Jak złożyć protest wyborczy?

Każdy wyborca, który wziął udział w niedzielnych wyborach, ma prawo do złożenia protestu wyborczego. Jak to zrobić? Wyjaśniamy.

Chcesz złożyć protest wyborczy?

Musisz znajdować się w spisie wyborców w swoim okręgu. Protest przeciwko ważności wyborów w danym okręgu może wnieść wyborca, którego nazwisko w dniu wyborów było umieszczone w spisie wyborców w jednym z obwodów głosowania na obszarze danego okręgu wyborczego. Protest może też złożyć przewodniczący obwodowej komisji wyborczej i pełnomocnik wyborczy.

Jakie możesz mieć powody, by złożyć protest?

Twoim zdaniem ktoś dopuścił się przestępstwa przeciwko wyborom, które miało wpływ na przebieg głosowania lub ustalenie wyników wyborów (np. ktoś prowadził agitację wyborczą, ktoś zagłosował za kogoś, Twoje nazwisko nie znajdowało się na liście wyborców, karty nie były podstępowane, ktoś z komisji dorzucił karty do urny wyborczej).

Twoim zdaniem ktoś naruszył przepisy Kodeksu dotyczące głosowania lub ustalenia wyników wyborów.

Zobacz najnowsze

Protesty składa się:
  • do Sądu Najwyższego;
  • w formie pisemnej.
Żeby protest mógł być rozpatrzony:
  • zawrzyj w nim twoje imię i nazwisko oraz nr PESEL; 
  • zaznacz, w którym z obwodów do głosowania na obszarze danego okręgu wyborczego w spisie wyborców było umieszczone twoje imię i nazwisko;
  • umieść wniosek o stwierdzenie nieważności wyborów/wyborów w danym okręgu wyborczym/wyboru posła/wyboru senatora;
  • przedstaw zarzuty i popierające je dowody (np. zdjęcia, dokumenty, zeznania świadków);
  • uzasadnij zarzuty i własnoręcznie podpisz dokument.

Jeśli przebywasz za granicą, protest składasz do odpowiedniego terytorialnie konsula. Do składanego w ten sposób protestu musisz dołączyć zawiadomienie o ustanowieniu swojego pełnomocnika zamieszkałego w kraju – inaczej protest nie zostanie rozpatrzony.

Protest musisz wnieść w ciągu 7 dni od dnia opublikowania wyników wyborów w Dzienniku Ustaw. Nie można złożyć protestu przed ogłoszeniem wyników wyborów. Protest nadaj na poczcie (o ważności decyduje data stempla pocztowego) lub złóż w punkcie obsługi interesantów Sądu Najwyższego. Nie wysyłaj protestu mailem, faxem, ani za pośrednictwem serwisu ePUAP.