Seminarium na temat regulacji działalności lobbingowej w Polsce

W dniu 15 marca 2016 r. w Warszawie Fundacja Frank Bold organizuje seminarium poświęcone regulacji lobbingowej w Polsce.

Fundacja Frank Bold w ramach realizacji projektu Inviting stakeholders to the process of monitoring anti-corruption legislation and policies in Poland, Czech Republic and Slovakia (finansowanego przez DG HOME Komisji Europejskiej), a także ogólnoeuropejskiej kampanii koalicji organizacji pozarządowych ALTER-EU, działa na rzecz zmian legislacyjnych dotyczących regulacji lobbingu, tak na arenie europejskiej, jak i krajowej. Równocześnie w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii Full lobby transparency now! koordynowanej przez koalicję ALTER-EU Fundacja działa na rzecz wprowadzenia obligatoryjnego rejestru lobbystów na poziomie Unii Europejskiej oraz usprawnienia regulacji lobbingowych (lub ich wprowadzenia) w krajach członkowskich Unii.

W ramach seminarium, które adresowane jest przede wszystkim do posłów i senatorów, zostaną przedstawione rekomendacje zawarte w prawnoporównawczym raporcie przygotowywanym przez Fundację oraz zostanie przeprowadzona w szerokim gronie ekspertów dyskusja nad stanem polskiej regulacji działalności lobbingowej i możliwymi do przeprowadzenia jej zmianami, uwzględniając ostatni poselski projekt ustawy o jawności i działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa z 2012 r., a także raporty Grupy Państwa przeciwko Korupcji (GRECO), które powstały w ramach 4 rundy ewaluacyjnej, a którymi zajmowała się w zeszłej kadencji Sejmu nadzwyczajna podkomisja (w związku z wyznaczonym przez GRECO terminem na wdrożenie rekomendacji do końca czerwca 2016 r. temat ten ponownie powinien stać się aktualny).

Mamy nadzieję, że efekty seminarium i dalszych prac w Polsce mogłyby następnie zostać wykorzystane przez naszych czeskich i słowackich partnerów, którzy starają się o ponowne rozpoczęcie prac nad regulacją lobbingu w swoich krajach, a także w Unii Europejskiej, gdzie trwa dyskusja nad możliwym sposobem uregulowania działalności lobbingowej. Doświadczenia Polski, jako jednego z pierwszych krajów Europy, który wprowadził ustawę lobbingową, mogą być bardzo cenne dla zagranicznych partnerów. Jednocześnie prace nad nowelizacją ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, bądź nad nową ustawą normującą te kwestie, mogłyby posłużyć za wzór dobrych rozwiązań dla pozostałych krajów, które wciąż są na początku drogi w regulacji lobbingu (niestety takim wzorem nie może być ustawa z 2005 r.).

Zobacz najnowsze

W trakcie seminarium głos zabiorą m.in.:

  1. dr Tomasz Ostropolski, Naczelnik Wydziału Europejskiego i Międzynarodowego Prawa Karnego w Departamencie Legislacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwości, odpowiedzialnego m.in. za współpracę z Grupą Państw Przeciwko Korupcji
  2. dr Grzegorz Makowski, dyrektor programu Odpowiedzialne Państwo Fundacji Batorego, autor raportu Czy możliwy jest przejrzysty lobbing?, przygotowanego we współpracy z Transparency International EU Office;
  3. Fabian Flues, reprezentujący Friends of the Earth Europe oraz zarząd koalicji organizacji pozarządowych ALTER-EU, działającej na rzecz transparentności lobbingu w Unii Europejskiej;
  4. Łukasz Jachowicz, działacz organizacji pozarządowych, były zawodowy lobbysta;
  5. Bartosz Kwiatkowski, ekspert Fundacji Frank Bold, autor prawnoporównawczego raportu dot. regulacji lobbingu w Polsce, Czechach i na Słowacji.

W związku z tym, że głównym celem seminarium jest otwarcie debaty na temat potrzeby zmian w polskiej regulacji lobbingu dlatego też wydarzenie będzie podzielone na dwie części – w pierwszej prelegenci krótko przedstawią obecną sytuację w zakresie działalności lobbingowej w Polsce i Unii Europejskiej (tak z perspektywy prawnej, jak i praktycznej), standardy międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska GRECO, oraz najważniejsze rekomendacje, które w ich ocenie pozwoliłby wyeliminować największe problemy polskiej ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa; w drugiej części mamy nadzieję przeprowadzić otwartą dyskusję w gronie wszystkich uczestników seminarium, która stanie się przyczynkiem do szerokiej debaty na temat zmiany prawa lobbingowego w Polsce.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszone są o kontakt na adres e-mail:bartosz.kwiatkowski@frankbold.org.