Współczesny lobbysta działający w Polsce

Współcześnie lobbysta mocno jest powiązany ze sferą biznesu, do której przynależy. Jednym z podstawowych zadań lobbysty jest doradzanie klientom, mogą to być: grupy interesu, konsumentów, podmioty gospodarcze oraz przedsiębiorstwa. Ze względu na szeroki wachlarz świadczonych usług lobbysta powinien być kompetentny i świadomy odpowiedzialności wobec społeczeństwa.

Lobbysta jako podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową

Lobbysta jest podmiotem działalności lobbingowej, którą reguluje prawo (ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa). Zgodnie z ustawą lobbing postrzegany jest jako każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa. Zgodnie z wymaganiami ustawy o działalności lobbingowej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzi rejestr podmiotów zawodowo wykonujących działalność lobbingową. Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 rejestr obejmował 397 podmiotów. Rejestr obejmuje: firmy/przedsiębiorstwa wykonujące zawodową działalność lobbingową w ilości 258, osoby fizyczne wykonujące zawodową działalność lobbingową w ilości 139. Na podstawie wpisu do rejestru podmioty mają prawo wykonywać działalność w siedzibach urzędów obsługujących organy władzy publicznej w celu właściwego reprezentowania interesów podmiotów, na rzecz których prowadzą działalność lobbingową.

Sylwetka zawodu lobbysta

Profesjonalni lobbyści powinni dysponować doskonałą wiedzą na temat procedur podejmowania decyzji, nie wyłączając wiedzy z zakresu prawa, polityki, public relations czy ekonomii. Działalność zawodowego lobbysty polega na nawiązywaniu w imieniu klienta kontaktów z przedstawicielami władz, czy instytucjami publicznymi w celu uzyskania informacji i przedstawienia jego interesów w trakcie stanowienia prawa. Jest to zawód, który łączy kilka profesji w jednym: polityka, dziennikarza, dyplomaty, analityka, prawnika i psychologa. Zawód lobbysta zarejestrowany został pod nr kodu 243202 w standardach kwalifikacji zawodowej, co wynika z klasyfikacji zawodów i specjalności, która ma swoje zastosowanie w Polsce. Standardy kwalifikacji zawodowych mają charakter trójwymiarowego modelu, zgodnie z którym każda cecha psychofizyczna, wiedza i umiejętność zdefiniowane są za pomocą składowej kwalifikacji, rodzaju kwalifikacji oraz poziomu kwalifikacji. Rozróżnienie poziomów kwalifikacji zawodowych jest ściśle związane ze stopniem złożoności zadań zawodowych i nie wiąże się z poziomem wykształcenia. Zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności zawód lobbysta zaliczony został do grupy specjalistów o charakterze ekonomicznym i zarządzania w zakresie spraw public relations. Zgodnie z klasyfikacją specjalistami do spraw public relations uznani zostali: etyk biznesu, lobbysta oraz specjalista do spraw public relations.

Zobacz najnowsze

O Autorce

dr Joanna Dzieńdziora – doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, specjalność: zarządzanie zasobami ludzkimi. Adiunkt w Katedrze Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Koordynator ds. Seminarium Doktorskiego. Trener biznesu. Autorka wielu książek i artykułów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada doświadczenie menedżerskie, wieloletni pracownik administracji publicznej. Dodatkowo zainteresowania badawcze autorki skupiają się wokół zagadnień zarządzania lobbingiem, kompetencji lobbystów oraz roli kobiet w biznesie.

Publikacja współfinansowana ze środków projektu Lobbying transparency in Poland, finansowanego ze środków Open Society Initiative for Europe jako część działań Fundacji Open Society