Sejm: Więcej kontaktu z dzieckiem po rozwodzie

Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz zmiany w Kodeksie rodzinnym, lewicowy projekt ustawy o związkach partnerskich i prawicowe rozszerzenie obrony koniecznej – zaczyna się posiedzenie Sejmu.

Posłowie będą obradować od 26 do 27 maja. Zajmą się senackim projektem zmian w Kodeksie rodzinnym, które mają na celu likwidację obowiązkowego ograniczania praw rodzicielskich dla jednego z rodziców, gdy nie potrafią się oni porozumieć w sprawie opieki nad dzieckiem. Na wniosek obu stron postępowania sąd będzie mógł dać swobodę rodzicom w utrzymywaniu kontaktu z dzieckiem po rozwodzie. Obecnie musi on o tym rozstrzygnąć podczas postępowania sądowego. To będzie drugie czytanie zmian w kodeksie rodzinnym.

Komisja polityki społecznej i rodziny przedstawiła nowelizację ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Projekt wprowadza obowiązek informowania o wydatkach z 1 proc. na promocję oraz zakaz preferowania konkretnych organizacji w programach komputerowych wspomagających składanie PIT. Projekt zapowiada też utworzenie Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, który ma być zasilany m.in. niewykorzystanymi lub nieprawidłowo wydatkowanymi przez OPP środkami z 1 proc.

Sejm rozpatrzy rządowy projekt, który pogłębia informatyzację postępowania cywilnego. Zmienia on definicję „dokumentu”, włączając do katalogu dokumentów elektroniczne umowy oraz dowody. Ustawa dopuszcza możliwość wnoszenia pism procesowych oraz doręczeń także w tradycyjnych postępowaniach cywilnych przez tzw. elektroniczne biuro podawcze.

Do Kodeksu karnego posłowie Zjednoczonej Prawicy, Sprawiedliwej Polski oraz Prawa i Sprawiedliwości chcą wprowadzić nowe zapisy dotyczące obrony koniecznej. Według nich „karze nie podlega ten, kto przekracza granice obrony koniecznej, jeżeli dobrem zagrożonym zamachem jest bezpieczeństwo powszechne, życie, zdrowie, wolność, wolność seksualna lub mienie, gdy zamach połączony jest z użyciem przemocy lub wdarciem się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia lub ogrodzonego terenu, chyba, że przekroczenie granic obrony koniecznej miało charakter rażący”.

Posłowie będą dyskutować o obywatelskim projekcie zmian w Kodeksie wyborczym. Wprowadza on m.in. obowiązek instalacji kamer w lokalach wyborczych (umożliwiających kontrolę pracę komisji przez internet) oraz przezroczyste urny. Projekt uniemożliwia głosowanie za pomocą tzw. książeczek wyborczych – wszystkie nazwiska kandydatów mają się znaleźć na jednej karcie. Oprócz tego zmianie ma ulec sposób wybierania członków Państwowej Komisji Wyborczej. Mogłyby w niej zasiadać osoby wskazane przez parlamentarzystów.

We wtorek Sejm rozpatrzy wniosek o uzupełnienie porządku dziennego o projekt ustawy o związkach partnerskich zaproponowany przez posłów SLD. Przewiduje on możliwość zawarcia związku partnerskiego przez osoby zarówno tej samej, jak i różnej płci. Uprawnienie uzyskają osoby, które ukończyły 18 lat, nie pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim ani nie są ze sobą spokrewnione. Umowa o związku partnerskim ma być sporządzana w formie aktu notarialnego, w którym zostaną określone wzajemne zobowiązania majątkowe lub osobiste. Związek partnerski ma zacząć obowiązywać w momencie zarejestrowania w urzędzie stanu cywilnego, a wygasać – w chwili śmierci jednego z partnerów lub na mocy pisemnego oświadczenia obu stron. Partnerom będzie przysługiwało m.in. prawo do wspólnego rozliczania podatkowego, uzyskiwania urlopu do opieki nad chorym partnerem i zabezpieczenia społecznego po jego śmierci oraz do dziedziczenia.

Bartosz Arłukowicz może utracić immunitet. Wniosek o pociągnięcie ministra zdrowia do odpowiedzialności cywilnej wystosował poseł SLD Piotr Chmielewski. Arłukowicz podczas jednej z debat sejmowych zarzucił Chmielewskiemu, że nadal prowadzi działalność gospodarczą, czego zabrania ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Komisja regulaminowa i spraw poselskich opowiedziała się za odrzuceniem wniosku.

Zobacz najnowsze