W PE sesja z polskimi akcentami

Wsparcie finansowe dla pracowników tyskiego Fiata, unijny budżet na 2015 rok, przystąpienie Chorwacji do strefy EOG oraz wybór Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich – tym m.in. będą się zajmować europosłowie na rozpoczynającej się sesji plenarnej (15-18.12). O nagrodę Lux Prize powalczy “Ida”.

Jan Olbrycht (EPL, PO) odpowiada za sprawozdanie dotyczące wsparcia zwolnionych pracowników Fiata w Polsce. Parlament będzie głosować nad przyznaniem Polsce 1,2 mln euro w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji. Fabryka zwolniła w pierwszym kwartale 2013 r. 1450 osób. Ponadto europosłowie będą głosować nad przyznaniem środków Whirlpool Europe S.r.l. (Włochy), Odyssefs Fokas S.A. (Grecja) i Air France (Francja).

Budżet na 2015 r. Europosłowie wynegocjowali budżet na 2015 r., ustalając wydatki na poziomie 141,2 mld euro, a zobowiązania – 145,3 mld euro. Budżet zmniejszono o 800 mln euro w stosunku do 2014 r., ale jest on elastyczniejszy. Najwięcej środków, ok. 67 mld euro, ma służyć pobudzaniu wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, w tym 51 mld euro przeznaczono na poprawę spójności gospodarczej społecznej i regionalnej. Do sektora rolniczego rolniczego ma trafić ponad 44 mld euro. Za przedstawienie części dotyczącej optymalnych wysokości składek członkowskich odpowiadać będzie Janusz Lewandowski (EPL, PO).

Więcej o procedurze uchwalania budżetu

Ramy wieloletniego budżetu UE 2014-2020

Co to znaczy dla Polski? Po pierwsze redukcja wydatków nie obejmie funduszy regionalnych, a po drugie – w przeciwieństwie do poprzedniego projektu – nie będzie ograniczeń rezerwy kryzysowej, z której można będzie wypłacać rekompensaty w związku z rosyjskim embargiem.

Pomoc państwom dotkniętym kataklizmami naturalnymi. Posłowie PE będą także debatować nad uruchomieniem Funduszu Solidarnościowego UE. Jego zadaniem jest wsparcie państw, których dotknęły klęski naturalne: Włoch (powodzie), Grecji, Słowenii (trzęsienia ziemi) i Chorwacji (burza lodowa), oraz udzielenie pomocy Serbii, Chorwacji i Bułgarii dotkniętych powodziami.

Głosowanie nad poszerzeniem strefy EOG. Posłowie podejmą decyzję dotyczącą włączenia Chorwacji do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Będą ponadto debatować nad podpisaniem z Gruzją układu stowarzyszeniowego. Wysłuchana zostanie opinia Rady, a głosowanie w tej sprawie planowane jest na luty.

Jerzy Buzek (EPL, PO) jest sprawozdawcą umowy o współpracy w zakresie globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS) do celów cywilnych pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Królestwem Marokańskim. Porozumienie ma na celu wzmocnienie i ustalenie zasad współpracy w zakresie nawigacji satelitarnej. Jej elementem są badania naukowe, produkcja przemysłowa, szkolenia, serwis i rozwój rynku.

Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) przedstawi także umowę w sprawie współpracy naukowej i technologicznej UE z Ukrainą. Zakłada ona udoskonalenie i zacieśnienie współpracy w zakresie nauki i technologii i ma pozwolić na dalszą wymianę wiedzy specjalistycznej z korzyścią dla środowisk naukowych, przemysłu i obywateli.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich. Od 2013 r. funkcję tę pełni Irlandka Emily O’Reilly. Najprawdopodobniej będzie kontynuowała swoją pracę, gdyż jest jedynym zgłoszonym kandydatem. Rzecznika powołuje Parlament Europejski większością głosów w głosowaniu tajnym na czas trwania swojej jego kadencji.

Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem. Europosłowie będą glosować nad przystąpieniem UE do konwencji. Ma ona na celu ochronę zagrożonych gatunków fauny i flory poprzez wprowadzenie środków kontroli międzynarodowego handlu okazami tych gatunków. Konwencja weszła w życie w 1975 r. i do chwili obecnej przystąpiło do niej 178 stron.

Zadaniem Andrzeja Dudy (EKR, PiS) jest przeprowadzenie przez PE procesu ujednolicenia wybranych aktów prawnych, które (zgodnie z unijnym prawem) muszą zostać zunifikowane nie później niż po 10 wprowadzonych zmianach.

Oświadczenia Komisji i Rady. Będą one dotyczyły zbliżającego się posiedzenia Rady Europejskiej, które odbędzie się w dniach 18-19 grudnia pod przewodnictwem Donalda Tuska. Zobacz przewidywane tematy wystąpień. Komisja ma przedstawić ponadto plan pracy na rok 2015.

Podczas najbliższego posiedzenia europosłowie będą ponadto debatować m.in. nad przyznaniem Palestynie statusu państwa czy sytuacją na Morzu Śródziemnomorskim i opracowaniu całościowego podejścia UE do problemu migracji. Zajmą się także kwestią ochrony pracowników i przemysłu stalowego krajów Unii.

Lux Prize dla "Idy"? W środę zostanie przyznana także nagroda filmowa Lux Prize. Ustanowiona w 2007 r. ma nagradzać filmy, które promują kulturę europejską i przekazują uniwersalizm wartości. Wśród 3 nominowanych filmów jest “Ida” Pawła Pawlikowskiego.

Transmisja online w środę o 12.00.

Zobacz najnowsze