Ustawa o obronie Ojczyzny

Więcej żołnierzy, wynagrodzenie dla odbywających służbę zasadniczą, przedsiębiorcy pod rozkazami ministra obrony i z nakazem zatrudnienia żołnierza służby zasadniczej. Co znajdziemy w nowej ustawie o obronie ojczyzny?

Rządowy projekt ustawy o obronie Ojczyzny wpłynął do Sejmu 28 lutego, cztery dni po wybuchu wojny w Ukrainie. Projekt liczy 447 stron (i ponad 800 artykułów) został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Link do projektu w komentarzu

Ustawa jest regulacją o charakterze całościowym. Skutkiem jej przyjęcia będzie uchylenie 14 ustaw, które dotychczas normowały kwestie związane m.in. ze służbą wojskową i obronnością. Celem ustawy jest wzmocnienie i modernizacja polskiej armii oraz zwiększenie liczby żołnierzy.

Według założeń ma wejść w życie 1 lipca 2022 r.

Więcej pieniędzy na armię

W projekcie ustawy rząd przewidział wzrost wydatków na finansowanie potrzeb obronnych kraju. W 2022 r. będzie to nie mniej niż 2,2, proc. PKB, w 2023 r. – 2,3 proc. PKB, a w 2024 r – 2,5 proc. PKB. Jednak już w trakcie pierwszego czytania projektu minister obrony Mariusz Błaszczak zapowiedział, że wydatki obronne osiągną wyższy poziom, zamiast zakładanego 2,5 proc. PKB będzie to 3 proc. PKB już w 2023 r. 

Nowy mechanizm finansowania sił zbrojnych. Przy Banku Gospodarstwa Krajowego utworzony zostanie Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Fundusz ma być zasilany m.in. środkami ze skarbowych papierów wartościowych, obligacji BGK, wpłatami z budżetu państwa, wpłatami z zysku NBP, wynajmu poligonów, zysków Agencji Mienia Wojskowego.

Zasadnicza służba wojskowa – jeszcze nie obowiązkowa

Ustawa nie przywraca powszechnej obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej, ale ustawodawca zostawił sobie furtkę do wprowadzenia, w razie potrzeby, takiego rozwiązania.

Czynna służba wojskowa, zasadnicza służba wojskowa, służba w rezerwie

Czynna służba wojskowa polega na pełnieniu: 

1) zasadniczej służby wojskowej

2) terytorialnej służby wojskowej

3) służby w aktywnej rezerwie w dniach tej służby oraz odbywaniu ćwiczeń wojskowych w ramach pasywnej rezerwy

4) zawodowej służby wojskowej

5) służby w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. 

Zasadnicza służba wojskowa polega na pełnieniu: 

1) obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej

Zobacz najnowsze

2) dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

Odbycie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej będzie zapewniać pierwszeństwo w powołaniu do zawodowej służby wojskowej a także pierwszeństwo w zatrudnieniu w urzędach administracji publicznej.

Wynagrodzenie za służbę ma przyciągnąć chętnych do armii

Za okres odbywania dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej będzie przysługiwać uposażenie w wysokości najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego – czyli ponad 4 tys zł. Według ministra obrony, to rozwiązanie przyczyni się do zwiększenia liczebności armii do ok. 300 tys żołnierzy w ciągu kilku lat (250 tys. żołnierzy zawodowych i 50 tys. żołnierzy WOT).

Dla żołnierzy, którzy pozostaną dłużej w służbie przewidziane są świadczenia motywacyjne. Po 25 latach będzie to 1500 zł, a po 28 latach i 6 miesiącach – 2500 zł.

Jednym z założeń projektu było przekształcenie organizacyjne w administracji wojskowej. Zniesione mają być wojewódzkie sztaby wojskowe wraz z wojskowymi komendami uzupełnień. Na ich miejsce mają być powołane wojewódzkie centra rekrutacji oraz Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji. Jak napisanano w uzsadnieniu nowe organy będa zajmowąc się przede wszystkich rekrutacją i mobilizacją nowych żołnierzy. 

Zarządzanie kryzysowe będzie podporządkowane Wojskom Obrony Terytorialnej

Obowiązki przedsiębiorców na rzecz obronności państwa

Według propozycji zawartych w ustawie minister obrony narodowej będzie mógł nałożyć na każdego przedsiębiorcę zadania na rzecz obronności kraju, m.in 

– produkcja, 

–naprawy, 

–świadczenie usług w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, 

–utrzymywanie w stanie stałej gotowości obronnej państwa mocy produkcyjnych, naprawczych lub usługowych.

Pracodawcy nie będą mogli zakończyć umowy o pracę z osobą w trakcie odbywania zasadniczej służby wojskowej (w zakres której wchodzi 28 dni szkolenia podstawowego i 11 miesięcy szkolenia specjalistycznego), a także rok po zakończeniu szkolenia. Osobie, która odbędzie takie szkolenie, będzie przysługiwał urlop bezpłatny na czas trwania szkolenia.

Pierwsze czytanie projektu odbyło się 3 marca. Projekt został skierowany do dalszych prac w komisji obrony narodowej.

Link do projektu:

https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/A410A2DB9443F201C12587F70034F71A/%24File/2052.pdf