Ustawa budżetowa na 2014 i wniosek o wotum nieufności dla ministra Kalemby ? zobacz harmonogram 51. posiedzenia Sejmu

W dniach 9–11 października odbędzie się 51. posiedzenie Sejmu, na którym posłowie wysłuchają pierwszego czytania projektu ustawy budżetowej na rok 2014.

Sejm będzie głosował nad wnioskiem o wotum nieufności dla Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby wniesionym przez posłów Prawa i Sprawiedliwości.

Posłowie wysłuchają również sprawozdań komisji:
- o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla pracowników i przedsiębiorców na rzecz ochrony miejsc pracy, związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego, dotyczącym bezpośredniej pomocy finansowej na dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniami przez przedsiębiorców, u których przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej oraz określenia zasad dofinansowania z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy;
- o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczącym wzmocnienia bezpieczeństwa prawidłowej realizacji zamówień publicznych (mechanizmy nadzoru nad prawidłowym wykonawstwem zamówień) oraz wzmocnienia praw podwykonawców w tym terminowej i pełnej wypłaty wynagrodzenia;
- o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, wprowadzającym możliwości zwrotu dłużnikowi opłaty za egzekucję przez komornika świadczeń pieniężnych pod określonymi w ustawie warunkami;
- o poselskim projekcie uchwały w sprawie wyrażenia solidarności z prześladowanymi wspólnotami chrześcijańskimi w Egipcie i Syrii;
- o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy – Karta Nauczyciela, dotyczącym przyznania nauczycielom przedszkoli uprawnienia do ulgowych przejazdów publicznym transportem zbiorowym.
 
Odbędzie się pierwsze czytanie:
- rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw;
oraz poselskich projektów ustaw:
- o zmianie ustawy Kodeks pracy,
- o przyznaniu świadczenia pieniężnego i renty inwalidzkiej przysługującym sybirakom –kombatantom przebywającym w latach 1939-1956 na przymusowym zesłaniu lub deportacji w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich,
- o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Sejm zapozna się z:
- Informacją Rady Ministrów na temat realizacji przez rząd Paktu dla Kultury zakładającego podwyższenie wydatków na kulturę do co najmniej 1 proc. PKB w perspektywie do 2015 r.

Ostatniego dnia odbędą się głosowania m.in. nad:
- zmianami w ustawie Prawo o ruchu drogowym, ustawie o drogach publicznych i niektórych innych ustawach, regulujących m.in. kwestie liczby i funkcjonowania fotoradarów,
- wnioskiem o odrzucenie informacji Rady Ministrów na temat aktualnej sytuacji finansowej systemu ubezpieczeń społecznych, efektywności działania otwartych funduszy emerytalnych, zabezpieczenia wypłaty bieżących świadczeń emerytalnych i rentowych oraz przewidywanej wysokości emerytury wypłacanej z I i II filara ubezpieczeniowego.
 

Informacja powstała na podstawie danych dostępnych na stronach Sejmu RP – planu i harmonogramu posiedzenia, a także omówienia ustaw dostępnych na podstronach poszczególnych projektów.