Sejm: Zmiany w zatrudnianiu młodych

Legitymacje dla niepełnosprawnych, zrównanie praw w świadczeniach rodzinnych oraz zmiany w pozyskiwaniu samochodu zastępczego. Zaczyna się przedostatnie w tej kadencji posiedzenie Sejmu (23-25 września).

Na posiedzeniu zaprzysiężenie złoży Andrzej Dołecki. Lider Wolnych Konopi zastąpi Janusza Palikota, który kilkanaście dni temu zgodnie z zapowiedziami zrzekł się mandatu poselskiego. - Składam mandat, bo chciałbym, żeby mnie zastąpił na listach w roli posła pan Andrzej Dołecki, szef Wolnych Konopi, którego rodzice siedzą w więzieniu, naszym zdaniem niesłusznie zatrzymani za to, że przewozili jeden litr oleju konopnego w celach leczniczych dla chorych, którzy się leczą tym olejem w Polsce – mówił Janusz Palikot

Jednolite legitymacje dla osób niepełnosprawnych. Uregulowanie sposobu wydawania legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności wraz z określeniem czasu jej ważności na 5 lat – to zmiany zaproponowane przez posłów Platformy Obywatelskiej w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będzie także opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako poszukująca pracy, a nie jest ubezpieczona z innego tytułu.

Przedsiębiorcze matki nie będą musiały płacić dodatkowych składek. Wydłużony czas wejścia w życie nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa do 12 miesięcy to jedna z propozycji posłów SLD. Posłowie chcą zrównania praw, tak by przedsiębiorcy nie musieli odprowadzać dodatkowych składek zdrowotnych, gdyż zgodnie z nowelizacją o ustawy o świadczeniach zdrowotnych, która ma wejść w życie 1 stycznia 2015 r., osoba prowadząca działalność gospodarczą i pobierająca jednocześnie zasiłek macierzyński, którego wysokość jest podwyższona do wysokości świadczenia rodzicielskiego, musiałaby opłacać składki zdrowotne w przeciwieństwie do osoby, która nigdy nie wykazywała żadnej aktywności zawodowej.

Pracodawcy dostaną refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne przez okres 12 miesięcy za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostały zaproponowane przez posłów PSL i PO. Ludzie młodzi stanowią obecnie jedną trzecią aktywizowanych przez urzędy pracy, a co 6 osoba zarejestrowana jako bezrobotna jest poniżej 25 roku życia.

Łatwiejszy dostęp do samochodów zastępczych. Minister finansów będzie określał wysokość składek za każdy dzień najmu pojazdu zastępczego oraz wysokość wydatków uwzględniając ceny rynkowe, czas trwania najmu oraz pojemność silnika i przeznaczenie pojazdu, który uległ szkodzie. Zmiany w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zaproponowane przez posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego są odpowiedzią na wzrastającą liczbę spraw sądowych dotyczących zwrotów kosztów najmu pojazdu zastępczego np. w wydziałach gospodarczych Sądu Rejonowego m. st. Warszawy w latach 2012-2014 liczba tych spraw wahała się od 31 proc. do 34 proc.

Zmiana sposobu przekazywania dotacji z budżetu państwa do Narodowego Fundusz Zdrowia na finansowanie świadczeń dla osób nieubezpieczonych na system ryczałtowy, z określoną ustawowo kwotą dotacji 320 232 tys. rocznie - to założenia rządowego projektu ustawy o finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015-2018. Przekazywanie środków do NFZ będzie następowało co miesiąc o równej wysokości.

Projekt posłów PO wprowadza przepisy regulujące wymagania co do centrów urazowych dla dzieci oraz wydłużenie czasu na przystosowanie pomieszczeń i urządzeń do wymagań do 31 grudnia 2017 r – projekt zmian w ustawach o Państwowym ratownictwie Medycznym, ustawie o działalności leczniczej oraz ustawy o działalności leczniczej.

Posłowie zagłosują nad udzieleniem zgody na ratyfikację przez prezydenta porozumienia wykonawczego między Polską a USA do umowy dotyczącej rozmieszczenia na terytorium naszego kraju systemu obrony przed rakietami balistycznymi w sprawie użytkowania terenów oraz przestrzeni powietrznej wokół bazy systemu obrony przed rakietami balistycznymi.

Mniej osób potrzebnych do założenia stowarzyszenia, umożliwienie działania stowarzyszenia jeszcze przed rejestracją oraz wprowadzenie możliwości zatrudnienia członków władz stowarzyszenia to tylko niektóre ze zmian w Prawie o stowarzyszeniach. Zmiany zaproponował były prezydent Bronisław Komorowski.

„Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa podlegają szczególnej ochronie i nie podlegają przekształceniom własnościowym” – tak miałby brzmieć po wprowadzeniu zmian artykuł trzeci ustawy o lasach państwowych. Zmiany przepisów zaproponowali posłowie PO i PSL. Miałyby ochronić one przed prywatyzacją lasów państwowych.

Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 r. przedstawi główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz. Oprócz tego informację o działalności sądów administracyjnych w 2014 r. zaprezentuje Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Roman Hauser.

Zobacz najnowsze