Zdrowie i pomoc społeczna

Jakie programy profilaktyczne realizowane są w twojej gminie? Czy w przychodniach na terenie twojej gminy znajdziesz specjalistę, którego szukasz? Jakie wygląda pomoc społeczna w twojej gminie? Przybliżamy zadania gminy w ochronie zdrowia i pomocy społecznej.

Gmina organizuje podstawową opiekę zdrowotną. To, w jaki sposób działają przychodnie, kiedy są otwarte i z porady jakich specjalistów możemy w nich skorzystać – zależy właśnie od niej. Samorząd promuje także prozdrowotne postawy wśród mieszkańców. Swoje zadania ma także województwo – prowadzi szpitale wyższego szczebla – specjalistyczne i służące wszystkim mieszkańcom danego regionu.

Co może zrobić gmina?

 • nadzorować pracę przychodni,
 • kupować sprzęt i aparaturę,
 • opracować i finansować programy zdrowotne i profilaktyczne, np. szczepienia przeciw grypie, badania w kierunku wykrywania nowotworów, leczenie nadwagi i otyłości wśród dzieci,
 • starać się o kontrakt w wojewódzkich NFZ na obsługę gminy (lub kilku gmin) przez podstawowy zespół ratownictwa medycznego,
 • zabiegać w NFZ o kontrakt dla wybranego lekarza specjalisty.

Czy gmina finansuje opiekę zdrowotną?

Opiekę zdrowotną finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia, jednak jeśli potrzeba więcej pieniędzy – gmina dokłada środki z własnego budżetu. W przypadku zakupu sprzętu czasem korzysta ze wsparcia różnych fundacji, takich jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Zobacz najnowsze

Pomoc społeczna

Samorządy są zobowiązane do pomocy potrzebującym mieszkańcom, nawet gdy taki obowiązek spoczywa również na ich bliskich. Wsparcie organizowane jest poprzez ośrodki pomocy społecznej i ośrodki pomocy rodzinie, które działają w każdej gminie. Instytucje te tworzone są na podstawie uchwały rady gminy, która nadaje im statut i przekazuje w zarząd określone mienie. Ośrodki te działają w oparciu o gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych.

Co może gmina?

 • organizować domy pomocy społecznej i nadzorować ich pracę,
 • zapewniać dzieciom opiekę w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych (np. koła zainteresowań, świetlice, kluby wychowawcze), specjalistycznych (np. organizujących zajęcia terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne czy logopedyczne) oraz poprzez pracę podwórkową prowadzoną przez wychowawcę,
 • przyznawać i wypłacać zasiłki,
 • udzielać schronienia, zapewniać posiłki oraz ubrania mieszkańcom tego pozbawionym,
 • organizować pomoc w przypadku pożaru, powodzi, wichury,
 • działać na rzecz ochrony praw dziecka i rodziny,
 • organizować opiekę i pomoc pielęgniarską dla osób tego potrzebujących,
 • realizować programy mające na celu usamodzielnienie osób z niepełnosprawnością, bezrobotnych, osób w kryzysie bezdomności lub niedostosowanych społecznie.

Skąd gmina bierze na to pieniądze?

Pomoc społeczną samorząd finansuje:

 • z własnych środków budżetowych,
 • dotacji z budżetu centralnego,
 • dofinansowań z programów Unii Europejskiej.

Zapytaj radnych i radne:

 • Czy gmina wspiera przychodnie działające na jej terenie, w jaki sposób? 
 • Jakie działania podejmą, aby promować właściwe postawy zdrowotne wśród mieszkańców?
 • Jak samorząd może pomagać osobom najbardziej potrzebującym wyjść z trudnej sytuacji?
 • Czy nasza gmina powinna przyjąć uchodźców?