Teraz w Sejmie: Raje podatkowe, janosikowe, oskładkowanie umów śmieciowych i ulgi dla rodziców

Janosikowe, raje podatkowe, ulgi na 3. i kolejne dziecko, składki zdrowotne od umów śmieciowych, dopłaty unijne dla obojga małżonków, zakaz niezdrowego jedzenia w szkołach, obwody wyborcze w referendach lokalnych. Trwa 78. posiedzenie Sejmu.

Zmiany w tzw. janosikowym. To już drugie czytanie projektu opracowanego przez komisje: finansów publicznych oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej, który jest wypracowany na podstawie projektu rządowego i poselskiego. Ma podnieść próg dochodów, od których województwa będą musiały dokonywać wpłat do budżetu państwa na rzecz innych regionów z 110 proc. do 120 proc. średnich dochodów podatkowych dla wszystkich województw sprzed dwóch lat. Ustawa określa także maksymalną wysokość janosikowego, która ma wynieść nie więcej niż 35 proc. dochodów podatkowych sprzed dwóch lat (wg projektu rządowego) lub  25 proc. bieżących dochodów podatkowych danego województwa (wg projektu poselskiego). Rządowa propozycja przewiduje też dodatkowe dotacje z budżetu na remonty i utrzymanie dróg wojewódzkich. W projekcie poselskim jest też propozycja, by zastąpić obecny sposób opłaty janosikowego na systemem zaliczek, rozliczanych po zakończeniu roku budżetowego na podstawie sprawozdania finansowego.

Opodatkowanie przedsiębiorstw z tzw. rajów podatkowych. Posłowie wysłuchali drugiego czytania projektu PO dotyczącego rajów podatkowych. Ma on objąć polskim podatkiem dochody zagranicznych spółek należących w całości lub części (min. 25 proc. udziałów) do polskich właścicieli i wspólników. Projekt powracił na salę sejmową po pracach w komisji finansów publicznych.

Ulgi podatkowe na trzecie i kolejne dziecko. Sejm debatował nad rządową ustawą, która zwiększa o 20 proc. kwotę ulgi w podatku PIT na trzecie i każde kolejne dziecko. Ulga na trzecie dziecko wzrasta o 332 zł (do 2.000 zł rocznie), a na każde kolejne - o 476 zł. Odliczenie podatku dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Projekt trafił na sale obrad po pracy w komisji finansów publicznych.

Oskładkowana umowa śmieciowa. Zgodnie z rządowym projektem od umów zlecenia będą pobierane składki emerytalne i rentowe. Składki od tych umów będą odprowadzane od kwoty równej co najmniej pensji minimalnej (1680 zł). Oskładkowaniem mają także zostać objęci członkowie rad nadzorczych. Drugie czytanie odbyło się po poprawkach podkomisji stałej do spraw rynku pracy.

Dopłaty unijne dla obojga małżonków. Senacki projekt przewiduje, że małżonkowie posiadający odrębne gospodarstwa rolne będą mogli otrzymać oddzielne numery identyfikacyjne, dzięki czemu oboje będą mogli uzyskiwać środki unijne. Obecnie posiadają oni wspólny numer, przez co o płatności z UE może ubiegać się tylko jeden z nich. W drugim czytaniu posłowie wysłuchali poprawek komisji rolnictwa i rozwoju wsi.

Koniec niezdrowej żywności w szkołach. Posłowie PSL zgłosili projekt, który zakłada, że ze szkolnych sklepików zniknęłaby niezdrowa żywość, np. chipsy, słodkie napoje, napoje energetyzujące czy fast foody. Zakaz obowiązywałby w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz innych placówkach oświatowo i opiekuńczo-wychowawczych. Za nieprzestrzeganie zakazu mają grozić kary pieniężne nawet do 5 tys. zł, ale nie mniej niż 1 tys. zł. Drugie czytanie miało rozpatrzeć poprawki wniesione przez komisje: edukacji, nauki i młodzieży, samorządu terytorialnego i polityki regionalnej oraz zdrowia.

Kolejne lokale wyborcze w referendach lokalnych. Komisja samorządu terytorialnego i polityki regionalnej wniosła projekt, który posłowie wysłuchali w drugim czytaniu. Wprowadza możliwość tworzenia odrębnych obwodów głosowania w przypadku referendum lokalnego, np. w szpitalu, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym, areszcie śledczym.

MamPrawoWiedziec.pl. Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG oraz Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Fundacji Batorego.

Zobacz najnowsze