W Sejmie: finansowanie nauki i regulacje na rynku farmaceutycznym

Na 81. posiedzeniu Sejmu w dniach 3-5 grudnia: finansowanie nauki, rynek farmaceutyczny i Kodeks wyborczy

Definicja „sfałszowanego produktu leczniczego” i zwiększenie nadzoru nad wytwarzaniem i dystrybucją leków to przedmiot regulacji, na którymi będą pracować posłowie. Rządowy projekt zmian jest odpowiedzią na dyrektywę unijną. Zmiany dotkną producentów i dystrybutorów leków, którzy będą podlegać będą podlegać inspekcjom, sprawdzającym, czy spełniają oni wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania oraz Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Poprawki do projektu w imieniu komisji przedstawi Janina Okrągły z KP PO.
 
Przedmiotem obrad będą składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników. Projekt przedłuża okres funkcjonowania składek w obecnej wysokości, przewidzianych na lata 2012-2014 do roku 2016. Oznacza to, że w gospodarstwach do 6 ha składkę za rolnika opłaca KRUS, a w gospodarstwach większych obowiązek ten należy do rolnika. Rządowy projekt analizowała komisja polityki społecznej i rodziny, która nie przyjęła w nim żadnych poprawek.
 
Sejm będzie obradował wspólnie nad dwoma projektami: komisyjnym i rządowym, dotyczącymi zasad finansowania nauki. W myśl ustawy podstawą finansowania nauki będzie Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej, na której znajdą się najważniejsze ośrodki naukowe w kraju. Projekt ma na celu zwiększenie nakładów na popularyzację nauki w formie uczestnictwa w targach, wystawach i ekspozycjach. Ze środków będą mogły korzystać także biblioteki, posiadając unikalne zbiory. Podstawą do przyznania środków będzie algorytm liczbowy, a nie opinia ekspertów. Dane o funkcjonowaniu instytucji naukowych zostaną włączone do systemu informatycznego POL-on. Opinię komisji w sprawie projektów przedstawi Jan Kaźmierczak z KP PO. 
 
Posłowie wysłuchają drugiego czytania projektu zmian w Kodeksie postępowania cywilnego oraz ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Polskie orzeczenia sądów w sprawach cywilnych i handlowych będą obowiązywać w każdym kraju członkowskim UE bez konieczności załatwiania klauzuli wykonalności. Ta zasada będzie dotyczyć także unijnych orzeczeń wykonywanych w Polsce. Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnego.  
 
Pod obrady trafi ustawa o samorządzie gminnym. Na mocy zmian w projekcie poselskim funkcja wójta, burmistrza i prezydenta miasta będzie mogła był łączona z mandatem senatora. Celem ustawodawców jest wzmocnienie pozycji Senatu, a także umożliwienia samorządowcom reprezentowania spraw lokalnych na poziomie ogólnokrajowym.
 
Posłowie będą obradować nad projektem ustawy o Karcie Dużej rodziny, wprowadzającej ulgi dla rodzin wielodzietnych (co najmniej troje dzieci) niezależnie od dochodu, jaki uzyskują. Karta Dużej Rodziny będzie dawała m.in. zniżki w muzeach, obiektach sportowych, a także w opłatach paszportowych. 
 
Sejm zajmie się problemem braku przepisów umożliwiających kontrolę przestępców seksualnych. W projekcie zmian posłowie proponują wprowadzić środki ochrony społeczeństwa, w szczególności małoletnich, m.in.: utworzenie rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym, zakaz wykonywania przez te osoby niektórych zawodów lub podejmowania określonych rodzajów zajęć, określenie miejsc szczególnego zagrożenia i zasad ich monitoringu. Projekt będzie uzasadniać posłanka SP Beata Kempa.
 
Jednym z punktów obrad będzie także nowelizacja Kodeksu wyborczego. Projekt ma celu zwiększenie przejrzystości procesu wyborczego, m.in. poprzez nagrywanie prac komisji, obowiązek całkowitej izolacji wyborcy w trakcie głosowania, wprowadzenie przezroczystych urn wyborczych. Autorzy projektu, posłowie KP PiS, postulują także zmianę składu PKW i zwiększenie liczby członków okręgowych i rejonowych komisji wyborczych.

Zobacz najnowsze