Konfederacja

Najbardziej prawicowy projekt na polskiej scenie politycznej przedstawia się jako partia przede wszystkim antysystemowa, będąca połączeniem środowisk wolnościowych, narodowych i monarchistycznych. Efekty potrzeby pogodzenia stanowisk tych trzech stronnictw widoczne są w poglądach partii na większość najważniejszych kwestii w polskiej debacie publicznej.

Bezpieczeństwo narodowe jest jednym z kluczowych tematów dla partii Sławomira Mentzena. Konfederaci opowiadają się przede wszystkim za większym dozbrajaniem polskiej armii i skupieniem się na przygotowaniu zarówno służb zawodowych, jak i zwykłych obywateli do spełniania obowiązków patriotycznych w przypadku wojny. 

Konfederacja podkreśla potrzebę silnej niezależności i suwerenności militarnej Polski, nie uznając sojuszy międzynarodowych za efektywne. Konfederacja dostrzega także potrzebę większej kontroli granic kraju – opowiada się za wzmożonym nadzorem migrantów przybywających do Polski i często przestrzega przed ryzykami związanymi z pobytem w Polsce uchodźców z krajów zza wschodniej granicy. Otwarcie sprzeciwia się także idei multikulturalizmu.

W wymiarze energetycznym konfederaci chcą zapewnić bezpieczeństwo poprzez odrzucenie polityki klimatycznej Unii Europejskiej, a więc zablokowanie programów takich jak Fit for 55 czy Green Deal. Postulują utworzenie polskiej elektrowni jądrowej, która miałaby być kamieniem milowym w procesie dążenia do suwerenności energetycznej kraju.

Nie jest tajemnicą, że aktyw partyjny to skrajni liberałowie, a nawet libertarianie. Stąd postulaty ekonomiczne partii opierają się na radykalnych obniżkach podatków (chociażby VAT-u, akcyzy czy opłat paliwowych). Wynagrodzenie do wysokości 12-krotności płacy minimalnej miałoby nie być obarczone koniecznością zapłacenia PIT-u ani składek na ZUS. Istotną grupą wyborczą skrajnej prawicy są przedsiębiorcy – im Mentzen proponuje dobrowolność w płaceniu ZUS-u, niezależnie od dochodów. 

Problemy mieszkaniowe Polaków Konfederacja chce rozwiązać deregulacją sektora budowlanego. Deweloperzy nie musieliby więc przestrzegać części z obecnie panujących przepisów, co według partii obniżyłoby koszty budowy, a później samych mieszkań. 

Zobacz najnowsze

Politykę społeczną ugrupowanie Mentzena chce opierać o wspomniane obniżki podatków, a nie programy socjalne. Nie dziwi więc silny sprzeciw wobec 300+, waloryzacji 500+, oraz 13. i 14. emerytury. Dziś Konfederacja głosowałaby również za zrównaniem wieku emerytalnego. 

Konfederaci mają też swoją wizję na edukację. Opowiadają się za likwidacją kuratoriów i wzmocnieniem pozycji dyrektora szkoły. Jednocześnie postulują zniesienie karty nauczyciela i urynkowienie zawodu. Chcą też okrojenia programów nauczania. Przede wszystkim jednak proponują bon opiekuńczo-edukacyjny, podążający za uczniem i wypłacany co miesiąc placówce do której uczęszcza.

Rolnikom proponują zatrzymanie napływu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy i uproszczenie prawa budowlanego dla gospodarstw. Popierają również chów klatkowy i funkcjonowanie ferm futrzarskich. Sprzeciwiają się interwencjom NGO-sów walczących o prawa zwierząt na terenach prywatnych gospodarstw. 

Konfederacja odznacza się także autorskim programem reformy służby zdrowia, który opiera się na urynkowieniu NFZ i spowodowaniu, by rywalizował z prywatnymi podmiotami na wolnym rynku usług medycznych. Partia proponuje bon zdrowotny w wysokości około 4 tysięcy złotych rocznie na osobę.