Nowe prawa: kontakt urzędnika z obywatelem ma być łatwiejszy

Umożliwi to nowy rejestr z danymi kontaktowymi do obywateli.

#weszło w sobotę, 21 grudnia

  • Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie morskim dostosowuje polskie prawo do dwóch dyrektyw unijnych (2017/2109 oraz 2010/65/UE).
  • Pierwsza dyrektywa zapewnia służbom prowadzącym akcje poszukiwawczo-ratownicze szybki i bezpośredni dostęp do danych osób podróżujących na statkach pasażerskich. Armatorzy statków będą przekazywać dane osobowe do systemu informatycznego administracji morskiej.
  • Druga dyrektywa dotyczy ujednolicenia wymagań i procedur dla szybkich promów pasażerskich i statków pasażerskich typu ro-ro (tzw. rorowce, służą do przewozu pojazdów i ładunków toczonych), w sytuacji gdy statek może stwarzać ryzyko.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim

#weszło w sobotę, 22 grudnia

  • 22 grudnia ruszył Rejestr Danych Kontaktowych – baza danych kontaktowych do obywateli, dzięki którym urzędnik będzie mógł skontaktować się w pilnych sprawach  z każdym, kto poda swoje dane w rejestrze. Urzędnik będzie mógł zadzwonić lub napisać maila, np. żeby przypomnieć o kończącym się terminie ważności paszportu lub poinformować o brakującym dokumencie w prowadzonej sprawie. 
  • RDK jest dobrowolny. Można się do niego dopisać w urzędzie albo online przez stronę gov.pl przy pomocy e-dowodu lub profilu zaufanego. 
  • Ministerstwo zapewnia, że podane dane będą całkowicie bezpieczne i nie zostaną wykorzystane np. w celach marketingowych. Dane można będzie usunąć. Można też zadecydować, czy udostępnić tylko mail lub telefon, czy oba źródła kontaktu.
  • RDK jest częścią Systemu Rejestrów Państwowych, w którym funkcjonują już Rejestr PESEL, Rejestr Dowodów Osobistych i Rejestr Dokumentów Paszportowych.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy - Prawo telekomunikacyjne, ustawy o zasadach przeprowadzania zbiórek publicznych oraz niektórych innych ustaw

Zobacz najnowsze

#częściowo weszło w środę, 25 grudnia

  • Firmy telekomunikacyjne oferujące publicznie dostępny internet muszą udostępniać regulamin i cennik na swoich stronach internetowych oraz dostarczać go abonentowi nieodpłatnie na trwałym nośniku (w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej) najpóźniej wraz z umową. To abonent wybiera na jakim nośniku otrzyma te informacje.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

#częściowo weszło w sobotę, 28 grudnia

  • ZUS na elektroniczny wniosek udostępni komornikowi sądowemu elektroniczny wykaz zawierający dane dotyczące dłużników alimentacyjnych uchylających się od płatności. Będą to m.in. imię i nazwisko, numer PESEL, adres zameldowania, data zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych lub do ubezpieczenia zdrowotnego, podstawa wymiaru składek. Jeśli dane się zmieniły, ZUS prześle zaktualizowany wykaz. Wymiana informacjami działa w dwie strony – komornik też informuje ZUS np. o zaprzestaniu prowadzenia egzekucji świadczeń alimentacyjnych. 
  • Dzięki łatwiejszemu dostępowi do większej liczby informacji oraz ich bieżącej aktualizacji ściganie dłużników przez komorników ma być sprawniejsze. Od listopada obowiązują zmiany w prawie, zgodnie z którymi to właśnie komornik będzie ustalał faktyczny adres zamieszkania dłużnika, który nie odbiera wezwań. Będzie to możliwe właśnie m.in. dzięki informacjom z ZUS-u. Dotychczas przyjmowano, że wezwanie sądowe zostało doręczone po dwóch próbach skończonych awizowaniem. 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych