W dniach 6-7 listopada odbędzie się 53. posiedzenie Sejmu - czym zajmą się posłowie?

Na początku posiedzenia posłowie uczczą pamięć premiera Tadeusza Mazowieckiego.

Następnie będą obradować nad projektem ustawy budżetowej na 2014 rok. Komisja Finansów Publicznych zaopiniuje rządowy projekt utrzymania podwyższonych o 1 pkt. proc. stawek VAT. Ostatniego dnia Sejm będzie głosował nad przyjęciem obywatelskiego wniosku o referendum ogólnokrajowe dotyczące systemu edukacji,  „Ratuj maluchy i starsze dzieci też”.
 
Pierwszego dnia obrad posłowie wysłuchają sprawozdań odpowiednich komisji sejmowych:
- o projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej; 
- o projekcie zmian w ustawie o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, dotyczącym obowiązujących stawek VAT;
- o projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, dotyczącym wprowadzenia stabilizującej reguły wydatkowej;
- o projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego na terytorium Polski;
- o projekcie ustawy o cudzoziemcach, upraszczającym niektóre procedury związane z pobytem cudzoziemców w Polsce, szczególnie tych, którzy nie naruszają prawa polskiego i nie korzystają ze świadczeń pomocy społecznej; projekt dostosowuje prawo polskiego do unijnego;
- o projekcie ustawy o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, dotyczącym wspólnego rynku wina na terenie UE;
- o projekcie zmian w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych dotyczącym powoływania i wynagradzania dyrektorów sądów powszechnych;
- o projekcie ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece, dotyczącym przesunięcia do 1 lipca 2014 r. terminu wejścia w życie ww. ustawy.;
- o projekcie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PKP, ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o transporcie kolejowym;
- o projekcie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, dotyczącym przeznaczenia w latach 2014–2016 ze środków Funduszu Reprywatyzacji corocznie kwoty do 200 mln złotych na finansowanie wypłaty odszkodowań;
- o projekcie uchwały w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki.
 
W czwartek Sejm zapozna się w pierwszym czytaniu z projektami ustaw:
- rządowym ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw;
- poselskim o zmianach w Kodeksie karnym;
- poselskim o zmianach w Kodeksie postępowania karnego;
- poselskimi o zmianie ustawy o broni i amunicji;
- ustawy o zmianach w ustawie o kredycie konsumenckim oraz ustawie Kodeks wykroczeń.
 
W piątek zostaną poddane pod głosowanie sprawozdania:
 - o projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o dozorze technicznym;
- o projektach ustaw o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska;
Posłowie będą także głosować nad:
- obywatelskim wnioskiem o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy o szczególnym znaczeniu dla państwa i obywateli dotyczącej systemu edukacji „Ratuj maluchy i starsze dzieci też”;
- pierwszym czytaniem poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych;
- pierwszym czytaniem poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
- pierwszym czytaniem poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy;
 - pierwszym czytaniem poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych;
- sprawozdaniem Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2012 roku wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy oraz ze stanowiskiem Komisji. 
 
 
Informacja powstała na podstawie danych dostępnych na stronach Sejmu RP – planu i harmonogramu posiedzenia, a także omówienia ustaw dostępnych na podstronach poszczególnych projektów.  

Zobacz najnowsze