKW, a nie jak obecnie przez dwa tygodnie od daty wyborów. Karty do głosowania miałyby być drukowane jednostronnie, na pierwszej stronie byłyby wymienione wszystkie komitety, a na kolejnej znalazłaby się instrukcja głosowania. Projekt określa sposób liczenia głosów: przewodniczący komisji odczytuje na kogo został oddany głos, a jej pozostali członkowie to weryfikują.

Rząd na pomoc rolnikom, PiS dla niepełnosprawnych

14 stycznia Rada Ministrów zatwierdziła zgłoszony przez ministra rolnictwa Marka Sawickiego projekt ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych. Teraz posłowie wysłuchają pierwszego czytania. Rządowy projekt ma wprowadzić rekompensaty dla producentów rolnych, udzielane w przypadku spadku dochodów w gospodarstwie rolnym o co najmniej 30 proc.: w stosunku do średniego rocznego dochodu z ostatnich trzech lat, lub trzech lat w ramach ostatnich pięciu lat, lub braku zapłaty za sprzedane produkty rolne w zakresie skupu, uboju lub przetwórstwa.

Posłowie PiS chcieliby zrównania terminów opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące działalność gospodarczą z pozostałymi podmiotami gospodarczymi – z 10 do 15 dnia każdego miesiąca. Zmiana ta pozwoli osobom niepełnosprawnym na uniknięcie surowych kar w przypadku spóźnionej zapłaty składki. Sankcje oznaczają pozbawienie dotacji do składki przez PFRON oraz odsetki. Na posiedzeniu posłowie wysłuchają sprawozdania komisji polityki społecznej i rodziny.

Leczenie więźniów i ochrona ofiar

Posłowie w drugim czytaniu wysłuchają senackiego projektu dotyczącego leczenia więźniów. Według niego udzielanie pomocy medycznej ma się odbywać bez obecności funkcjonariusza więziennictwa – z dwoma wyjątkami: świadczeń udzielanych skazanym niebezpiecznym oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa personelu medycznego. Poselski projekt wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego, a wraca do Sejmu po pracach w komisji nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacji.

Podczas posiedzenia odbędzie się pierwsze czytanie senackiej ustawy o ochronie ofiar niektórych przestępstw. Projekt ma zmienić generalną zasadę – kompensata nie będzie przysługiwała ofiarom przestępstwa, tylko szerzej – ofiarom czynu zabronionego. Zmiany mają dotyczyć przyznawania odszkodowań dla poszkodowanych – ma zostać wprowadzony system zaliczek oraz ustalona ich wysokość, od tysiąca do 25 tys. zł. Ponieważ wiele ofiar z obawy przed konfrontacją ze sprawcą bała się złożyć wniosek o kompensatę, projekt zakłada, że stronami będą jedynie prokurator i osoba upoważniona do świadczenia.

Wyższe kary dla pijanych kierowców

Rząd chce zwiększenia bezpieczeństwa na drogach, zwłaszcza ograniczenia liczby przebywających na nich nietrzeźwych kierowców. Ma temu służyć zwiększenie kar za jazdę po pijanemu – od roku do 15 lat pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów. Na kierowców z „alkoholową recydywą” sąd będzie mógł nałożyć taką karę dożywotnio. Zwiększone zostaną kary pieniężne – od 5 tys. zł dla skazanego po raz pierwszy do 10 tys. zł w przypadku recydywistów. Posłowie wysłuchają tego projektu w drugim czytaniu.

Zmiany mają dotyczyć także długości kar w przypadku nieumyślnego spowodowania wypadku – od roku do 10 lat pozbawienia wolności (wcześniej od 6 miesięcy do 8 lat). Wobec kierowców w stanie nietrzeźwości lub odurzenia kara ta ma być zwiększona do lat 15, nakładana bez możliwości zawieszenia.

Posłowie wysłuchają sprawozdań z wykonania ustawy z 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w latach 2011 i 2012.

Do Sejmu wraca w drugim czytaniu obywatelski projekt dotyczący budowy altan – pisaliśmy o nim przed pierwszym czytaniem. Posłowie wysłuchają także informacji o udziale Polski w pracach Unii podczas włoskiej rezydencji (lipiec – grudzień 2015 r.).

Zobacz najnowsze