Teraz w Sejmie: więcej elektroniki w urzędach, mniejsze chorobowe dla celników.

Trwa 80. posiedzenie Sejmu.

 
Posłowie zajmą się ustawą o obligacjach, zmianami w Służbie Celnej, w ustawie o usługach płatniczych i ustawie o spółkach handlowych, elektronizacją procesu tworzenia ksiąg wieczystych i ułatwieniami dla przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne.

 

Zmiany w obligacjach. Rządowy projekt ustawy o obligacjach powraca na salę sejmową po pracach w komisji finansów publicznych. Ma on wesprzeć rynek długoterminowych nieskarbowych papierów dłużnych, aby emisja obligacji komercyjnych mogła pełnić rolę dodatkowego, w stosunku do kredytów bankowych, źródła pozyskania kapitału. Ustawa wprowadza m.in. przyznanie zdolności emisyjnej podmiotom zagranicznym oraz spółkom celowym i wprowadzenie instytucji zgromadzenia obligatariuszy.

 

Mniejsze chorobowe dla celników. Projekt zgłoszony przez rząd dotyczy wzmocnienia organizacyjnego Służby Celnej oraz podniesienia jej sprawności m.in. przez stworzenie ułatwień dla przedsiębiorców kontrolowanych przez Służbę Celną, polegających na wprowadzeniu instytucji monitorowania posiadaczy zezwoleń lub świadectw (ma to skrócić kontrole Służby Celnej). Wprowadza także „jedno okienko rozliczeniowe”. To oznacza, że dyrektor tylko jednej z 16 izb celnych będzie rozliczał np. należności celne. Zmianie ulegnie m.in. wysokość tzw. uposażenia chorobowego celników przebywających na zwolnieniu lekarskim. Po zmianach ma to być 80 proc. wynagrodzenia, a nie jak obecnie 100 proc. Drugie czytanie odbędzie się po pracy nad projektem w komisji finansów publicznych.

 

Tańsze korzystanie z kart płatniczych. Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o usługach płatniczych ulega zmienie opłata interchange, czyli pobierana przez bank wydający kartę płatniczą przy każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty. Nie będzie ona mogła przekroczyć 0,2 proc. wartości transakcji płatniczej wykonanej przy użyciu karty debetowej oraz 0,3 proc. w przypadku karty kredytowej. Z kolei w przypadku transakcji wykonywanych przy użyciu karty płatniczej innej niż karta debetowa lub kredytowa stawka opłaty interchange nie będzie mogła przekroczyć 0,3 proc. Obecnie stawka opłaty interchange nie może przekroczyć 0,5 proc. Projekt zgłosili posłowie PO.

 

Elektronizacja zakładania ksiąg wieczystych. Obędzie się drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy Kodeks postępowania cywilnego. Proponowane rozwiązania przewidują dalszą informatyzację postępowania wieczystoksięgowego. Notariusze, komornicy i naczelnicy urzędów skarbowych obowiązkowo będą je rozpoczynali w formie elektronicznej. Drogą elektroniczną będą składane zarówno wnioski o założenie ksiąg wieczystych, jak i o wpis do nich. Projekt przyznaje zdolność procesową i sądową wojewódzkim zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności.
 
System teleinformatyczny dla spółek. Projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych wprowadza możliwość rejestracji spółek jawnych i komandytowych przez internet, za pomocą systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości i przy wykorzystaniu wzorców umów udostępnionych w tym systemie. Obecnie takie rozwiązanie dotyczy tylko spółek z o.o. Projekt zakłada ponadto zmiany w zakresie składania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego – obok bezpiecznego podpisu elektronicznego z ważnym kwalifikowanym certyfikatem ma być dopuszczony podpis potwierdzony profilem zaufanym Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP). Wnioskodawcy proponują też obniżenie opłat sądowych od wniosków o wpis do rejestru spółek, których umowy zawarto przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Opłata od wniosku o pierwszy wpis ma zostać obniżona z 500 do 250 zł, a od wniosku o zmianę z 250 zł do 200 zł. Zgodnie z propozycją wnioskodawców ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2015 r. Projekt wpłynął do Sejmu z inicjatywy grupy posłów PO.

 

Ulgi dla zatrudniających osoby niepełnosprawne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca, który przez 36 miesięcy zatrudnia osoby niepełnosprawne, może uzyskać pomoc w postaci zwrotu dodatkowych kosztów związanych z ich zatrudnieniem. Chodzi tu m.in. o koszty dostosowania pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb niepełnosprawnych oraz adaptacji lub zakupu sprzętu ułatwiającego wykonywanie im pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy. Projekt, który dostosowuje nasze prawo do unijnego, wprowadza ułatwienia w uzyskaniu dofinansowania wynagrodzeń dla nowych pracowników niepełnosprawnych. Będzie ono przysługiwać m.in. tym pracodawcom, którzy zwiększyli zatrudnienie ogółem. Obecnie konieczne jest też wykazanie wzrostu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych.

Zobacz najnowsze